تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 مربوط به کتاب شیمی دهم، به صورت طبقه بندی شده موضوعی با کلید پاسخنامه و پاسخنامه تشریحی.  

https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPb

تست های طبقه بندی شده موضوعی کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 مربوط به کتاب درسی شیمی یازدهم، با کلید پاسخنامه و پاسخنامه تشریحی

https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPb

ست های مربوط به کتاب درسی شیمی دوازدهم کنکور سراسری داخل و خارج کشور به صورت طبقه بندی شده موضوعی، با کلید پاسخنامه و پاسخ تشریحی سوال ها در قالب یک فایل              

https://s.poshtiban.com/share/4W3HkGF61QM_kLS-DvvuNJzd5