استوکیومتری در واکنش - منبع شیمی عمومی ابینگ   شامل درسنامه کامل حل مسئله های استوکیومتری در واکنش های شیمیایی، نمونه تمرین های حل شده، چند تمرین تشریحی با ارائه جواب آخر برای کنترل و چند تست با کلید پاسخنامه (این فایل به فصل دوم شیمی سال دهم مربوط است)        


https://drive.google.com/file/d/1UCmQU-Sri74Ip4blq8QR60qYEwuPMC0A/view?usp=sharing