نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه
درباره وبلاگ


ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر

مدیر وبلاگ : عبداله جهانتاب
مطالب اخیر
یکشنبه 23 دی 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب
نرمالیتی
محاسبات نرمالیته

محاسبات نرمالیته

تعریف نرمالیته: تعداد اکیوالان های حل شده در یک لیتر محلول
تعریف اکی والان: تعداد گرم هایی از هر ماده که در واکنش های شیمیایی معادل یک گرم هیدروژن عمل نماید.


عدد n برای اسیدها برابر تعداد یون هیدروژنی است که در آب آزاد می کند. مثال:

HCl → n=1 , H2SO4 → n=2 , H3PO4 → n=3

عدد n برای بازها برابر تعداد یون هیدرواکسیدی است که در آب آزاد می کند. مثال:
NaOH → n=1 , Ca(OH)2 → n=2 , Al(OH)3 → n=3

عدد n برای نمک ها برابر تعداد فلز ضرب در ظرفیت فلز. مثال:
KCl → n=1 , Na2SO3 → n=2 , Ca3(PO4)2 → n=6

عدد n برای فلزات برابر ظرفیت فلز. مثال:
Na → n=1 , Ca → n=2

عدد n برای نافلزات برابر ظرفیت نافلز . مثال:
S → n=2

عدد n در واکنش های اکسایش کاهش برابر تغییر عدد اکسایش یا کاهش. مثال:

MnO4 + H+ + e → Mn2+ + H2O

در واکنش بالا تغییر درجه ی Mn از ۷+ به ۲+ (پنج درجه) تغییر کرده پس n برابر ۵ است
دیگر فرمول های مورد استفاده در مسائل نرمالیته:

چند نمونه مسئله که با فرمول های بالا حل می شود:
۱- نرمالیته محلول ۲ گرم بر لیتر سدیم هیدرواکسید (سود سوز آور) را به دست آورید؟

NaOH=40 g/mol


۲- نرمالیته محلول سولفوریک اسید ۹۵٪ با چگالی ۱/۸ گرم بر سانتی متر مکعب را به دست آورید؟

H2SO4=98 g/mol


۳- برای تهیه ی ۲۵۰ سی سی محلول ۲ نرمال پتاسیم هیدرواکسید (پتاس سوز آور) چند گرم پتاس خالص را باید به حجم برسانیم؟

KOH=56 g/mol
چون سود سوز آور خالص(جامد خشک) است از روش زیر استفاده می کنیم. این روش برای همه ی مواد جامد به کار می رود.

۴- برای تهیه ی ۲۵۰ سی سی محلول ۲ نرمال نیتریک اسید چند سی سی از اسید ۶۵٪ با چگالی ۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب را باید به حجم برسانیم؟

HNO3=63 g/mol
چون نیتریک اسید محلول است (وقتی محلول است صورت مسئله درصد و چگالی را می دهد) از روش زیر حل می کنیم.
ابتدا نرمالیته ی محلول غلیظ را به دست می آوریم:
سپس با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنیم چند سی سی از اسید غلیظ را باید به حجم برسانیم:
یعنی ۸/۹۲ سی سی از اسید غلیظ را باید به حجم ۲۵۰ سی سی برسانیم تا محلول ۲ نرمال حاصل شود

۵- ده (۱۰) سی سی سود نرمال( یک نرمال) توسط ۲/۵ سی سی هیدروکلریک اسید(HCl) خنثی می شود نرمالیته و مولاریته اسید را به دست آورید؟


NaOH=40 g/mol
HCl=36/5 g/mol

با توجه به فرمول N=nM برای اسیدها و بازهای یک ظرفیتی n=1 نرمالیته و مولاریته با هم برابر است.

۶- هر میلی لیتر HCl ١ نرمال برابر با چند میلیگرم سدیم استات میباشد؟ وزن مولكولی سدیم استات: ٨٢.٠٣

۱- ابتدا گرم بر لیتر هیدروکلریک اسید را به دست می آوریم.
۲- با داشتن گرم بر لیتر تعداد گرم های HCl را در یک میلی لیتر به دست می آوریم.

۳- بر اساس معادله واکنش یک مول سدیم استات با یک مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهد. با استفاده از تناسب زیر ابتدا تعداد گرم سدیم استات که در واکنش شرکت می کند را به دست می آوریم و سپس گرم را به میلی گرم تبدیل می کنیم.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 21 دی 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب
مولاریتی یا مولاریته
محاسبات مولاریته

محاسبات مولاریته

تعریف مولاریته: تعداد مول های حل شده در یک لیتر محلول

( اگر هنوز با مفهوم “مول”  و “مولار”آشنا نیستید پیش از مطالعه این پست، مکعب مول  و مکعب مولاریته را بخوانید)

پرسش و پاسخ محلول ها:
پرسش ۱- در محلولی به حجم ۰/۷۵۰ لیتر ۹۰ گرم اتانول حل شده وجود دارد. غلظت مولی این محلول را حساب کنید.

حل:
۱- پرسش غلظت مولی را می خواهد که تعریف آن تعداد مول های حل شده در یک لیتر محلول می باشد.
۲- جرم اتانول را با استفاده از جرم های اتمی در جدول تناوبی به مول تبدیل می کنیم که برابر ۴۶/۱ گرم بر مول می شود.
۳- اکنون با استفاده از فرمول مولاریته آن را حساب می کنیم.

پرسش ۲- اگر غلظت NaCl برابر ۰/۳۶۴ مولار باشد چند گرم از این نمک در ۱۵۲ میلی لیتر محلول وجود دارد؟

حل:
۱- سوال جرم نمک را می خواهد.
۲- داده ی مسئله مولار(مول بر لیتر) است و این به این معنی است که ۰/۳۶۴ مول از این ماده در یک لیتر حل شده
۳- چون داده بر حسب جرم(گرم) است باید جرم مولی نمک (NaCl) را حساب کنیم که برابر ۵۸/۵ می شود.
۴- در سوال حجم بر حسب میلی لیتر که باید آن را به لیتر تبدیل و سپس استفاده کنیم؟

پرسش ۳- چند گرم دکسترز در ۳۲۵ میلی لیتر محلول ۲۵۸ مولار حل شده است؟

حل:
۱- سوال درباره جرم می پرسد پس باید مقدار گرم را حساب کنیم
۲- داده برابر ۰/۲۵۸ مولار است یعنی ۰/۲۵۸ مول بر لیتر
۳- چون صورت مسئله جرم را داده پس باید جرم مولی دکسترز را بدانیم، با استفاده از جدول تناوبی ۱۸۰ گرم بر مول می شود.
۴- صورت مسئله حجم را بر حسب میلی لیتر داده که باید آن را به لیتر تبدیل کنیم که می شود ۰/۳۲۵ لیتر
اکنون با استفاده از داده ها مسئله را حل می کنیم.

پرسش ۴- مقدار ۹۸ گرم سولفوریک اسید را با آب به چه حجمی برسانیم تا محلول نیم مولار داشته باشیم؟

حل:
۱- سوال حجم محلول را می خواهد که باید بر حسب لیتر یا میلی لیتر به دست آوریم
۲- غلظت محلول نیم مولار یعنی نیم مول بر لیتر می باشد.
۳- چون سوال شامل جرم است باید جرم مولکولی سولفوریک اسید را بدانیم که با استفاده از جدول تناوبی می شود ۹۸ گرم بر مول
اکنون با استفاده از داده ها مسئله را حل می کنیم.

پرسش ۵- مولاریته ی محلولی از سدیم کربنات Na2CO3 شامل ۵۳ گرم ماده ی حل شده در ۲۱۵ میلی لیتر محلول چقدر است؟

حل:
۱- پرسش مولاریته را می خواهد
۲- جرم را به مول تبدیل کنید برای این منظور باید جرم مولی سدیم کربنات را با استفاده از جدول تناوبی پیدا کنیم که می شود ۱۰۶ گرم بر مول می شود
۳- برای حل مولاریته به حجم هم احتیاج داریم که در صورت مسئله ۲۱۵ میلی لیتر یا ۰/۲۱۵ ذکر شده
اکنون از این داده ها در حل مسئله استفاده می کنیم

پرسش ۶- مولاریته ی محلول نیتریک اسیدی را حساب کنید که شامل ۱۲/۶ گرم در ۵ لیتر محلول است؟

حل:
۱- پرسش مولاریته را می خواهد.
۲- جرم را به مول تبدیل کنید برای این منظور باید جرم مولی نیتریک اسید را با استفاده از جدول تناوبی پیدا کنیم که می شود ۶۳ گرم بر مول می شود
۳- برای حل مولاریته به حجم هم احتیاج داریم که در صورت مسئله ۵ لیتر ذکر شده
اکنون از این داده ها در حل مسئله استفاده می کنیم

پرسش ۷- چند گرم مس(II) نیترات در ۵۰ میلی لیتر محلول ۰/۰۰۴۵۵ مولار وجود دارد؟

حل:
۱- پرسش جرم را می خواهد
۲- غلظت مولار(مول بر لیتر) به ما داده شده
۳- چون مسئله شامل جرم است باید جرم مولکولی را پیدا کنیم که با استفاده از جدول تناوبی می شود: ۱۸۷/۶ گرم بر مول
۴- از آنجایی که حجم بر حسب میلی لیتر داده شده باید آن را به لیتر تبدیل کنیم.

پرسش ۸- مولاریته محلول سولفوریک اسید ۹۵٪ با چگالی ۱/۸ گرم بر سانتی متر مکعب را به دست آورید؟
برای تهیه ی ۵۰۰ میلی لیتر سولفوریک اسید ۲ مولار چند سی سی از این اسید را باید به حجم ۵۰۰ میلی لیتر برسانیم؟

حل:
۱- این مسئله ابتدا غلظت اسید غلیظ را می خواهد و سپس از ما می خواهد حساب کنیم چقدر از این اسید غلیظ را باید استفاده کنیم تا اسید ۲ نرمال داشته باشیم
۲- جرم مولکولی سولفوریک اسید را با استفاده از جدول تناوبی پیدا می کنیم که می شود ۹۸ گرم بر مول
۳- با توجه با داشتن درصد و چگالی اسید از فرمول مناسب استفاده می کنیم

پرسش ۹- چندمیلی لیتر از هیدروکلریک HCl هشت دهم ۰/۸ مولار برای خنثی کردن کامل ۲۰ گرم کلسیم کربنات لازم است؟
حل:
۱- ابتدا معادله واکنش موازنه شده را بنویسید:


CaCO3 + 2HCl → CaCl2 +CO2 + H2O

طبق معادله ی بالا هر مول کلسیم کربنات با دو مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهد
جرم مولکولی کلسیم کربنات ۱۰۰ گرم بر مول و جرم مولکولی HCl برابر ۳۶/۵ گرم بر مول پس طبق معادله واکنش موازنه شده هر ۱۰۰ گرم کلسیم کزبنات با ۲×۳۶/۵ = ۷۳ گرم HCl واکنش می دهد.
۲- با استفاده از فرمول مولاریته غلظت گرم بر لیتر هیدروکلریک اسید را به دست می آوریم
نوع مطلب :
برچسب ها : مولاریته،
لینک های مرتبط :
چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟

چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟

چرا آنتالپی پیوند F-Fاز آنتالپی پیوند Cl-Cl کمتره؟با وجود اینکه شعاع اتمی فلوئور کمتره قاعدتا باید آنتالپی اش هم بیشتر باشه:
پاسخ از استاد علیرضا کیانی دوست:
در مولکول F2 شعاع اتمی بسیار کوچک است و غلظت ابر الکترونی در فضای میان هسته های دو اتم در گیر در پیوند بسیار زیاد و در نتیجه دافعه الکترونی افزایش یافته و باعث ناپایداری پیوند و سست شدن ان ( کاهش انرژی پیوند ) میشود . چون فلوئور در دوره دوم جدول و در قسمت انتهای اخر جدول است شعاع ان به شدت کاهش یافته و این دافعه بیشتر خود را نشان می دهد .

لازم به ذکر است که در این گروه طول پیوند مولکول I2 بسیار زیاد است و در نتیجه انرژی پیوند آن بسیار کم است پس کمترین را دارد و بعد از ان مولکول F2 به دلیل پدیده ای که گفتم انرژی پیوندش کمتر است بعد از ان برم و در نهایت کلر انرژی پیوند بیشتری دارد بنابراین ترتیب انرژی پیوند در مولکول های دو اتمی این گروه به صورت زیر است:


Cl2>Br2>F2>I2

همانطور که به دیاگرام اوربیتال مولکولی فلوئور را مشاهده می کنید پیوند بین دو اتم فئور از نوع سیگما است با همپوشانی سازنده سر به سر اوربیتال های p هر دو اتم ولی این اوربیتال مولکولی پیوندی فقط ناشی از دو الکترون از هر دو اتم فلوئور است که در فضای کوچک بین دو هسته قرار می گیرند مطلب بعدی بر می گردد به الکترون های ناپیوندی فلوئورها که تعداد بیشتری دارند و دافعه شدیدتری نیز اعمال میکندد هر چند که ازادی عمل بیشتری دارند . به طور کلی وقتی فاصله بین دو هسته بسیار کوتاه به همراه چگالی الکترونی زیادی باشد همپوشانی بخوبی صورت نمی گیرد و انرژی پیوند کاهش می یابد

البته همپوشانی اوربیتال های sبیشتر از همپوشانی اوربیتال های p باشد .یعنی فی نفسه این پیوند خودش کمی ضعیف است

واز تصاویر بالا پر واضح است که طول پیوندی p-p از همه بیشتر و قدرت آن کمتر است
حالا تصورش را بکنید خود پیوند کمی ضعیف است فضای اتمی فلوئور هم بسیار کوچک است چقدر دافعه افزایش می یابد


نوع مطلب :
برچسب ها : انتالپی پیوند،
لینک های مرتبط :
جمعه 21 دی 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب
تئوری طیف نگاری

تئوری طیف نگاری

چند تعریف:
امواج الکترو مغناطیس: نوعی انرژی است که در فضا به صورت موجی حرکت می‌کند. امواج الکترو مغناطیسی تر کیب هر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی را دارد.
طول موج: به فاصله بین دو قله متوالی موج (یا بین هر دو نقطه تکراری موج که شکل یکسان دارند) گفته می‌شود و آن را با λ نشان می‌دهند. برای دو موجی که دارای سرعت یکسان باشند، موجی که دارای فرکانس بالاتری است طول موج کوتاه‌تر دارد و موجی که فرکانس پایین‌تری دارد، طول موج بلندتری دارد.

محدوده ی امواج الکترومغناطیس:امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان(فرکانس) به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند:امواج رادیویی،ریزموج،فرو سرخ (مادون قرمز)،نور مرئی،فرا بنفش،پرتو ایکس وپرتو کاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.

همانطور که گفته شد اگر امواج الکترو مغناطیس را به یک اتم بتابانیم هر اتم قسمتهایی از این امواج را جذب کرده الکترون های آن به مدار بالا تر می‌رود در این صورت امواج عبور کرده از اتم فاقد طول موج‌های جذب شده است که دستگاه طیف نما آن را به صورت یک نوار رنگی با خطوط تاریک نمایش می‌دهد که به آن طیف جذبی می گویند. اکنون اگر همان اتم را در شرایطی قرار دهیم که الکترون هایی که به مدار بالا تر رفته‌اند به مدار قبلی برگردند دقیقآ همان طول موج‌های جذب شده منتشر می‌شود که دستگاه طیف نما آن را به صورت زمینه ی تاریک با خطوط رنگی نمایش می دهد.

دیگر مطالب مرتبط با طیف نگاری

اپلیکیشن های شیمی مارکت کیان درویدبرای سهولت در بازبینی وب سایت شیمی کیمیکال و ده ها وب سایت شیمی ایرانی و خارجی دیگر و شبکه های اجتماعی مرتبط و همچنین سهولت در به اشتراک گذاری مطالب آن ها اپلیکیشن رایگان کیمیکال پلاس را نصب کنید.

 
نوع مطلب :
برچسب ها : طیف سنجی،
لینک های مرتبط :

خلاصه ای از قسمتی از شیمی دوازدهم

فایل های ضمیمه

 شیمیشیمی

نوع مطلب :
برچسب ها : خلاصه شیمی دوازدهم،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو