1. دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-چهارم ریاضی

Gozine2_4R_Ekhtesasi_97_2_14

Gozine2_4R_Omumi_97_2_14

Gozine2_4R_Pasokhname_97_2_14