نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2017-06-21T13:59:59+01:00 text/html 2017-06-19T10:12:58+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب درس عشق در مکتب جانان خوش است http://jahantab777.mihanblog.com/post/1518 <p align="center"><font color="#3333FF" size="3">درس عشق در مکتب جانان خوش است <br> هر که این مکتب نرفته ناخوش است</font></p><p align="center"><font color="#3333FF" size="3"> درس عشق درد است و درمانش جنون <br> هر که این درد را ندیده ناخوش است</font></p><p align="center"><font color="#3333FF" size="3"> </font></p><hr><p align="center"><font color="#3333FF" size="3">عشق شراب است و شراب است و شراب <br> گر ننوشی تا قیامت مانده ای اندر سراب</font></p><div align="center"><font color="#3333FF" size="3"> هر که از جامش چشیده بیقرار است بیقرار</font><font color="#3333FF"><br><font size="3"> لطف ساقی بی شمار و باده هایش بی حساب.... </font></font></div> text/html 2017-06-18T19:21:35+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پیش نویس کتاب شیمی 2 (شیمی پایه یازدهم ) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1517 <p align="center"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/pdf/shimi11.pdf" target="_blank"><font size="4">پیش نویس کتاب شیمی 2 (شیمی پایه یازدهم )</font><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1480" alt="" height="166" width="585" border="0"></a></p><p align="center"><br></p> text/html 2017-06-13T09:17:29+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جزوات جمع بندی همه دروس کنکور رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و زبان های خارجه http://jahantab777.mihanblog.com/post/1516 <div class="post"> <div> <div> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>جزوات جمع بندی همه دروس کنکور</strong></span><br> <span style="color: #ff0000;">رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و زبان های خارجه</span></h1> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><img class="aligncenter" title="جزوات جمع بندی همه دروس کنکور " src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/06/7656.png" alt="" width="380" height="235"></p> <p>&nbsp;</p> <h3 class="more" style="text-align: center;"><a>دروس عمومی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/40735/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی&nbsp;دین و زندگی کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8743/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی درس زبان تخصصی کنکور زبان خارجه</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/43460/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل زبان انگلیسی کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/21589/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%88-%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل گرامر و لغات زبان انگلیسی کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/41225/%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی واژه نامه ادبیات کنکور ( دوم – سوم – پیش )</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/26157/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%be%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوه دوپینگ ادبیات کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/25098/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-100-%d8%b2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوه دست نویس ادبیات – کسی که ادبیات را ۱۰۰ زد</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/29052/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-2-%d9%88-3-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوه عربی ۲ و ۳</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8742/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل ادبیات</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8741/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل عربی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8740/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل زبان انگلیسی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8737/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل دین و زندگی ۴</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8737/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل دین و زندگی ۳</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8737/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل دین و زندگی ۲</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8736/%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">۲۳ آیه پرتکرار دین و زندگی پیش در کنکور</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8735/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">سوالات درک مطلب زبان انگلیسی را چگونه پاسخ دهیم؟</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8734/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%84.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات عربی حال</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8733/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات عربی معرب و مبنی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8732/%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمله ساده و اجزای آن(زبان فارسی)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8731/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">۶۰ بیت قرابت معنایی ادبیات ۳ کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8730/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات عربی منادا</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8731/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">۷۰ بیت قرابت معنایی ادبیات پیش دانشگاهی در کنکور سراسری</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8728/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-2-%d9%88-3.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات عربی ۲ و ۳</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8736/%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آیات پرتکرار دین وزندگی ۲ و ۳ در کنکور سراسری</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8725/%d8%aa%db%8c%d9%be%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تیپ‌های مختلف سؤالات تاریخ ادبیات در کنکور سراسری</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/1299" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تاریخ ادبیات کنکور همه رشته ها</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8724/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%88%d8%a7%da%98%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">راه کارهای تکواژشماری سوالات کنکور</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8731/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تیپ های مختلف سؤالات قرابت معنایی (ادبیات) درکنکورسراسری</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8722/%d8%aa%db%8c%d9%be%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تیپ‌بندی سؤالات املا در کنکور سراسری چند سال اخیر</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8721/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گروه اسمی و فعلی(زبان فارسی)-ویژه کنکور</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8685/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">برخی از نکات ترجمه در عربی عمومی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8722/%d8%aa%db%8c%d9%be%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">واژگان مترادف در املا ویژه کنکور</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/1306" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده ی نکات گرامر به همراه واژگان ۱۰ سال زبان انگلیسی کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/1302" target="_blank" rel="noopener noreferrer">دانلود تمامی لغات زبان انگلیسی کنکور سال ۸۶ تا ۹۰</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/1311" target="_blank" rel="noopener noreferrer">۱۹۰ واژه‌ی دام‌دار زبان فارسی کنکور + ۱۲ توصیه‌ی کلیدی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/1304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">۵۰ واژه کاربردی املای کنکور</a></h3> <h3 class="more" style="text-align: center;"><a>دروس تخصصی ریاضی و تجربی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/29178/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی آمار و مدلسازی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/40604/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوه نکات و تست آمار (آموزش کامل)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/25748/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی&nbsp;ریاضی تجربی و دیفرانسیل</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8905/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل حسابان و دیفرانسیل</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/26669/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">بانک نکات سال اول تا چهارم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/11628/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-12-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">حل&nbsp;تست های ۱۲ سال اخیر مثلثات بدون استفاده از فرمول‎</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/35735/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آموزش و تست ریاضیات گسسته، جبر و احتمال و آمار</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/26100/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوه&nbsp;احتمالات را قورت بده</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/43567/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی&nbsp;ریاضیات گسسته</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8904/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d9%88-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل هندسه و ریاضیات گسسته</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/39572/%d9%85%d8%b9%d8%ac%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">معجون کانی ها و سنگ های کنکور</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/29152/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوه کامل زمین شناسی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/43633/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-95.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوات زیست شناسی علی کرامت ویژه کنکور</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/37228/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تمامی واکنش های شیمیایی در یک صفحه</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/27160/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%88-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جدول های مهم و کلیدی شیمی دبیرستان در کنکور</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/26485/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی شیمی پیش دانشگاهی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/26468/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تاریخچه دانشمندان شیمی کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/43403/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی فشرده فیزیک کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/43401/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل هندسه تحلیلی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8902/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل زیست شناسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8903/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل فیزیک</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8942/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل شیمی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8900/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل ریاضی تجربی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8865/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی نکته‌های حد و پیوستگی-درس ریاضی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8898/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%8c%d9%85.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی نکته‌های مبحث ماده ژنتیک،میتوز و میوز – زیست‌شناسی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8897/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%86%d8%aa%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی نکته‌های مبحث انتگرال-ریاضی تجربی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8879/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی نکته‌های مبحث حرکت-درس زیست‌شناسی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8895/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی نکته‌های گردش مواد در جانواران-زیست‌شناسی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8894/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">خلاصه‌ی نکات هندسه ۱ ویژه ی کنکور</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8893/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">رشد و نمو جانوران -زیست‌شناسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8890/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی و خلاصه روابط فیزیک ۲</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/32630/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوه جبر و احتمال</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8892/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی نکته‌های توابع و معادلات-ریاضی تجربی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8891/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گردش مواد در جانداران-زیست‌شناسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8889/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">نکات شکل‌های زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8888/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی آغازیان-درس زیست‌شناسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8887/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%88-%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تغذیه و گوارش-زیست‌شناسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8885/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3%e2%80%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی ویروس‌ و باکتری-زیست‌شناسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8884/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی نکته‌های آمار و مدلسازی-ریاضی تجربی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8883/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی شارش انرژی -زیست‌شناسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8882/%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع‌بندی نکته‌های فیزیک پیش‌دانشگاهی۲-رشته تجربی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8881/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">خلاصه‌ی نکات زمین‌شناسی ویژه ی کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8879/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">حرکت-زیست‌شناسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8865/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی درس دیفرانسیل خلاصه درس پیوستگی ، مجانب</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8865/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی درس دیفرانسیل خلاصه درس حد</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8877/%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ترین‌های شیمی دبیرستان ویژه ی کنکور</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8878/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">عوامل موثر بر . . . – درس شیمی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8874/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%8c%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%8c-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">خلاصه درس الکتریسیته ساکن،خازن ، مغناطیس ، القا</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8872/%d8%b1%d9%86%da%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color: #ff0000;">رن</span>گ‌هایی که باید حفظ شوند-شیمی دبیرستان</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8871/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی نوسان و موج و صوت و الکترومغناطیس و اتمی و هسته ای و جامد</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8870/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%8c%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی بردار ،حرکت و دینامیک</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8865/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی درس دیفرانسیل خلاصه درس دنباله + مجموعه سوال</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8868/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تاریخچه‌ی دانشمندان در کتاب‌ های درسی شیمی دبیرستان</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8867/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%88%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ساختار لوویس و پیوند داتیو و شکل هندسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8865/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی درس دیفرانسیل خلاصه درس مفاهیم پایه + مجموعه سوال</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/1095/1095.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوه کامل درس آمار</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/6609/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تمامی فرمولهای ریاضیات و فیزیک</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/1305" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات آموزشی درس زمین شناسی در کنکور</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/1069/1069.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">تمامی فرمولهای فیزیک</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/1309" target="_blank" rel="noopener noreferrer">مرور نکات ترکیبی زیست شناسی کنکور</a></h3> <h3 class="more" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;">دروس تخصصی انسانی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/43399/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل درس فلسفه و منطق</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/43176/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85%d8%9f.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی چگونه به سوالات قافیه پاسخ دهیم؟</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/29450/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی خلاصه جغرافیا سال چهارم رشته انسانی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/29247/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-2-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جزوه&nbsp;جامعه شناسی ۲</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/26668/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">بانک نکات رزمندگان سال اول تا چهارم دبیرستان رشته انسانی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/26268/%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">هر آنچه از ادبیات سوم انسانی در کنکور نیاز دارید</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8683/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل ادبیات انسانی پیش دانشگاهی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8682/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل قافیه و عروض پیش دانشگاهی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8681/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل عربی انسانی پیش دانشگاهی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8680/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل فلسفه انسانی پیش دانشگاهی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8679/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل ریاضی انسانی پیش دانشگاهی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8678/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل آرایه های ادبی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8677/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل منطق</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8676/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل فلسفه انسانی پایه</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8675/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل عربی انسانی پایه</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8674/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل روانشناسی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8673/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل ریاضی انسانی پایه</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8672/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جمع بندی کامل اقتصاد</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8670/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات تاریخ (۱) «مغولان و حکومت‌های ایرانی پس از اسلام»</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8650/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات تاریخ ادبیات ۲ «عصر حافظ»</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8666/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات عربی «صله و عائد آن»</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8651/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات منطق «استدلال و قیاس»</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8666/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات عربی (جملات اسمیه و فعلیه)</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8653/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات روا‌ن‌شناسی «سیستم‌های زبان»</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8664/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات زبان فارسی با مثال (دستور تاریخی ۲)</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8648/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات اقتصاد (بودجه‌ی دولت)</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://konkur.in/8662/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%81%d8%b1.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات تاریخ‌شناسی (انواع سفر)</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8652/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات ادبیات اختصاصی (عروض)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8660/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">خلاصه درس فلسفه (فارابی)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8670/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات درس تاریخ (معاهدات و پیمان‌ها)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8650/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات تاریخ ادبیات (۱) «عصر رودکی و پیش از آن»</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8653/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات روان‌شناسی (فرایندهای شناختی)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8652/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%87.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات ادبیات اختصاصی (قافیه)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8651/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات منطق (تعریف و دنیای مفاهیم)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8650/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات تاریخ ادبیات ۲ «عصر صائب و خواجه رشیدالدین»</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8649/%d9%85%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">مهم‌ترین فرمول‌های ریاضی (انسانی)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8648/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گزیده نکات درس اقتصاد (ویژه‌ی آمادگی برای کنکور ۹۲)</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8647/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b5%d8%ad%db%8c.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">چگونه بدون حل مسائل اقتصاد، به پاسخ صحیح برسیم؟</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://konkur.in/8646/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">مشاوره‌ی درسی «زبان فارسی» ویژه ی کنکور</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">منابع جزوت جمع بندی : موسسات کانون&nbsp;، رهپویان دانش و اندیشه ، گزینه دو و اساتید سایت کنکور و …</span></h3> </div> </div> </div> <div class="post-meta"> <img class="right" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/themes/itblogs/img/tags.gif" alt="برچسب‌ها" width="16" height="16"> <p class="right" style=" padding-right:5px"> <a href="http://www.jahantabshimi.ir/tag/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1" rel="tag">تست های کنکور</a> </p> </div> text/html 2017-06-13T08:52:44+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۱۹ خرداد ۹۶ گزینه دو http://jahantab777.mihanblog.com/post/1512 <div class="post"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۱۹ خرداد&nbsp;۹۶ گزینه دو</strong></span></h1> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">سال چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی</span></h3> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><img class="aligncenter" title="دانلود آزمون 19 خرداد 96 گزینه دو" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/06/51027.png" alt="" width="485" height="214"></p> <p>&nbsp;</p> <h3 class="more" style="text-align: center;"><a>راهنمای دانلود</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://dl.konkur.in/post/95/05/BudjeBandi-95-96-Gozine2-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود محدوده بندی آزمونهای گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://dl.konkur.in/post/96/03/Gozine2-Sal4-Riazi-19Khordad96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون ۱۹ خرداد&nbsp;۹۶ گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی</a></span></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/03/Gozine2-Sal4-Tajrobi-19Khordad96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون ۱۹ خرداد&nbsp;۹۶ گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان رشته تجربی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/03/Gozine2-Sal4-Ensani-19Khordad96-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود آزمون ۱۹ خرداد&nbsp;۹۶ گزینه دو&nbsp;سال چهارم دبیرستان رشته انسانی</a></h3> <h3 class="download" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">پسورد فایلهای فشرده : <strong>www.konkur.in</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> </div> text/html 2017-06-11T17:42:48+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب من یکی را از خودم دیوانه تر می خواستم سر نمی پیچید اگر یک روز سر می خواستم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1511 <p> من یکی را از خودم دیوانه تر می خواستم<br> سر نمی پیچید اگر یک روز سر می خواستم</p><p> اهل عشق و عاشقی اهل تمنّا اهل درد<br> این چنین دیوانه ای را همسفر می خواستم</p><p> می نشستم روبه رویش، روبه رویم می نشست<br> لحظه های عاشقی از او نظر می خواستم</p><p> او قدح در دست و من جامِ تمنّایم به کف<br> هرچه او می داد من هم بیشتر می خواستم</p><p> من کجا در می زدن سودای خیامی کجا<br> من پیِ جامی دگر جامی دگر می خواستم</p><p> هر زمان هرجا که می افتادم از مستی به خاک<br> تکیه می کردم به مِی از خاک بر می خاستم</p><p> بارها فرموده: روزی خواستی از من بخواه<br> من تورا می خواستم روزی اگر می خواستم</p><p> گوشه ای دنج و تو و یک جام مِی قدری گناه<br> از خدا چیز زیادی را مگر می خواستم</p> text/html 2017-06-03T11:23:36+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب شیمی ۳ خرداد ۹۶ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1510 <div class="post"> <div class="PostHead"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شیمی ۳ خرداد ۹۶</span></h1> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="PostContent"> <div id="ali" align="center"> <div class="blogskin-bg"> <div class="blogskin-back"> <div class="blogskin"> <div class="mainbg"> <div class="mainl"> <div class="post"> <div class="xpost"> <div class="hid"> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><a title="سایت آموزش ایرانی" href="http://iramooz.com" target="_blank"><img src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/06/chem3_92.jpg" alt="" width="192" height="252"></a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">سوالات شیمی ۳ خرداد ۹۶ سوم تجربی و ریاضی</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همراه با پاسخ تشریحی در ادامه دانلود نمایید .</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">لینک دانلود :</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960313.1.pdf" target="_blank">شیمی ۳</a></h2> </div> </div> text/html 2017-05-29T17:25:28+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالا ت پایانی شیمی دهم دبیرستان پروفسور سمیعی شهرستان امل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1509 <h2 class="hl" align="center"><font color="#CC0000">سئوالا ت پایانی شیمی دهم دبیرستان پروفسور سمیعی شهرستان امل</font><br></h2><p align="center"><br></p> <div class="cnt" align="center"><div><font size="4" color="#333333">8-3-96 در تاریخ</font><br><br><br></div><p align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5" color="#3333FF">&nbsp;&nbsp;<font size="4"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8296280834/samii8_3_96.pdf.html" target="_blank"> <font color="#333333">سئؤال شیمی دهم دبیرستان غیر دولتی پروفسور سمیعی </font></a></font></font></p></div> text/html 2017-05-25T09:15:35+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات امتحانی درس شیمی 3 در چند سال اخیر http://jahantab777.mihanblog.com/post/1508 <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-8 col-xs-12 col-md-offset-3 col-sm-offset-2" style="height: 33px;" align="center"><h3 class="btnemtehani"><font size="5" color="#FF0000">سئوالات امتحانی درس شیمی 3 در چند سال اخیر</font><br></h3><h3 class="btnemtehani"><br></h3><h3 class="btnemtehani">امتحان نهایی</h3></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-74" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/49090/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block blue "><div class="IranSans text-center"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=7878" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی 3 دی ماه 95+پاسخ "><h4>امتحان نهایی شیمی 3 دی ماه 95+پاسخ </h4></a></div></div></div></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-73" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/45318/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block blue "><div class="IranSans text-center"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=7907" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی 3 شهریور 95+پاسخ"><h4>امتحان نهایی شیمی 3 شهریور 95+پاسخ</h4></a></div></div></div></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-72" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/44704/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block "><div class="IranSans text-center"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=6806" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی 3 - خرداد 95 + پاسخ"><h4>امتحان نهایی شیمی 3 - خرداد 95 + پاسخ</h4></a></div></div></div></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-57" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/36430/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block "><div class="IranSans text-center"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=6202" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی 3 دی 94 +پاسخ"><h4>امتحان نهایی شیمی 3 دی 94 +پاسخ</h4></a></div></div></div></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-56" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/36511/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block "><div class="IranSans text-center"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=5110" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی 3 شهریور 94+پاسخ"><h4>امتحان نهایی شیمی 3 شهریور 94+پاسخ</h4></a></div></div></div></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-55" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/36415/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block "><div class="IranSans text-center"><font color="#FF0000"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=4944" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی (3) و آزمایشگاه خرداد 94 + پاسخ"><h4>امتحان نهایی شیمی (3) و آزمایشگاه خرداد 94 + پاسخ</h4></a></font></div></div></div></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-30" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/27338/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block "><div class="IranSans text-center"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=3919" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی 3 دی 93+پاسخ"><h4>امتحان نهایی شیمی 3 دی 93+پاسخ</h4></a></div></div></div></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-31" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/28248/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block "><div class="IranSans text-center"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=3948" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی 3 شهریور 93+پاسخ"><h4>امتحان نهایی شیمی 3 شهریور 93+پاسخ</h4></a></div></div></div></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-29" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/28293/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block "><div class="IranSans text-center"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=1206" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی 3-خرداد 93+پاسخ(اصلاحی 10 خرداد)"><h4>امتحان نهایی شیمی 3-خرداد 93+پاسخ(اصلاحی 10 خرداد)</h4></a></div></div></div></div><div class="col-lg-12 col-md-12 text-right col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 " style="padding-right: 10px;"><a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/FinalExamVideo/301-33" target="_blank" title="مشاهده فیلم"><img src="https://img.kanoon.ir/img?pic=https://www.kanoon.ir/amoozesh/videofiles/28069/thumb.jpg&amp;imgh-imgw=77-100" class="img-responsive img-rounded"></a></div><div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-10" style="padding:0;"><div class="block "><div class="IranSans text-center"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=4652" class="downloadfile" rel="nofollow" title="امتحان نهایی شیمی 3 دی 92+پاسخ"><h4>امتحان نهایی شیمی 3 دی 92+پاسخ</h4></a></div></div></div></div><div class="col-lg-6 col-md-6 text-center col-sm-12 col-xs-12 " align="center"><div class="block "><div class="IranSans"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=903" class="downloadfile" rel="nofollow"><h4>امتحان نهایی شیمی 3 خرداد 92 + پاسخ</h4></a></div></div></div><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=101" class="downloadfile" rel="nofollow"><h4><br></h4></a> text/html 2017-05-24T01:13:43+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مجموعه سوالات تشریحی شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1507 <div align="center"><font color="#3366FF" size="4"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;">مجموعه سوالات تشریحی شیمی دهم</span></font><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"></span></div><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><br><br><br><br><br></span><div align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;">مجموعه سوالات تشریحی<font color="#FF0000"> <strong><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank">شیمی دهم</a></strong></font> تهیه شده توسط همکاران محترم ناحیه 4 شیراز &nbsp;را از لینک زیر دریافت نمایید.</span></div> <p align="center"><a rel="nofollow" href="http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1396/88_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-1-.pdf" target="_blank"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/images/1395/mehr/b_create-thumb-4-.png" alt="" height="93" width="121"></span></a></p> text/html 2017-05-22T14:32:23+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ سئؤالات کتاب شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1506 <h2 class="hl" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></h2><h2 class="cnt" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#3366FF">پاسخ سئوالات کتاب شیمی دهم </font><br></h2><h2 class="cnt" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;<br></h2><h2 class="cnt" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8295301750/Pasokh_shimi_10_1_2_3.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8295301750/Pasokh_shimi_10_1_2_3.pdf.html"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">پاسخ دفتر تالیف به پرسش های کتاب شیمی دهم</span> </a></h2> text/html 2017-05-22T14:24:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات شیمی 4 دبیرستان های شهرستان امل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1505 <h2 class="hl" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">سئوالات شیمی 4 دبیرستان های شهرستان امل</span></h2><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">&nbsp;<a style="color: #ff0000;" href="http://s8.picofile.com/file/8294775568/Nemoneh_Ordibeheshte96.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8294775568/Nemoneh_Ordibeheshte96.pdf.html" data-mce-style="color: #ff0000;"> سئوال شیمی چهارم دبیرستان نمونه دولتی آیت ا... آملی دربیستم اردیبهشت 96</a></span><br data-mce-bogus="1"></h2><p><br></p><h2 style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://s9.picofile.com/file/8294776292/ch4Fatemiyeh2_96.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8294776292/ch4Fatemiyeh2_96.pdf.html" data-mce-style="color: #0000ff;">سئوال شیمی چهارم دبیرستان غیر دولتی فاطمیه آمل&nbsp; دربیستم اردیبهشت ماه </a></span></h2> text/html 2017-05-22T14:01:56+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوال شیمی4 اردیبهشت 96 شهرستان امل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1504 <h2 class="hl" align="center"><font color="#3333FF"><font size="5">سئوال شیمی4 اردیبهشت 96 شهرستان امل</font></font><br></h2><font size="5"> </font><div class="cnt" align="center"><font size="5"><font color="#FF0000">سئوال امتحان پایانی شیمی4 دبیرستان غیر دولتی دین ودانش شهرستان امل&nbsp;</font> </font><p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8294424976/Din0Danesh2_96.pdf.html" target="_blank">سؤال شیمی 4 دبیرستان غیر دولتی دین ودانش</a></font></p></div> text/html 2017-05-12T08:58:46+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب خلاصه درختی شیمی ساختاز اتم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1503 <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="خلاصه درختی از ساختار اتم شیمی سال دوم دبیرستان" src="http://dl.konkur.in/image/96/01/49835.png" alt="" height="267" width="393"></p> <p style="text-align: center;"><span id="more-49835"></span></p> <br> <br> <center> <table style="width: 500px;" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#58C9F3"> <td style="padding: 5px;font: 13px/2 'BYekan','Tahoma',tahoma !important;color:#FFF;"><br></td> <td style="padding: 5px;text-align:right"><br></td> </tr> </tbody> </table> </center> <br> <div align="center"><br></div><font size="5"> </font><div class="more" align="center"><font size="5"><a style="cursor: pointer;margin-top:0px;">راهنمای دانلود</a></font></div><div class="download" align="center"><font size="5"><a href="http://dl.konkur.in/post/96/01/Kholase-Shimi2-F1-Zare-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود جزوه خلاصه درختی از ساختار اتم شیمی سال دوم دبیرستان</a></font></div><div class="hajm" align="center"><font size="5">حجم فایل : 943 کیلوبایت</font></div><div class="pass" align="center"><font size="5">پسورد فایل فشرده : <strong style="color:red">www.konkur.in</strong></font></div><font size="5"> </font><div class="refrence" align="center"><font size="5">منبع : <a href="http://konkur.in/">سایت کنکور</a></font></div> text/html 2017-05-06T09:16:15+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب طبیعت و داشتن محیط زیستی زیبا http://jahantab777.mihanblog.com/post/1501 <div align="center"><font size="5" color="#3333FF">&nbsp;طبیعت و داشتن محیط زیستی زیبا </font></div><p style="text-align: right;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s8.picofile.com/file/8290933292/Amol96.gif" alt="طبیعت را زیبا نگه داریم" height="322" width="484"></p> text/html 2017-04-20T16:07:58+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تست های استوكیومتری كنكور و كلید تهیه شده از سایت دبیرخانه كشوری شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1497 <div class="post"> <h2 style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">تست های استوكیومتری كنكور و كلید تهیه شده از سایت دبیرخانه كشوری شیمی</span> <p><span style="color: #ff6600;"><br></span></p><p><span style="color: #ff6600;">جهت استفاده دبیران محترم منطقه</span></p></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><br> <span style="color: #0000ff;"></span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" title="" href="http://s8.picofile.com/file/8282622026/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="_blank">دانلود سوالات</a></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><br><span style="color: #ff6600;"></span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" title="" href="http://s8.picofile.com/file/8282622076/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="_blank">دانلود كلید</a></span></h2> </div> text/html 2017-04-18T05:45:17+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود کتاب محبوب المپیادی‌ها :: http://jahantab777.mihanblog.com/post/1496 <div align="center"><font size="5" color="#3333FF"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp; کتاب محبوب المپیادی‌ها ::..</strong></font></div> <p style="text-align: center"><a href="http://hrschemist.ir/?p=628" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://hrschemist.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84.jpg" alt="" height="235" width="470"></a></p> <p style="text-align: justify"><font size="3">ا<font color="#3333FF">ستیون و سوزان زومدال نام‌های آشنایی میان المپیادی‌های ایران هستند. <em>دیدم که میگما! سر اسمشون قسم می‌خورن!!&nbsp;</em>اما چرا شیمی عمومی زومدال تا این حد میان کسانی که درک درستی از شیمی نداشته و صرفاً نوجوانانی جویای نام هستند، مورد قبول است؟</font></font></p><font size="3" color="#3333FF"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3" color="#3333FF">استیون زومدال ید طولایی در نوشتن کتاب شیمی عمومی دارد و اگر خوب بگردید، چهار عنوان مختلف از شیمی عمومی در کارنامه‌ی او پیدا می‌کنید که همگی هم مرتباً تجدید چاپ شده و در ویراست‌های جدید منتشر می‌شوند اما قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین کتاب او، همین شیمی عمومی زومدال تحت نام Chemistry (بدون پسوند و پیشوند) است.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3"><span id="more-5516"></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3" color="#FF0000">دو ویژگی اصلی کتاب شیمی عمومی زومدال باعث شده تا دانش‌آموزان المپیادی اقبال خوبی به آن نشان دهند. ویژگی اول این است که کتاب، رویکردی تصویری یا همان Visual دارد. این مسئله باعث می‌شود تا درک کسانی که دانشجوی شیمی نبوده یا اطلاعات گسترده‌ای از آن ندارند، بهتر موارد را به حافظه سپرده و عمق فهم آن‌ها افزایش یابد کما اینکه بارها هم کتب درسی (که حالا باید بگوییم کتب درسی نظام قدیم) از شکل‌های موجود در آن یا مشابه، در توضیحات خود بهره برده‌اند.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3" color="#3366FF">وجه تمایز دیگر آن، شیوه‌ی حل مسئله است که تک-تک مسائل را مرحله به مرحله و با این پیش‌فرض که خواننده پایه‌ی ریاضی ضعیفی دارد حل نموده‌اند. ضمن اینکه استیون و سوزان زومدال، بیشتر از هر کتاب شیمی عمومی دیگری، در انتهای فصول کتابشان تمرین و مسئله قرار داده‌اند که همین کار باعث بالاتر رفتن قدرت حل مسئله‌ی خواننده می‌شود.</font></p><font size="3" color="#3366FF"> </font><p style="text-align: justify"><font size="3" color="#FF0000">در زیر می‌توانید دو ویرایش هشتم و نهم از کتاب شیمی عمومی زومدال را به رایگان دانلود کنید.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://hrschemist.ir/?p=628">دانلود مستقیم ویرایش نهم</a></font></p><font size="3" color="#FF0000"> </font><p style="text-align: center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://hrschemist.ir/?p=628">دانلود مستقیم ویرایش هشتم</a></font></p><font size="3" color="#FF0000"> </font><p style="text-align: center"><font size="3" color="#FF0000"><a href="http://hrschemist.ir/?p=628">خرید حل المسائل ویرایش نهم</a></font></p> <p style="text-align: justify"> </p> text/html 2017-04-17T10:56:56+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوال و پاسخ امتحان شیمی۳ شهرستان آمل http://jahantab777.mihanblog.com/post/1495 <div class="post"> <div> <div class="bodyposts"> <div class="post"> <p><a name="320"></a></p> <h2 class="hl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://nabehzadi.blogfa.com/post-320.aspx">سئوال و پاسخ امتحان شیمی۳ شهرستان آمل</a></span></h2> <div class="cnt"> <h4 class="body" style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">&nbsp;امتحان درس شیمی۳ برای امادگی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان آمل بود. سئوال و پاسخ آن را برای استفاده روی وب گذاشته شده.</span></h4> <p style="text-align: center;">&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8292138034/moarefi96.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow">سوال شبه نهایی شیمی۳شهرستان آمل</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پ<a href="http://s9.picofile.com/file/8292138042/moarefi96p.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow">اسخ سوال شبه نهایی شیمی۳ شهرستان آمل</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-meta"> <img class="right" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/themes/itblogs/img/tags.gif" alt="برچسب‌ها" height="16" width="16"> <p class="right" style=" padding-right:5px"> <a href="http://www.jahantabshimi.ir/tag/3" rel="tag">3</a>، <a href="http://www.jahantabshimi.ir/tag/%d8%b3%d8%a6%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c" rel="tag">سئوالات شیمی</a> </p> </div> text/html 2017-04-17T10:38:01+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوال شیمی ذهم از موازنه تا غلظت مولار http://jahantab777.mihanblog.com/post/1494 <div class="post"> <h2 class="hl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://nabehzadi.blogfa.com/post-319.aspx">سئوال شیمی ذهم از موازنه تا غلظت مولار</a></span></h2> <h3 class="cnt" style="text-align: center;">سئوالات درس شیمی پایه دهم دبیرستان نمونه آیت ا… املی اشهرستان امل که&nbsp; از موازنه واکنش ها تا اول غلظت مولی</h3> <h2 style="text-align: center;">&nbsp;<span style="color: #ff6600;"> &nbsp;<a style="color: #ff6600;" href="http://s9.picofile.com/file/8291881826/Nemoneh_23_1_96.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow"> سئؤال شیمی پایه دهم </a></span></h2> </div> text/html 2017-04-17T06:45:50+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مجله ۱۱۹رشد شیمی فروردین ۹۶ http://jahantab777.mihanblog.com/post/1493 <div class="PostHead"><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">مجله ۱۱۹رشد شیمی فروردین ۹۶</span></h1><p align="center"><a class="PostAuthor" href="http://iramooz.com/post/284" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com/post/284"><img class="aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/shmi_117.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/shmi_117.jpg" width="412" height="618"></a><br data-mce-bogus="1"></p></div><div class="PostContent"><p><br></p><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مجله رشد شیمی فروردین ۹۶</span></h2><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://iramooz.com" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com" data-mce-style="color: #ff0000;">لینک دانلود : </a></span><br data-mce-bogus="1"></h2><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://iramooz.ir/post/284" data-mce-href="http://iramooz.ir/post/284" data-mce-style="color: #ff0000;">مجله شماره ۱۱۹ رشد&nbsp;شیمی</a></span><br data-mce-bogus="1"></h2><h2 align="center"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><img class="aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/pdf-1.gif" alt="" data-mce-src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/pdf-1.gif"></span></h2></div> text/html 2017-04-16T12:40:38+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب اصلاح یک باور غلط: پی اچ منفی هم داریم http://jahantab777.mihanblog.com/post/1490 <div class="post"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اصلاح یک باور غلط: پی اچ منفی هم داریم</span></h1> <h3 class="PostHead" style="text-align: center;"><small class="PostAuthor"><span style="color: #ff6600;"> از: حمیدرضا سعادتی</span><br> </small></h3> <div class="PostContent"> <p align="center"><img class=" aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/D9BEDB8C-D8A7DA86-D985D986D981DB8C-D987D985-D8AFD8A7D8B1DB8CD985.jpg" alt="" width="400" height="200"></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پی اچ یک ماده/محلول، ابزاری‌ست برای اندازه‌گیری میزان اسیدی یا بازی بودن آن ماده/محلول که کاربردهای وسیعی در علوم شیمی، بیوشیمی، خاک، صنایع و موارد دیگر دارد. برای اندازه‌گیری این ابزار هم کافی‌ست که لگاریتم (در مبنای ۱۰) غلظت یون هیدرونیوم موجود را محاسبه کنیم. یعنی:</span></h3> <h3><span style="color: #0000ff;"><img class="alignnone size-full wp-image-563 aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-1.gif" alt="" width="121" height="28"></span></h3> <p><span style="color: #ff6600;">محاسبه‌ی چنین لگاریتمی دامنه‌ی محدودی ندارد و این یعنی الزامی نیست که pH بازه‌ای بین ۰ تا ۱۴ را شامل شود. این مسئله که دامنه‌ی pH حتماً باید عددی بین ۰ تا ۱۴ باشد، در کتب مرجع و اصلی بسیاری از جمله‌ <a style="color: #ff6600;" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=5&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjvg_6E5pvTAhXFKiwKHa5xCe0QFgg4MAQ&amp;url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FThe_Hutchinson_dictionary_of_science.html%3Fid%3DyUMOAQAAMAAJ&amp;usg=AFQjCNHuXnHYj8XdkuuSpUZu4XZIxXOBPg&amp;sig2=pqmSKT-bckLxfgI1LW9BVQ" target="_blank">دیکشنری علم</a> (نوشته‌ی هاچینسون)، <a style="color: #ff6600;" href="http://hrschemist.ir/2017/03/27/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%88%da%af-%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-9/" target="_blank">مبانی شیمی تجزیه اسکوگ</a>، <a style="color: #ff6600;" href="https://books.google.com/books/about/Chemistry_in_Action.html?id=CtjvAAAAMAAJ" target="_blank">شیمی عمومی</a> (نوشته مورگان) و … به غلط آمده‌است.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">از طرف دیگر، منابع و مقالات بسیاری هم باتوجه به قوانین ریاضی مربوط به لگاریتم (که در آن ممکن است عدد حاصل از لگاریتم، منفی هم بشود)، به پی اچ منفی اشاره کرده‌اند اما مثالی برای آن نیاورده‌اند؛ شاید به‌این دلیل که ساخت و تهیه‌ی محلولی با پی اچ منفی در محیط آزمایشگاهی، کاری بسیار دشوار است و برای نگهداری از آن‌ها، بافری که بتواند pH&lt;1 را تحمل کند، خیلی سخت به‌دست می‌آید. به همین خاطر است که بسیاری، ترجبح می‌دهند به‌جای گزارش عدد منفی برای پی اچ، مقدار غلظت یون هیدرونیوم در محلول را عددی بین&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-564" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-2.gif" alt="" width="20" height="24">&nbsp;تا&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-565" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-3.gif" alt="" width="20" height="24">&nbsp;مول بر لیتر نشان داده و شماتیک دامنه‌ی تغییرات پی اچ را به‌صورت زیر رسم کنند:</span></p> <p align="center"><span style="color: #0000ff;"><img class="size-full wp-image-567 aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-4.jpg" alt="" width="405" height="121"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مفهوم شکل بالا این است که کران بالا و پایین در دامنه‌ی تغییرات پی اچ، بسته هستند در صورتی که بهتر است این دامنه‌ی تغییرات را به‌صورت باز و به شکل زیر نشان دهیم:</span></p> <p align="center"><img class="size-full wp-image-568 aligncenter" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-5.jpg" alt="" width="481" height="112"></p> <p><span style="color: #0000ff;">برای جلوگیری از گیج شدن دانش‌آموزان یا دانشجویان در مورد این مسئله، می‌توان از مثال‌هایی هم استفاده کرد. برای نمونه، محلول HCl غلیظی که در اکثر آزمایشگاه‌ها نیز یافت شده و ۳۷% جرمی است، pHی حدوداً برابر با&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-569" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-6.gif" alt="" width="33" height="18">&nbsp;و محلولی اشباع از NaOH، دارای pHی حدوداً برابر با&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-570" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-7.gif" alt="" width="42" height="18">&nbsp;است. یا می‌توان گفت که چشمه‌های آب گرم حاصل از آتش‌فشان‌ها (که خود&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-571" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-8.gif" alt="" width="32" height="18">&nbsp;و&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-572" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-9.gif" alt="" width="49" height="24">&nbsp;طبیعی تولید می‌کنند)، دارای پی اچ منفی و برابر با&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-573" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-10.gif" alt="" width="37" height="18">&nbsp;و حتی آبی که از چشمه‌های نزدیک به&nbsp;مناطق دارای معادن آهن بیرون می‌آید، دارای pHی برابر با&nbsp;<img class="alignnone size-full wp-image-574" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/uploads/2017/04/ph-11.gif" alt="" width="38" height="18">&nbsp;است.</span></p> </div> </div> <div class="post-meta"> <img class="right" src="http://www.jahantabshimi.ir/wp-content/themes/itblogs/img/tags.gif" alt="برچسب‌ها" width="16" height="16"> <p class="right" style=" padding-right:5px"> <a href="http://www.jahantabshimi.ir/tag/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c4" rel="tag">درسهایی از شیمی4</a> </p> </div>