نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه
درباره وبلاگ


ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر

مدیر وبلاگ : عبداله جهانتاب
مطالب اخیر
یکشنبه 28 بهمن 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب
محاسبات پی پی ام(ppm)

محاسبات پی پی ام(ppm)

مفاهیم کلیدی:
*پی پی ام(ppm) یعنی قسمت در میلیون که سنجشی برای اندازه گیری غلظت محلول ها است.
*برای محلول های بسیار رقیق غلظت های وزنی/وزنی و وزنی/حجمی گاهی در قسمت در میلیون استفاده می شود.
* ۱ پی پی ام یک قسمت وزنی یا حجمی ماده ی حل شونده در یک میلیون قسمت وزنی یا حجمی محلول می باشد.
*در حالت وزنی حجمی(w/v):

۱ ppm = 1g m-3 = 1 mg L-1 = 1 μg mL-1

*در حالت وزنی وزنی(w/w):
۱ppm = 1mg kg-1 = 1 µg g-1

تبدیل وزنی حجمی(w/v) به پی پی ام (ppm)
ppm = 1 g m-3 = 1 mg L-1 = 1 μg mL-1

۱- محلولی با غلظت ۱/۲۵ گرم بر لیتر چند ppm است؟

۲-غلظت محلولی برابر ۰/۵ میلی گرم بر میلی لیتر می باشد. غلظت ppm را پیدا کنید؟

تبدیل وزنی حجمی(w/w) به پی پی ام (ppm)
۱ppm = 1 mg kg-1 = 1 μg g-1

۳- محلولی به غلظت ۰/۰۳۳ میلی گرم بر کیلوگرم چند ppm است؟

۴- محلولی با غلظت ۲۲۵۰ میکروگرم بر کیلوگرم برابر چند ppm است؟

۵- در ۱۵۰ میلی لیتر محلول سدیم کلرید ۰/۰۰۴۵ گرم از این ماده حل شده است. غلظت ppm را پیدا کنید؟

۶- چند میلی گرم پتاسیم نیترات در ۰/۲۵ کیلوگرم از محلول ۵۰۰ ppm این محلول وجود دارد؟
مطالب مرتبط با این پست
نوع مطلب :
برچسب ها : ppm،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 28 بهمن 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب

واکنش های اکسایش کاهش

واکنش های اکسایش کاهش

 


۱) Ag + H2SO4 → Ag2 SO4 + SO2 + H2O


۲) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O


۳) Sn + HNO3 → SnO2 + NO2 + H2O


۴) Au + KCN + O2 + H2O → K[Au(CN)2] + KOH


۵) As4 + NaOCl + H2O → NaCl + H3AsO4


۶) Ga + HNO3 → Ga(NO3)3 + NO2 + H2O


۷) CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O


۸) As2S3 + H2O2 + NH3H2O → (NH4)3AsSO4 + (NH4)2SO4 + H2O


۹) Bi + HNO3 → Bi(NO3)3 + H2O + NO


۱۰) CoS + HNO3 → S + NO + Co(NO3)2 + H2O


۱۱) Cu2O + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O


۱۲) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O


۱۳) Mn2O7 + H2SO4 → MnSO4 + H2O + O2


۱۴) Sb2S5 + HCl → H2S + S + SbCl3


۱۵) As2O3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO


۱۶) HgS + HCl + HNO3 → HgCl2 + S + NO + H2O


۱۷) P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO


۱۸) CeO2 + HCl → CeCl3 + Cl2 + H2O


۱۹) Hg + HNO3 → Hg(NO3)2 + NO + H2O


۲۰) Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O


۲۱) FeAsS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H3AsO4 + H2SO4 + NO2 + H2O


۲۲) PbS + HNO3 → Pb(NO3)2 + S + NO + H2O


۲۳) MnO2 +K2C2O4 +H2SO4→MnSO4+K2SO4+CO2+H2O


۲۴) C2H6 + O2 → CO2 + H2O


۲۵) HCOOH + Br2 → CO2 + HBr


۲۶) CrO3 + CH3CH2OH → Cr2O3 + CH3CHO + H2O


۲۷) HgCl2 + HCOOH → Hg2Cl2 + HCl + CO2


۲۸) C6H5N2Cl + H3PO2 + H2O → C6H6 + H3PO3 + N2 + HCl


۲۹) KClO3 + H2C2O4 → K2C2O4 + CO2 + ClO2 + H2O


۳۰) CO(NH2)2 + HNO2 → CO2 + N2 + H2O


۳۱) C2H5OH+KMnO4+H2SO4→C2H4O+MnSO4+K2SO4+ H2O


۳۲) V2O5 +H2SO4 +C2H5OH → VOSO4 +H2O +CH3CHO


۳۳) MnO4 + C2O4-2 + H3O+ → Mn+2 + CO2 + H2O


۳۴) C2H6O + Cr2O7-2 + H3O+ → C2H4O + Cr+3 +H2O


۳۵) H2PtCl6 + HCHO + OH → CO2 + Cl + Pt + H2O


۳۶) C2H6 + CoF3 → C2F6 + HF + CoF2


۳۷) UO2+2 + C2H5OH → U+4 + C2H4O + H2O


۳۸) CH4 + S2 → CS2 + H2S


۳۹) C4H4O6-2+ MnO4 + H3O+ → Mn+2 + CO2 + H2O


۴۰) C6H4O2-2 + I2 → C6H4O2 + I


۴۱) C6H5OH + Br2 + H2O → C6H2Br3OH + H3O+ + Br


۴۲) Ce+3 + Ag(NH3)2+ + OH → Ce(OH)4 + Ag + NH3


۴۳) Ag+ + Tl+ + OH → Ag + Tl(OH)3


۴۴) N2H4 + BrO3 → Br + N2 + H2O


۴۵) H2O2 → H2O + O2


۴۶) OCl + H2O → H2O2 + Cl


۴۷) H3O+ + CuCNS +SO4-2→Cu+2 +CNS+SO3-2+H2O


۴۸) NO2 + OCl → NO3 + Cl


۴۹) C + H3O+ + SO4-2 → CO2 + H2O + SO2


۵۰) NH3 + OBr → N2 + Br + H2O


۵۱) Fe + NO3 + H3O+ → Fe+3 + NH4+ + H2O


۵۲) AuCl4 + Fe+2 → Au + Fe+3 + Cl


۵۳) Co+2 + NO2 + H3O+ → Co(NO2)6-3 + NO + H2O


۵۴) As + NO3 + H3O+ → AS2O3 + NO2 + H2O


۵۵) SbO3 + I + H2O → Sb+ + I2 + OH


۵۶) ClO3 + Cl + H3O+ → Cl2 + H2O


۵۷) Am+3 + S2O8-2 + H2O → AmO2+ + SO4-2 + H3O+


۵۸) Zn + Sb+3 + H3O+ → Zn+2 + SbH3 + H2O


۵۹) SO3-2 + Sn+2 + H3O+ → SnS2 + Sn+4 + H2O


۶۰) S2O3-2 + OCl + H2O → SO4-2 + Cl + H3O+


۶۱) As2O3 + ClO + OH → AsSO4-3 + Cl + H2O


۶۲) Co2O3 + Cl + H3O+ → Co+2 + Cl2 + H2O


۶۳) BrO3 + Tl+ + H3O+ → Br + Tl+3 + H2O


۶۴) PuO2+ + Fe+2 + H3O+ → Pu+4 + Fe+3 + H2O


۶۵) S2O3-2 + Fe(CN)6-3 → S4O6-2 + Fe(CN)6-4


۶۶) IO3 + I +6 H+ → I3 + H2O


۶۷) Cl2 + H2O → HClO2 + Cl + H+


۶۸) Cr2O7-2 + Fe+2 + H+ → Cr+3 + Fe+3 + H2O


۶۹) NO3 + P + H3O+ → NO + H2O + H3PO4


۷۰) MnO2 + Cl + H+ → H2O + Cl2 + Mn+2


۷۱) H2SeO4 + Cl + H3O+ → H2O + Cl2 + H2SeO3


۷۲) I3 + S2O3-2 → I + S4O6-2


۷۳) Cr2O7-2 + H2S + H+ → H2O + Cr+3 + S


۷۴) H2C2O4 + ClO3 + H3O+ → H2O + CO2 + ClO2


۷۵) NH2OH + AsO2 + H2O → H3O+ + NH3 + AsO4-3


۷۶) NH2OH + AsO2 + OH → H2O + NH3 + AsO4-3


۷۷) MnO4 + N2O + H3O+ → Mn+2 + NO + H2O


۷۸) Cu + NO3 + H3O+ → Cu+2 + N2O4 + H2O


۷۹) Hg + NO3 + H3O+ → Hg+2 + NO + H2O


۸۰) Cr(OH)3 + ClO + OH → CrO4-2 + Cl + H2O


۸۱) S3O6-2 + Cl2 + OH → SO4-2 + Cl + H2O


۸۲) PtCl6-2 + HCOO + OH → Pt + CO2 + Cl + H2O


۸۳) HgS +Cl +NO3 +H3O+ →HgCl4-2 + NO + S + H2O


۸۴) VO3 + NH2OH + H3O+ → VO+2 + N2 + H2O


۸۵) N2H4 + MnO4 + H3O+ → N2 + Mn+2 + H2O


۸۶) Au+3 + AsH3 + OH → Au + AsO3-3 + H2O


۸۷) Cr(OH)4 + H2O2 + OH → CrO4-2 + H2O


۸۸) K2Cr2O7 + H2S +HClO4→Cr(ClO4)3 +S+KClO4+H2O


۸۹) NH2OH → NH3 + O2


۹۰) H2O2 + NH3 → NH2OH + H2O


۹۱) P4 + N2O → P4O6 + N2


۹۲)MgI2+KMnO4+H2SO4→MgSO4+I2+K2SO4+MnSO4+H2O


۹۳) Fe(CrO2)2 + K2CO3 + O2 → Fe2O3 + K2CrO4 + CO2


۹۴) H2S + K2 SO4 + Cr2(SO4)3 → K2Cr2O7 + H2SO4 + S


۹۵) K2Cr2O7+H2S+H2SO4→K2SO4+Cr2(SO4)3 + H2O


۹۶) MnO2 + KClO3 + KOH → K2MnO4 + KCl + H2O


۹۷) NaIO3 + NaHSO3 → NaHSO4 + Na2SO4 + I2 + H2O


۹۸) Na2S2O3 + HCl → NaCl + S + SO2 + H2O


۹۹) P4 + KOH + H2O → PH3 + KH2PO2


۱۰۰) FeSO4 + HIO3 + H2SO4 → I2 + Fe2(SO4)3 + H2O


۱۰۱) FeCl2 + SO2 + HCl → FeCl3 + H2O + S


۱۰۲) KIO3 + I2 + HCl → KCl + ICl + H2O


۱۰۳) Br2 + KOH → KBrO3 + KBr + H2O


۱۰۴) KNO3 +Hg+ H2SO4 →NO +Hg2SO4 +K2 SO4 +H2O


۱۰۵) YbCl2 +KOCl+H2SO4→Yb2(SO4)3 +KCl +HCl +H2O


۱۰۶) SiCl4 + O2 → Si2OCl6 + Cl2


۱۰۷) ICl3 + ClNO3 → Cl2 + I(NO3)3


۱۰۸) Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + NaI


۱۰۹) NH3 + CrO3 → N2 + Cr2O3 + H2O


۱۱۰) NaClO2 + KI + H2O → NaCl + I2 + KOH


۱۱۱) H2SO3 + H2S → H2O + S


۱۱۲) I2 + HClO4 + O3 → I(ClO4)3 + H2O


۱۱۳) KMnO4 + Cr2O3 + KOH → MnO2 + K2CrO4 + H2O


۱۱۴) KReO4 + KI + HF → K2ReF6 + KF + I2 + H2O


۱۱۵) SnCl2 + SO2 + HCl → SnCl4 + H2O + SnS2


۱۱۶) Ca3(PO4)2 + C + SiO2 → P4 + CaSiO3 + CO


۱۱۷) SiO2 + C → SiC + CO


۱۱۸) CO + Cl2 → COCl2


۱۱۹) S2Cl2 + NH3 → S4N4 + NH4Cl + S


۱۲۰) Ag3IO5 + Cl2 + H2O → H5IO6 + AgCl + O2


۱۲۱) Cr2(SO4)3 + K3Fe(CN)6 + KOH → K2CrO4 + K4Fe(CN)6 + K2SO4 + H2O


۱۲۲) ThO2 + C + Cl2 → ThCl4 + CO2


۱۲۳) H3PO3 + CuSO4 + H2O → H3PO4 + H2SO4 + Cu


۱۲۴) K4Fe(CN)6 → KCN + Fe + C + N2


۱۲۵) CrCl2 + HCl → CrCl3 + H2


۱۲۶) MnSO4 + PbO2 + HNO3 → HMnO4 + PbSO4 + Pb(NO3)2 + H2O


۱۲۷) Al + K2SiF6 → Si + KF + AlF3


۱۲۸) (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + H2O + N2


۱۲۹) MnCl2 + NaOCl + H2O → H2MnO3 + NaCl + Cl2


۱۳۰) Se + HNO3 → H2SeO3 + H2O + NO2


۱۳۱) SnS + NaNO3 + Na2CO3 → Na2SNO3 + Na2 SO4 + NaNO2 + CO2


۱۳۲) I2 + AgF → AgI + IF2


۱۳۳) BaO2 + K3Fe(CN)6 → K6Ba[Fe(CN)6]2 + O2


۱۳۴) I + Fe+3 → I2 + Fe+


۱۳۵) AsSO4-3 + S-2 + H3O+ → AsSO3-3 + S + H2O


۱۳۶) Sb+3 + MnO4 + H3O+ → Sb+5 + Mn+2 + H2O


۱۳۷) Fe+2 + AuCl4 → Au + Fe+3 + Cl


۱۳۸) HPO3-2 + SO4-2 → HPO4-2 + SO3-2


۱۳۹) H2O2 + Mn+2 → MnO4 + H3O+ + O2


۱۴۰) MnO4 + H3O+ → H2O2 + Mn+2 + H2O


۱۴۱) NO2 + ClO3 → NO3 + Cl


۱۴۲) C6H4O2-2 + I2 → C6H4O2 + I


۱۴۳) FeAsS +NO3 +H3O+→Fe+3+AsO4-3 +NO2 +SO4-2 +H2O


۱۴۴) Cu2S + NO3 + H3O+ → Cu+ + SO4-2 + NO + H2O


۱۴۵) H3O+ + Rh + CO2 → Rh+3 + HCO2 + H2O


۱۴۶) Rh+3 + HCO2 + OH → Rh + CO2 + H2O


۱۴۷) FeCuS2 + NO3 + H3O+ → Fe+3 + Cu+2 + SO4-2 + NO + H2O


۱۴۸) CrO2 + MnO4 → CrO4-2 + MnO2


۱۴۹) NH4+ + NO2 → N2 + H2O


۱۵۰) P + IO3 + OH → PO4-3 + I + H2O


۱۵۱) P + IO3 + OH → HPO3-2 + I2 + H2O


۱۵۲) Zn + MoO4-2 + H3O+ → Zn+2 + Mo+3 + H2O


۱۵۳) UO2+2 + Zn + H3O+ → U+4 + Zn+2 + H2O


۱۵۴) Zn + NO3 + H3O+ → Zn+2 + NH2OH + H2O


۱۵۵) S2O3-2 + ClO + OH → SO4-2 + Cl + H2O


۱۵۶) SO3-2 + MnO2 + H3O+ → S2O6-2 + Mn+2 + H2O


۱۵۷) FeO4-2 + H3O+ → Fe+3 + O2 + H2O


۱۵۸) H2O2 → O2 + H2O


۱۵۹) Au+3 + H2O2 → H+ + Au + O2


۱۶۰) H+ + H2O2 + Au → Au+3 + H2O


۱۶۱) Cr+3 + Cl2 + OH → CrO4-2 + Cl + H2O


۱۶۲) Mn+2 + BiO3 + H3O+ → MnO4 + Bi+3 + H2O


۱۶۳) VO+2 + IO3 + OH → VO3 + I + H2O


۱۶۴) HgNH2Cl + Cl + NO3 → OH + HgCl4-2 + N2 + H2O


۱۶۵) HgNH2Cl + Cl + NO3 → OH + HgCl4-2 + N2 + NO


۱۶۶) NO3 + H3O+ + HgCl4-2 + N2 → HgNH2Cl + Cl + NO


۱۶۷) HgNH2Cl + Cl + NO3 + H3O+ → HgCl4-2 + N2 + H2O


۱۶۸) NO3 + H+ + HgCl4-2 + N2 → HgNH2Cl + Cl + NO


۱۶۹) HgNH2Cl + Cl + NO3 + H+ → HgCl4-2 + N2 + H2O


۱۷۰) AsSO4-3 + Zn + H3O+ → AsH3 + Zn+2 + H2O


۱۷۱) HNO2 + MnO4 + H3O+ → NO3 + Mn+2 + H2O


۱۷۲) Zn + H3PO3 + H3O+ → Zn+2 + PH3 + H2O


۱۷۳) Au+3 + SO2 + H2O → Au + SO4-2 + H3O+


۱۷۴) H2O2 → H2O + O2


۱۷۵) Ce+4 + H2O → H2O2 + Ce+3 + H3O+


۱۷۶) Mn+2 + IO4 + OH → MnO4 + IO3 + H2O


۱۷۷) TeO3-2 + SnO2-2 + H3O+ → SNO3-2 + Te + H2O


۱۷۸) Cr+3 + S2O8-2 + OH → Cr2O7-2 + SO4-2 +7 H2O


۱۷۹) Ni+2 + H2PO2 + OH → Ni + PO4-3 + H2O


۱۸۰) Tl+ + Fe(CN)6-3 + OH → TlO(OH) + H2O + Fe(CN)6-4


۱۸۱) Sb(OH)4 + BH4 + H3O+ → SbH3 + H3BO3 + H2O


۱۸۲) Cr2O7-2 + H3O+ + UO+2 → UO2+2 + Cr+3 + H2O


۱۸۳) OCl + AS2O3 → AS2O5 + Cl


۱۸۴) MnO4 + SCN + OH → MnO3-2 + SO4-2 + CN + H2O


۱۸۵) Mo+3 + Ce+4 + H2O → MoO4-2 + H3O+ + Ce+


۱۸۶) Mo+3 + Ce+4 + OH → MoO4-2 + Ce+ + H2O


۱۸۷) SiO2 + BrF3 → SiF4 + Br2 + O2


۱۸۸) Br2 + Na2CO3 → NaBr + NaBrO3 + CO2


۱۸۹) KClO3 → KClO4 + KCl


۱۹۰) H2S3O6 → H2SO4 + SO2 + S


۱۹۱) Se + NaOH → Na2Se + Na2SeO3 + H2O


۱۹۲) NaClO → NaClO3 + NaCl


۱۹۳) KClO3 + H2SO4 → HClO4 + ClO2 + KHSO4 + H2O


۱۹۴) KReCl4 → K2ReCl6 + ReCl3 + Re


۱۹۵) Cl2 + NaOH → NaOCl + NaCl + H2O


۱۹۶) H3PO3 → H3PO4 + PH3


۱۹۷) H3PO2 → H3PO4 + PH3


۱۹۸) Na2SO3 → Na2SO4 + Na2S


۱۹۹) TiCl3 → TiCl2 + TiCl4


۲۰۰) NO2 + H2O → HNO2 + HNO3


۲۰۱) ClO2 + KOH → KClO2 + KClO3 + H2O


۲۰۲) KMnO4 + H2SO4 + HCl → K2 SO4 + MnSO4 + H2O + Cl2


۲۰۳) TiCl4 + Na2S2O3 + H2O → NaCl + S + SO2 + H2TiO3


۲۰۴) EuSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Eu2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O


۲۰۵) CeO2 + KI + HCl → KCl + CeCl3 + I2 + H2O


۲۰۶) CuSO4 + KI + Na2S2O3 → CuI + K2SO4 + Na2S4O6 + NaI


۲۰۷) KMnO4 + H2SO4 + H2S → K2 SO4 + MnSO4 + H2O


۲۰۸) H2S + K2SO4 + MnSO4 → KMnO4 + H2SO4 + S


۲۰۹) TiO2 + CaCl2 + Na → CaO + NaCl + Ti


۲۱۰) NaOH + F2 → NaF + OF2 + H2O


۲۱۱) SCl2 + NaF → SF4 + S2Cl2 + NaCl


۲۱۲) Al2O3 + C + N2 → AlN + CO


۲۱۳) V2O5 + H2SO4 + S → V2(SO4)3 + H2O


۲۱۴) S + V2(SO4)3 → V2O5 + SO2


۲۱۵) OsO4 + HBr → H2OsBr6 + Br2 + H2O


۲۱۶) F2 + H2O → H2F2 + O2


۲۱۷) NH4Cl + NaNO2 → N2 + H2O + NaCl


۲۱۸) CO + AgF2 → COF2 + AgF


۲۱۹) Te + KOH → K2Te + K2TeO3 + H2O


۲۲۰) Mn3O4 + H2SO4 → MnSO4 + MnO2 + H2O


۲۲۱) Au + HCl + HNO3 → HAuCl4 + NO2 + H2O


۲۲۲) NH2OH + CuO → N2O + Cu + H2O


۲۲۳) Pt + HNO3 + HCl → H2PtCl6 + NO2 + H2O


۲۲۴) Fe(OH)3 + NaOH + Cl2 → NaFeO4 + NaCl + H2O


۲۲۵) Fe(OH)3 + NaOH + Cl2 → Na2FeO4 + NaCl + H2O


۲۲۶) H3VO4 + HI + HCl → VCl3 + I2 + H2O


۲۲۷) HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + H2O


۲۲۸) H2O2 + Hg → HgO + H2O


۲۲۹) HgO → Hg + O2


۲۳۰) CaSO4 + C + SiO2 → CaSiO3 + SO2 + CO2


۲۳۱) Bi2S3 + Fe → Bi + FeS


۲۳۲) P4 + CuSO4 + H2O → Cu + H3PO4 + H2SO4


۲۳۳) H3AsSO4 + H2S → H3AsSO3 + S + H2O


۲۳۴) Mn3O4 + Al → Mn + Al2O3


۲۳۵) PdCl2 + H2O + CO → Pd + HCl + CO2


۲۳۶) ThO2 + CO + Cl2 → ThCl4 + CO2


۲۳۷) Al2O3 + Cl2 + C → AlCl3 + CO


۲۳۸) Rh + NaCl + Cl2 → Na3RhCl6


۲۳۹) PH3 + I2 + H2O → H3PO2 + HI


۲۴۰) Mn(OH)2 + K2S2O8 → MnO2 + KHSO4


۲۴۱) S2Cl2 + NH3 → S + NH4Cl + N2


۲۴۲) Na2Cr2O7 + S → Na2SO4 + Cr2O3


۲۴۳) MnO2 + HF → MnF2 + O2 + H2O


۲۴۴) HI + HNO2 → I2 + NO + H2O


۲۴۵) Ca(ClO)2 → CaCl2 + O2


۲۴۶) H2O2 + CaCl2 → Ca(ClO)2 + H2O


۲۴۷) KMnO4 + KOH → K2MnO4 + O2 + H2O


۲۴۸) H2SO4 + H3PO3 → S + H3PO4 + H2O


۲۴۹) SiO2 + BrF3 → SiF4 + Br2 + O2


۲۵۰) XeF6 + Hg → Xe + Hg2F2


۲۵۱) ReCl3 + HF → HCl + F2 + Re


۲۵۲) H3AsSO3 + HNO2 → H3AsSO4 + NO + H2O


۲۵۳) Ca(OH)2 + Cl2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O


۲۵۴) KClO3 + H2SO4 → KHSO4 + HClO4 + ClO2 + H2O


۲۵۵) (NH4)2C2O4 → NH3 + CO + CO2 + H2O


 

۲۵۶) K2IrCl6 + KNO2 → K3IrCl6 + NO2
)


 


۲۷۰)


۲۷۲) Pb(NO3)2 → PbO + NO2 + O2


۲۷۳) KClO4 + C → KCl + CO2

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 28 بهمن 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب

انواع واکنش های شیمیایی

انواع واکنش های شیمیایی

بیشتر واکنش های شیمیایی را می توانیم به این چهار نوع زیر تقسیم بندی کنیم:


ترکیب

tar

A + B → AB
اکسید فلز → اکسیژن + فلز

۲Mg + O2 → ۲MgO
——————————–
اکسید نافلز → اکسیژن + نافلز

C + O2 → CO2
——————————–
باز → آب + اکسید فلزات قوی -گروه ۱ و۲

MgO + H2O → Mg(OH)2
——————————–
اسید اکسیژن دار → آب + اکسید نافلزات

CO2 + H2O → H2CO3
——————————–
نمک → نافلز + فلز

۲Na + Cl2 → ۲NaCl
——————————–
برخی از نافلزات نیز با یکدیگر واکنش می دهند

۲P + 3Cl2 → ۲PCl3
——————————–
این دو واکنش را نیز باید به خاطر بسپارید

N2 + 3H2 → ۲NH3

NH3 + H2O → NH4OH

تجزیه

taj

AB → A + B
کربنات های فلزی وقتی گرم شوند اکسید فلز و کربن دی اکسید می دهند

CaCO3 → CaO + CO2
——————————–
بیشتر هیدرو اکسید های فلزی وقتی گرم شوند به اکسید فلز و آب تجزیه می شوند

Ca(OH)2 → CaO + H2O
——————————–
کلرات های فلزی وقتی حرارت داده شوند به کلرید فلز و اکسیژن تجزیه می شوند

۲KClO3 → ۲KCl + 3O2
——————————–
برخی اسید ها اگر حرارت داده شوند به اکسید نافلز و آب تجزیه می شوند

H2SO4 → H2O + SO3
——————————–
برخی اکسید ها در اثر حرارت تجزیه می شوند

۲HgO → ۲Hg + O2
——————————–
برخی مواد در اثر الکتریسیته تجزیه می شوند

۲H2O → ۲H2 + O2

۲NaCl → ۲Na + Cl2

جانشینی ساده

jans

A + BX → AX + B

یا
AX + Y → AY + X
جانشینی یک فلز در یک ترکیب با یک فلز فعال تر به عبارت دیگر

عنصر + ترکیب → ترکیب + عنصر

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
——————————–
جانشینی هیدروژن آب با یک فلز فعال-فلزات گروه اول و دوم

عنصر + ترکیب → ترکیب + عنصر

۲Na + 2H2O → ۲NaOH + H2

Mg + H2O → MgO + H2
——————————–
جانشینی هیدروژن اسید با یک فلز فعال فلزات بالای هیدروژن در سری الکترو شیمیایی و باز

عنصر + ترکیب → ترکیب + عنصر

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
——————————–
جانشینی یک نافلز در یک ترکیب با یک نافلز فعال تر باز هم

عنصر + ترکیب → ترکیب + عنصر

Cl2 + 2NaBr → ۲NaCl + Br2

جانشینی دوگانه

jand

AX + BY → AY + BX
تشکیل رسوب

نمک + نمک → نمک + نمک

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

BaCl2 + Na2 SO4 → ۲NaCl + BaSO4

——————————–
تشکیل گاز

اسید + نمک → نمک + اسید

HCl + FeS → FeCl2 + H2S
——————————–
باز + نمک → نمک + باز

NaOH + NH4Cl → NaCl + NH4OH
——————————–
تشکیل آب

اگر واکنش بین اسید و باز باشد، واکنش خنثی شدن نیز نامیده می شود

آب + نمک → باز + اسید

HCl + NaOH → NaCl + H2O

——————————–
تشکیل یک فراورده همراه با تجزیه آن:

به طور کلی اگر یکی از فراورده ها کربنیک اسید باشد، آن به کربن دی اکسید و آب تجزیه می شود.

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

نوع مطلب :
برچسب ها : انواع واکنش ها،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 28 بهمن 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب
الکترولیز (آبکاری)

الکترولیز (آبکاری)

مواد و وسایل مورد نیاز:
مس (||)سولفات
آب
آداپتور

یک قطعه مس سنباده خورده
یک قطعه آهن صیقلی و بدون لکه
بشر

شرح آزمایش:
ابتدا محلولی مناسب از نمک مس سولفات تهیه کنید (چهار گرم در ۲۰۰ سی سی آب کافی است) و پس از صیقلی کردن و سنباده زدن دو قطعه مسی و فلزی دستگاه را به گونه ای سوار میکنیم که
قطعه ای که میخواهیم بر روی آن آبکاری انجام دهیم به قطب منفی (کاتد) و قطعه مسی به سر مثبت آدابتور(آند) وصل باشد.
توجه داشته باشید که آند با رنگ قرمز سیم و کاتد با سر مشکی سیم آدابتور مشخص میشوند.
سپس دو قطعه را به گونه ای که با یکدیگر اتصالی نداشته باشند به درون محلول فرو میبریم و صبر میکنیم.
پس از مدتی میتوان لایه های مس را که بر روی قطعه آبکاری شده اند مشاهده نمود.
توجه داشته باشید ک اینگونه آبکاری جنبه آزمایشی و کسب تجربه دارد و از پایداری بالایی برخوردار نیست .
اگر علاقه دارید تا آبکاری با دوام و پایداری بیشتر داشته باشید لازم است بدانید که همه عوامل از غلظت نمک تا ولتاژ ، بر آبکاری تأثیر مستقیم دارند و با کمی مطالعه و تحقیق بیشتر میتوانید آبکاری بهتر و دقیق تری داشته باشید.
نکته: این ازمایش را میتوانید با هر فلز مناسب دیگری انجام دهید فقط توجه داشته باشید که فلزی که میخواهید آبکاری شود روی کاتد قرار داشته باشد و محلول باید نمکی از فلز روکش باشد.


گزارش کار و آزمایش: رضا زمانی

گزارش کار و آزمایش: رضا زمانی

نوع مطلب :
برچسب ها : برقکافت،
لینک های مرتبط :

چند پرسش وپاسخ از شیمی دوازدهم فصل 2 + یک تست کنکور

با سلام ... در ادامه بررسی کامنت‌های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به فصل 2 شیمی دوازدهم که توسط رتبه‌های برتر پاسخ داده شده اند را برایتان آماده کرده ایمچند پرسش وپاسخ از شیمی دوازدهم فصل 2 + یک تست کنکور

چند پرسش وپاسخ از شیمی دوازدهم فصل 2 + یک تست کنکور

چند پرسش وپاسخ از شیمی دوازدهم فصل 2 + یک تست کنکور

چند پرسش وپاسخ از شیمی دوازدهم فصل 2 + یک تست کنکور

چند پرسش وپاسخ از شیمی دوازدهم فصل 2 + یک تست کنکور

چند پرسش وپاسخ از شیمی دوازدهم فصل 2 + یک تست کنکور

چند پرسش وپاسخ از شیمی دوازدهم فصل 2 + یک تست کنکور

چند پرسش وپاسخ از شیمی دوازدهم فصل 2 + یک تست کنکور
نوع مطلب :
برچسب ها : سئوال و چواب،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو