نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2019-01-17T02:06:49+01:00 text/html 2019-01-16T21:09:40+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ویژگی های مشترک عناصر واسطه http://jahantab777.mihanblog.com/post/2011 <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" align="center"><font color="#3333FF"><span itemprop="name">ویژگی های مشترک عناصر واسطه</span></font></h1> <p align="center">۱<font size="3">- اغلب تراز s لایه ظرفیت آنها دو الکترون دارند( به جز کروم، مس، نقره، طلا، ….) </font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">۲- به طور کلی خواص فلزی دارند حرارت و الکتریسیته را به خوبی از خود عبور می دهند و در حرارت معمولی به جز جیوه همه جامد هستند.</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/1-transition-metals-andrew-lambert-photography.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/1-transition-metals-andrew-lambert-photography.jpg" alt="1-transition-metals-andrew-lambert-photography" class="alignleft size-full wp-image-76715" height="583" width="800"></a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">۳- بسیاری از آن ها اعداد اکسایش متنوع دارند، مانند منگنز که اعداد اکسایش ۳،۲، ۴، ۶، ۷ دارد(اگرچه همه ی حالت های اکسایش از ۳- تا ۷+ در منگنز مشاهده شده است). زیرا عناصر واسطه علاوه بر الکترون های تراز s تمام یا تعدادی از الکترون های تراز d را نیز در ترکیب شرکت می دهد حد اکثر ظرفیت آن ها از مجموع تعداد الکترون های s و d تجاوز نمی کند.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><img src="http://www.chemhume.co.uk/A2CHEM/Unit%202b/11%20Transition%20elements/oxidation_numbers.jpg" alt="" height="309" width="566"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">۴- نقطه ذوب و جوش آن ها بالا است زیرا در پیوند فلزی این عناصر علاوه بر الکترون های s ، الکترون های تراز d نیز شرکت می کنند و به علت وابستگی بیشتر به هسته تا حدی پیوند کووالانسی به وجود می آید که باعث استحکام پیوند فلزی می گردد. </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">۵- تغییرات تدریجی خواص در عناصر واسطه هر دوره نسبت به دوره ی اصلی کمتر است زیرا با افزایش پروتون، الکترون ها به تراز ماقبل آخر افزوده می شود در نتیجه نیروی دافعه ی این تراز بر تراز آخر زیاد شده و از تغییر شدید خواص جلوگیری می کند. مثلآ تغییر شعاع در هر ردیف واسطه از ردیف اصلی بسیار کمتر است.</font></p><font size="3"> </font><p><br></p><font size="3"> </font><p><font size="3">۶- عمدتآ ترکیبات رنگین دارند.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/transition-element-solutions-andrew-lambert-photography.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/transition-element-solutions-andrew-lambert-photography.jpg" alt="transition-element-solutions-andrew-lambert-photography" class="alignleft size-full wp-image-76716" height="647" width="900"></a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">۷- در تشکیل ترکیبات کمپلکس شرکت می کنند. به این ترتیب که یون عنصر واسطه توسط تعدادی از یون ها یا مولکول های قطبی دیگر احاطه شده ترکیبات پیچیده تشکیل می دهند که کمپلکس نام دارد.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">۸- عمومآ پارا مغناطیس هستند زیرا در اغلب حالت های اکسایش خود الکنرون های جفت نشده دارند.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">۹- اغلب به عنوان کاتالیزگر استفاده می شوند.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">۱۰- در عناصر واسطه به طور کلی با افزایش تعداد اربیتال های نیمه پر در لایه ظرفیت دمای ذوب افزایش می یابد.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><a href="https://cafebazaar.ir/developer/kiankiani/">دانلود برنامه های ما در مارکت بازار</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">سرچشمه ها:</font></p> text/html 2019-01-16T20:38:52+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه http://jahantab777.mihanblog.com/post/2008 <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" align="center"><font color="#000099"><span itemprop="name">تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه</span></font></h1> <p>تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه کاملآ گیج کننده است. هر دو واژه به جای هم به کار می روند و بسیاری واژه ی عناصر واسطه را به جای عناصر بلوک d<font size="3"> استفاده می کنند. تفاوت بین عناصر بلوک d و عناصر واسطه این است که همه ی عناصر واسطه در بلوک d هستند ولی همه ی عناصر بلوک d ، عنصر واسطه نیستند. آشکار است که اربیتال d عناصر بلوک d در حال پر شدن است. عناصر واسطه، عناصری هستند که شکل یون های پایدار آنها اربیتال d پرشده ی کاملی ندارند. برای نمونه روی و اسکاندیوم از عناصر بلوک d هستند اما عنصر واسطه نیستند. </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عناصر بلوک d کدامند؟</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><img src="http://www.differencebetween.com/wp-content/uploads/2015/12/Difference-Between-D-Block-Elements-and-Transition-Elements_Image-3.jpg" alt=""></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عناصر بلوک d به راحتی از طریق آرایش الکترونی شناسایی می شوند. عناصر بلوک d حداقل یک الکترون در لایه ی درونی d دارند. نکته ی عجیب آن است که بر اساس اصول آفبا Aufbau الکترون های ۴s ابتدا پر می شوند و سپس اربیتال ۳d پر می شود که به معنی این است که الکترون های ۳d انرژی بالاتری نسبت به ۴s دارند. اما وقتی الکترون برداشته می شود تا یون تشکیل شود الکترون های ۴s ابتدا از اتم برداشته می شود. </font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ttrtaa.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ttrtaa.jpg" alt="" class="alignleft size-full wp-image-77416" height="648" width="687"></a></p> <p>عناصر واسطه کدامند؟<br> عناصر واسطه عناصری هستند که اربیتال d یون پایدار آنها کاملآ پر نشده است. در عناصر بلوک d وقتی یون ها تشکیل می شوند، الکترون ها ابتدا از لایه ی s و سپس از لایه d برداشته می شوند. روی و اسکاندیوم دو عنصر بخصوص در بلوک d هستند که اربیتال d آنها در شکل یون نیمه پر نیستند به همین دلیل به عنوان عنصر واسطه شناخته نمی شوند.یون های پایدار همه ی عناصر دیگر در بلوک d الکترون های d نیمه پر دارند.</p> <p><img src="http://www.differencebetween.com/wp-content/uploads/2015/12/Difference_Between_DBlockElements_TransitionElements_Image2-1024x376.jpg" alt="" height="259" width="670"></p> <p><font size="3">محلول فلزات واسطه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">پس:</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عناصر بلوک d: عناصری هستند که اربیتال d آنها در حال پر شدن است.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عناصر واسطه: عناصری از بلوک d که می توانند یون پایدار تشکیل دهند در حالی که اربیتال d آنها نیمه پر است. </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">نکته:<br> عناصر Zn و Sc واسطه نیستند چون یون های روی و اسکاندیم اربیتال d نیمه پر ندارند.<br></font> </p><center> <p style="padding-left: 60px;"><font size="3">Zn<sup>2+</sup> =1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>10</sup></font></p> <p style="padding-left: 60px;"><font size="3">Sc<sup>3+</sup>=1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>10</sup></font></p> </center><font size="3"><br> یون های زیر شامل اربیتال های d نیمه پر هستند و به عنوان عنصر واسطه شناخته می شوند:<br> </font><center> <p style="padding-left: 60px;"><font size="3">Cu<sup>2+</sup> = 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>9</sup></font></p> <p style="padding-left: 60px;"><font size="3">Ni<sup>4+</sup>= 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>6</sup></font></p> <p style="padding-left: 60px;"><font size="3">Mn<sup>2+</sup>= 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>5</sup></font></p> <p style="padding-left: 60px;"><font size="3">Fe<sup>2+</sup>= 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>6</sup></font></p> </center><font size="3"><br> حالت اکسایش:<br> برخی عناصر واسطه چندین حالت اکسایش دارند و کمی از آنها فقط یک حالت اکسایش دارند. </font><p><font size="3">نمونه:</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">روی فقط حالت اکسایش ۲+ و اسکاندیم فقط ۳+ دارد. بقیه ی عناصر بلوک d چندین حالت اکسایش دارند. </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">عناصر واسطه چندین حالت اکسایش دارند که حداقل یکی از آنها شامل اربیتال پر نشده هستند.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">نمونه:</font></p><font size="3"> </font><p style="padding-left: 30px;"><font size="3">تیتانیم ۲+, ۴+</font></p><font size="3"> </font><p style="padding-left: 30px;"><font size="3">وانادیم ۲+, ۳+, ۴+, ۵+</font></p><font size="3"> </font><p style="padding-left: 30px;"><font size="3">کروم ۲+, ۳+, ۶+</font></p><font size="3"> </font><p style="padding-left: 30px;"><font size="3">منگنز ۲+, ۳+, ۴+, ۶+, ۷+</font></p><font size="3"> </font><p style="padding-left: 30px;"><font size="3">آهن ۲+, ۳+</font></p><font size="3"> </font><p style="padding-left: 30px;"><font size="3">کبالت ۲+, ۳+</font></p><font size="3"> </font><p style="padding-left: 30px;"><font size="3">نیکل ۲+, ۴+</font></p><font size="3"> </font><p style="padding-left: 30px;"><font size="3">مس ۱+, ۲+</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">سرچشمه:</font></p><font size="3"> </font><blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="JmPsoHAKPA"><p><font size="3"><a href="http://www.differencebetween.com/difference-between-d-block-elements-and-vs-transition-elements/">Difference Between D Block Elements and Transition Elements</a></font></p></blockquote> text/html 2019-01-13T18:46:57+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات درس شیمی97 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2007 <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #0000ff;"><a href="http://nabehzadi.blogfa.com/post/356"><span style="color: #0000ff;">سئوالات درس شیمی97</span></a></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">سوال های دی ماه نود و هفت در پایه های متفاوت برای دوستانی که هنوز امتحان ندادند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8348601692/Farhijtegan_10_97.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوال شیمی 10&nbsp;</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8348602142/fatemiyeh_10_97_ch11.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">سوال شیمی11&nbsp;</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> <span style="color: #ff0000;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8348602218/FatemiyehDay_97.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">سوال شیمی 12</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8348602342/SamiiDay_97.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">سوال شیمی12</span></a></span></span></p> text/html 2019-01-13T14:59:39+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب حقایق شیمی(عناصر) http://jahantab777.mihanblog.com/post/2006 <div id="main-content" class="container"> <div class="content"> <article class="post-listing post-77677 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-poster category-facts category-general category-kiankiani tag-764 tag-1106 tag-544 tag-637 tag-616 tag-1109 tag-1104 tag-1103 tag-1110 tag-1105 tag-1111 tag-144 tag-1102 tag-1108 tag-1100 tag-1101 tag-1107"> <div class="single-post-thumb"> <img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/a101112.jpg" class="attachment-slider size-slider" alt="حقایق شیمی(عناصر)" title="حقایق شیمی(عناصر)" height="330" width="660"> </div> <div class="post-inner"> <h1 style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0);" class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing"><span itemprop="name">حقایق شیمی(عناصر)</span></h1> <div class="entry"> <p><font size="4">عناصر ۱۰۱ تا ۱۱۲<br> مندلیوم, نوبلیوم, لارنسیوم, رادرفوردیوم, دوبنیوم, سیبورگیوم, بوریوم, هاسیوم, ماینتریوم, دارماستادیوم, رونتگنیوم, کوپرنسیوم</font><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/101.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/101.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77679" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/102.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/102.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77680" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/103.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/103.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77681" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/104.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/104.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77682" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/105.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/105.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77683" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/106.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/106.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77684" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/107.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/107.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77685" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/108.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/108.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77686" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/109.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/109.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77687" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/110.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/110.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77688" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/111.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/111.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77689" height="780" width="600"></a><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/112.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/112.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-77690" height="780" width="600"></a></p><br></div></div></article></div></div> text/html 2019-01-13T14:24:14+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چگونه شیمی را بیاموزیم؟ http://jahantab777.mihanblog.com/post/2005 <h1 style="text-align: center; color: rgb(0, 153, 0);" class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing"><span itemprop="name">چگونه شیمی را بیاموزیم؟</span></h1> <p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="3">آمادگی برای فراگیری شیمی:</font></p> <p><img src="https://www.wikihow.com/images/thumb/e/e1/Learn-Chemistry-Step-1-Version-3.jpg/aid767920-v4-728px-Learn-Chemistry-Step-1-Version-3.jpg" alt=""><br> ۱<font size="3">- ریاضی خود را تقویت کنید. در دانش شیمی فرمول ها و معادلاتی هست که شما برای حل آن ها نیاز دارید از دانش ریاضی خوبی برخوردار باشید. پیش از شروع فراگیری شیمی باید چیزهایی مانند لوگاریتم و روش حل معادله درجه اول و دوم رابدانید. خوب است قبل از آن مسائل جبر را مرور کنید. این کار به شما در حل مسائل شیمی کمک خواهد کرد.</font></p> <p><font size="3"><img src="https://www.wikihow.com/images/thumb/9/9f/Learn-Chemistry-Step-2-Version-3.jpg/aid767920-v4-728px-Learn-Chemistry-Step-2-Version-3.jpg" alt=""></font></p> <p><font size="3">۲- جدول تناوبی را به خاطر بسپارید. فراگیری علائم اختصاری عناصر و موقعیت آن ها در جدول تناوبی گام اصلی در موفقیت در شیمی است و<br> همانند اهمیت دانستن اعداد در ریاضی است. و یادگیری جدول تناوبی برای فراگیری مفاهیم پیچیده تر شیمی حیاتی است.<br> برای یادگیری جدول تناوبی می توانید از ترانه ی زیر استفاده کنید.</font></p> <p><font size="3"><img src="https://www.wikihow.com/images/thumb/4/40/Learn-Chemistry-Step-3-Version-3.jpg/aid767920-v4-728px-Learn-Chemistry-Step-3-Version-3.jpg" alt=""></font></p> <p><font size="3">۳- همه ی مفاهیم پایه ی شیمی را مطالعه کن و بیاموز چگونه یک مسئله را قدم به قدم حل کنی. برای این کار ابتدا اصول دستگاه های اندازه گیری را یاد بگیر، سپس روش علمی، واژه های شیمی و ساختار اتمی را فرا بگیر. علت این که از نظر بیشتر افراد شیمی دانش سختی است این است که آن ها به طور کامل اصول پایه را یاد نگرفته اند و می خواهند موضوعات پیشرفته تر شیمی را یاد بگیرند.<br> * بسیاری از مفاهیم پایه ی شیمی را می توانید از وب سایت های دانشگاهی که مطالب پایه ی شیمی را بر روی اینترنت قرار می دهند استفاده کنید. ( یا از اپلیکیشن های شیمی استفاده کنید که ما تعدادی از آن ها را در مارکت اندرویدی کیان دروید قرار داده ایم)<br> * همچنین می توانید از کتاب های پایه ی شیمی استفاده کنید.<br> * مفاهیم پایه ی شیمی را که آموخته اید را بنویسید، وقتی چیزی را می نویسید بهتر یاد می گیرید. </font></p> <p><font size="3"><img src="https://www.wikihow.com/images/thumb/7/77/Learn-Chemistry-Step-4-Version-3.jpg/aid767920-v4-728px-Learn-Chemistry-Step-4-Version-3.jpg" alt=""></font></p> <p><font size="3">۴- از فلش کارت استفاده کنید. هر زمان چیزی را یاد گرفتید برای آن یک فلش کارت بسازید. این روش برای یادگیری جدول تناوبی شگفت انگیز است. در هفته چند بار از فلش کارت استفاده کنید تا دانش خود را تازه نگه دارید.<br> ( همچنین می توانید از اپلیکیشن اندرویدی رایگان فلش کارت شیمی استفاده کنید. برای دانلود آن بر روی همین متن بزنید.)<br></font> </p><center><font size="3"><br><a href="http://www.kiandroid.ir/pcollection/flashcard"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/flashcard.png" alt=""></a></font> <font size="3"><br></font> </center><font size="3"><br><img src="https://www.wikihow.com/images/thumb/b/b9/Learn-Chemistry-Step-5-Version-3.jpg/aid767920-v4-728px-Learn-Chemistry-Step-5-Version-3.jpg" alt=""></font> <p><font size="3">۵- از تکنیک های حفظ کردن بهره بگیرید. برای هر عنصری در ذهن خودتان یک سمبل انتخاب کنید مثل سیب یا فوتبال یا هر چیزی که بتوانید از آن یک تصویر در ذهنی بسازید و وقتی به آن عنصر فکر می کنید آن تصویر را در ذهن زنده کنید.</font></p> <p><font size="3"><img src="https://www.wikihow.com/images/thumb/d/d0/Learn-Chemistry-Step-6-Version-3.jpg/aid767920-v4-728px-Learn-Chemistry-Step-6-Version-3.jpg" alt=""></font></p><font size="3"> ۶- سه بعدی بیندیشید. از ابزار کمکی دیداری استفاده کنید. در حقیقت با خواندن کتاب دو بعدی مغز شما در مورد شکل مولکول ها گمراه می شود، اما باید بدانید شیمی سه بعدی است. از مدل های سه بعدی استفاده کنید یا به مغز خود بیاموزید تا هر مولکول را به صورت سه بعدی تصور کند.<br> * دانشگاه لیورپول وب سایتی به نام ChemTube 3D راه انداخته که برای بسیاری از مفاهیم شیمی ساختارها و انیمیشن های تعاملی ساخته است. که حتی بر روی گوشی یا تبلت شما هم اجرا می شود.</font><br> <a href="http://www.chemtube3d.com/">http://www.chemtube3d.com/</a> text/html 2019-01-13T10:47:25+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نرمالیتی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2004 <header id="theme-header" class="theme-header"><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="7">نرمالیتی<br></font></div><div class="header-content"><div class="logo"><h2> </h2> </div> <div class="e3lan-top"> <a href="http://www.kiandroid.ir/ptypes/chemistry-apps" title="اپلیکیشن های شیمی کیان دروید" target="_blank" rel="nofollow"> <br> </a> </div> </div><a title="وب سایت شیمی" href="http://kimical.ir/"> </a> <nav id="main-nav"> <div class="container"> <br> </div> </nav> </header> <div id="main-content" class="container"> <div class="content"> <article class="post-listing post-78403 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-analytic category-cochem category-kiankiani tag-837 tag-805 tag-1617 tag-223 tag-56 tag-144 tag-1615 tag-1614 tag-433 tag-1616 tag-761"> <div class="single-post-thumb"> <img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/topnormal.jpg" class="attachment-slider size-slider" alt="محاسبات نرمالیته" title="محاسبات نرمالیته" height="330" width="660"> </div> <div class="post-inner"> <h1 style="color: rgb(204, 0, 0);" class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing"><span itemprop="name">محاسبات نرمالیته</span></h1> <div class="entry"> <p><font size="3">تعریف نرمالیته: تعداد اکیوالان های حل شده در یک لیتر محلول<br> تعریف اکی والان: تعداد گرم هایی از هر ماده که در واکنش های شیمیایی معادل یک گرم هیدروژن عمل نماید.</font><br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nn1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78404" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nn1.jpg" alt="" height="500" width="1000"></a><br> <font size="3">عدد n برای اسیدها برابر تعداد یون هیدروژنی است که در آب آزاد می کند. مثال:<br></font> </p><center><font size="3"><span style="color: #33cccc;">HCl → n=1 ,</span> <span style="color: #666699;">H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → n=2 ,</span> <span style="color: #339966;">H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> → n=3</span></font></center><font size="3"><br> عدد n برای بازها برابر تعداد یون هیدرواکسیدی است که در آب آزاد می کند. مثال:<br></font> <center><font size="3"><span style="color: #ff6600;">NaOH → n=1 ,</span> <span style="color: #3366ff;">Ca(OH)<sub>2</sub> → n=2 ,</span> <span style="color: #800080;">Al(OH)<sub>3</sub> → n=3</span></font></center><font size="3"><br> عدد n برای نمک ها برابر تعداد فلز ضرب در ظرفیت فلز. مثال:<br></font> <center><font size="3"><span style="color: #ff6600;">KCl → n=1 ,</span> <span style="color: #008080;">Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> → n=2 ,</span> <span style="color: #666699;">Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> → n=6</span></font></center><font size="3"><br> عدد n برای فلزات برابر ظرفیت فلز. مثال:<br></font> <center><font size="3"><span style="color: #808000;">Na → n=1 ,</span> <span style="color: #008000;">Ca → n=2</span></font></center><font size="3"><br> عدد n برای نافلزات برابر ظرفیت نافلز . مثال:<br></font> <center><font size="3">S → n=2</font></center><font size="3"><br> عدد n در واکنش های اکسایش کاهش برابر تغییر عدد اکسایش یا کاهش. مثال:<br></font> <center><font size="3"><br> MnO<sub>4</sub><sup>–</sup> + H<sup>+</sup> + e<sup>–</sup> → Mn<sup>2+</sup> + H<sub>2</sub>O</font></center><font size="3"><br> در واکنش بالا تغییر درجه ی Mn از ۷+ به ۲+ (پنج درجه) تغییر کرده پس n برابر ۵ است<br> دیگر فرمول های مورد استفاده در مسائل نرمالیته:<br></font> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nn2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78405" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nn2.jpg" alt="" height="500" width="1000"></a><br> <font size="3">چند نمونه مسئله که با فرمول های بالا حل می شود:<br> ۱- نرمالیته محلول ۲ گرم بر لیتر سدیم هیدرواکسید (سود سوز آور) را به دست آورید؟<br></font> <center><font size="3"><br> NaOH=40 g/mol</font></center><font size="3"><br><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78406" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn1.jpg" alt="" height="500" width="1000"></a></font> <font size="3"><br> ۲- نرمالیته محلول سولفوریک اسید ۹۵٪ با چگالی ۱/۸ گرم بر سانتی متر مکعب را به دست آورید؟<br></font> <center><font size="3"><br> H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>=98 g/mol</font></center><font size="3"><br><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78407" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn2.jpg" alt="" height="500" width="1000"></a></font> <font size="3"><br> ۳- برای تهیه ی ۲۵۰ سی سی محلول ۲ نرمال پتاسیم هیدرواکسید (پتاس سوز آور) چند گرم پتاس خالص را باید به حجم برسانیم؟<br></font> <center><font size="3"><br> KOH=56 g/mol</font></center><font size="3">چون سود سوز آور خالص(جامد خشک) است از روش زیر استفاده می کنیم. این روش برای همه ی مواد جامد به کار می رود.<br><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78408" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn3.jpg" alt="" height="500" width="1000"></a></font> <font size="3"><br> ۴- برای تهیه ی ۲۵۰ سی سی محلول ۲ نرمال نیتریک اسید چند سی سی از اسید ۶۵٪ با چگالی ۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب را باید به حجم برسانیم؟<br></font> <center><font size="3"><br> HNO<sub>3</sub>=63 g/mol</font></center><font size="3">چون نیتریک اسید محلول است (وقتی محلول است صورت مسئله درصد و چگالی را می دهد) از روش زیر حل می کنیم.<br> ابتدا نرمالیته ی محلول غلیظ را به دست می آوریم:<br><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78413" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn4.jpg" alt="" height="500" width="1000"></a></font> <font size="3">سپس با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنیم چند سی سی از اسید غلیظ را باید به حجم برسانیم:<br><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78409" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn5.jpg" alt="" height="500" width="1000"></a></font> <font size="3">یعنی ۸/۹۲ سی سی از اسید غلیظ را باید به حجم ۲۵۰ سی سی برسانیم تا محلول ۲ نرمال حاصل شود </font><p><font size="3">۵- ده (۱۰) سی سی سود نرمال( یک نرمال) توسط ۲/۵ سی سی هیدروکلریک اسید(HCl) خنثی می شود نرمالیته و مولاریته اسید را به دست آورید؟<br></font> </p><center><font size="3"><br> NaOH=40 g/mol<br> HCl=36/5 g/mol</font></center><font size="3"><br><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78411" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnn6.jpg" alt="" height="500" width="1000"></a></font> <font size="3">با توجه به فرمول N=nM برای اسیدها و بازهای یک ظرفیتی n=1 نرمالیته و مولاریته با هم برابر است. </font><p><font size="3">۶- هر میلی لیتر HCl ١ نرمال برابر با چند میلیگرم سدیم استات میباشد؟ وزن مولكولی سدیم استات: ٨٢.٠٣</font></p> <p><font size="3">۱- ابتدا گرم بر لیتر هیدروکلریک اسید را به دست می آوریم.<br> ۲- با داشتن گرم بر لیتر تعداد گرم های HCl را در یک میلی لیتر به دست می آوریم.<br><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nohcl1.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nohcl1.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-78727" height="500" width="1000"></a></font> <font size="3"><br> ۳- بر اساس معادله واکنش یک مول سدیم استات با یک مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهد. با استفاده از تناسب زیر ابتدا تعداد گرم سدیم استات که در واکنش شرکت می کند را به دست می آوریم و سپس گرم را به میلی گرم تبدیل می کنیم.<br></font> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nohcl2.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nohcl2.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-78728" height="500" width="1000"></a></p><br></div></div></article></div></div> text/html 2019-01-11T16:32:22+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مولاریتی یا مولاریته http://jahantab777.mihanblog.com/post/2003 <header id="theme-header" class="theme-header"><div style="text-align: center; background-color: rgb(51, 51, 255);"><font size="7">مولاریتی یا مولاریته<br></font></div><nav id="main-nav"> <div class="container"> <br> </div> </nav> </header> <div id="main-content" class="container"> <div class="content"> <article class="post-listing post-77635 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-analytic category-cochem category-kiankiani tag-kian-kiani tag-kiandroid-ir tag-kimical-ir tag-940 tag-764 tag-528 tag-837 tag-805 tag-773 tag-1083 tag-763 tag-781 tag-1082 tag-939 tag-948 tag-947 tag-941 tag-942 tag-946 tag-812 tag-809 tag-1026 tag-806 tag-23 tag-18 tag-945 tag-810 tag-468 tag-811 tag-1085 tag-759 tag-223 tag-144 tag-1081 tag-1080 tag-1084 tag-761 tag-772 tag-943 tag-944 tag-214 tag-1025"> <div class="single-post-thumb"> <img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/molarity.jpg" class="attachment-slider size-slider" alt="محاسبات مولاریته" title="محاسبات مولاریته" height="330" width="660"> </div> <div class="post-inner"> <h1 style="text-align: center;" class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing"><font size="3"><span itemprop="name">محاسبات مولاریته</span></font></h1> <div class="entry"> <p style="text-align: center;"><font size="3">تعریف مولاریته: تعداد مول های حل شده در یک لیتر محلول</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">( اگر هنوز با مفهوم “مول”&nbsp; و “مولار”آشنا نیستید پیش از مطالعه این پست، <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://kimical.ir/molecube/">مکعب مول</a></span>&nbsp; و <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://kimical.ir/molarcube/">مکعب مولاریته</a> </span>را بخوانید)</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پرسش و پاسخ محلول ها:<br> پرسش ۱- در محلولی به حجم ۰/۷۵۰ لیتر ۹۰ گرم اتانول حل شده وجود دارد. غلظت مولی این محلول را حساب کنید.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">حل:<br> ۱- پرسش غلظت مولی را می خواهد که تعریف آن تعداد مول های حل شده در یک لیتر محلول می باشد.<br> ۲- جرم اتانول را با استفاده از جرم های اتمی در جدول تناوبی به مول تبدیل می کنیم که برابر ۴۶/۱ گرم بر مول می شود.<br> ۳- اکنون با استفاده از فرمول مولاریته آن را حساب می کنیم.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc1.jpg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پرسش ۲- اگر غلظت NaCl برابر ۰/۳۶۴ مولار باشد چند گرم از این نمک در ۱۵۲ میلی لیتر محلول وجود دارد؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">حل:<br> ۱- سوال جرم نمک را می خواهد.<br> ۲- داده ی مسئله مولار(مول بر لیتر) است و این به این معنی است که ۰/۳۶۴ مول از این ماده در یک لیتر حل شده<br> ۳- چون داده بر حسب جرم(گرم) است باید جرم مولی نمک (NaCl) را حساب کنیم که برابر ۵۸/۵ می شود.<br> ۴- در سوال حجم بر حسب میلی لیتر که باید آن را به لیتر تبدیل و سپس استفاده کنیم؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc2.jpg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پرسش ۳- چند گرم دکسترز در ۳۲۵ میلی لیتر محلول ۲۵۸ مولار حل شده است؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">حل:<br> ۱- سوال درباره جرم می پرسد پس باید مقدار گرم را حساب کنیم<br> ۲- داده برابر ۰/۲۵۸ مولار است یعنی ۰/۲۵۸ مول بر لیتر<br> ۳- چون صورت مسئله جرم را داده پس باید جرم مولی دکسترز را بدانیم، با استفاده از جدول تناوبی ۱۸۰ گرم بر مول می شود.<br> ۴- صورت مسئله حجم را بر حسب میلی لیتر داده که باید آن را به لیتر تبدیل کنیم که می شود ۰/۳۲۵ لیتر<br> اکنون با استفاده از داده ها مسئله را حل می کنیم.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc3.jpg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پرسش ۴- مقدار ۹۸ گرم سولفوریک اسید را با آب به چه حجمی برسانیم تا محلول نیم مولار داشته باشیم؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">حل:<br> ۱- سوال حجم محلول را می خواهد که باید بر حسب لیتر یا میلی لیتر به دست آوریم<br> ۲- غلظت محلول نیم مولار یعنی نیم مول بر لیتر می باشد.<br> ۳- چون سوال شامل جرم است باید جرم مولکولی سولفوریک اسید را بدانیم که با استفاده از جدول تناوبی می شود ۹۸ گرم بر مول<br> اکنون با استفاده از داده ها مسئله را حل می کنیم.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc4.jpg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پرسش ۵- مولاریته ی محلولی از سدیم کربنات Na2CO3 شامل ۵۳ گرم ماده ی حل شده در ۲۱۵ میلی لیتر محلول چقدر است؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">حل:<br> ۱- پرسش مولاریته را می خواهد<br> ۲- جرم را به مول تبدیل کنید برای این منظور باید جرم مولی سدیم کربنات را با استفاده از جدول تناوبی پیدا کنیم که می شود ۱۰۶ گرم بر مول می شود<br> ۳- برای حل مولاریته به حجم هم احتیاج داریم که در صورت مسئله ۲۱۵ میلی لیتر یا ۰/۲۱۵ ذکر شده<br> اکنون از این داده ها در حل مسئله استفاده می کنیم</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc5.jpg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پرسش ۶- مولاریته ی محلول نیتریک اسیدی را حساب کنید که شامل ۱۲/۶ گرم در ۵ لیتر محلول است؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">حل:<br> ۱- پرسش مولاریته را می خواهد.<br> ۲- جرم را به مول تبدیل کنید برای این منظور باید جرم مولی نیتریک اسید را با استفاده از جدول تناوبی پیدا کنیم که می شود ۶۳ گرم بر مول می شود<br> ۳- برای حل مولاریته به حجم هم احتیاج داریم که در صورت مسئله ۵ لیتر ذکر شده<br> اکنون از این داده ها در حل مسئله استفاده می کنیم</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc6.jpg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پرسش ۷- چند گرم مس(II) نیترات در ۵۰ میلی لیتر محلول ۰/۰۰۴۵۵ مولار وجود دارد؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">حل:<br> ۱- پرسش جرم را می خواهد<br> ۲- غلظت مولار(مول بر لیتر) به ما داده شده<br> ۳- چون مسئله شامل جرم است باید جرم مولکولی را پیدا کنیم که با استفاده از جدول تناوبی می شود: ۱۸۷/۶ گرم بر مول<br> ۴- از آنجایی که حجم بر حسب میلی لیتر داده شده باید آن را به لیتر تبدیل کنیم.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc7.jpg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پرسش ۸- مولاریته محلول سولفوریک اسید ۹۵٪ با چگالی ۱/۸ گرم بر سانتی متر مکعب را به دست آورید؟<br> برای تهیه ی ۵۰۰ میلی لیتر سولفوریک اسید ۲ مولار چند سی سی از این اسید را باید به حجم ۵۰۰ میلی لیتر برسانیم؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">حل:<br> ۱- این مسئله ابتدا غلظت اسید غلیظ را می خواهد و سپس از ما می خواهد حساب کنیم چقدر از این اسید غلیظ را باید استفاده کنیم تا اسید ۲ نرمال داشته باشیم<br> ۲- جرم مولکولی سولفوریک اسید را با استفاده از جدول تناوبی پیدا می کنیم که می شود ۹۸ گرم بر مول<br> ۳- با توجه با داشتن درصد و چگالی اسید از فرمول مناسب استفاده می کنیم</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc8.jpg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پرسش ۹- چندمیلی لیتر از هیدروکلریک HCl هشت دهم ۰/۸ مولار برای خنثی کردن کامل ۲۰ گرم کلسیم کربنات لازم است؟<br> حل:<br> ۱- ابتدا معادله واکنش موازنه شده را بنویسید:</font></p> <div style="text-align: center;"><center><font size="3"><br> CaCO<sub>3</sub> + 2HCl → CaCl<sub>2</sub> +CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O</font></center><font size="3"><br> طبق معادله ی بالا هر مول کلسیم کربنات با دو مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهد<br> جرم مولکولی کلسیم کربنات ۱۰۰ گرم بر مول و جرم مولکولی HCl برابر ۳۶/۵ گرم بر مول پس طبق معادله واکنش موازنه شده هر ۱۰۰ گرم کلسیم کزبنات با ۲×۳۶/۵ = ۷۳ گرم HCl واکنش می دهد.<br> ۲- با استفاده از فرمول مولاریته غلظت گرم بر لیتر هیدروکلریک اسید را به دست می آوریم<br></font></div> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc20.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78522" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/abc20.jpg" alt="" height="905" width="1280"></a></div></div></article></div></div> text/html 2019-01-11T15:05:07+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟ http://jahantab777.mihanblog.com/post/2002 <div class="header-content"> <div class="logo"> <h2> <a title="وب سایت شیمی" href="http://kimical.ir/"> </a></h2><h1 style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0);" class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing"><span itemprop="name">چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟</span></h1><h2><a title="وب سایت شیمی" href="http://kimical.ir/"> </a> </h2> </div> <div class="e3lan-top"> <a href="http://www.kiandroid.ir/ptypes/chemistry-apps" title="اپلیکیشن های شیمی کیان دروید" target="_blank" rel="nofollow"> <br> </a> </div> </div> <nav id="main-nav"> <div class="container"> <br> </div> </nav> <div id="main-content" class="container"> <div class="content"> <article class="post-listing post-78791 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-general tag-1729 tag-1730 tag-1728"> <div class="single-post-thumb"> <img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/fftop.png" class="attachment-slider size-slider" alt="چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟" title="چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟" height="330" width="660"> </div> <div class="post-inner"> <h1 style="background-color: rgb(51, 51, 255);" class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing"><span itemprop="name">چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟</span></h1> <div class="entry"> <p style="text-align: center;"><font size="4">چرا آنتالپی پیوند F-Fاز آنتالپی پیوند Cl-Cl کمتره؟با وجود اینکه شعاع اتمی فلوئور کمتره قاعدتا باید آنتالپی اش هم بیشتر باشه:<br> پاسخ از استاد علیرضا کیانی دوست:<br> در مولکول F2 شعاع اتمی بسیار کوچک است و غلظت ابر الکترونی در فضای میان هسته های دو اتم در گیر در پیوند بسیار زیاد و در نتیجه دافعه الکترونی افزایش یافته و باعث ناپایداری پیوند و سست شدن ان ( کاهش انرژی پیوند ) میشود . چون فلوئور در دوره دوم جدول و در قسمت انتهای اخر جدول است شعاع ان به شدت کاهش یافته و این دافعه بیشتر خود را نشان می دهد .</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4">لازم به ذکر است که در این گروه طول پیوند مولکول I<sub>2</sub> بسیار زیاد است و در نتیجه انرژی پیوند آن بسیار کم است پس کمترین را دارد و بعد از ان مولکول F<sub>2</sub> به دلیل پدیده ای که گفتم انرژی پیوندش کمتر است بعد از ان برم و در نهایت کلر انرژی پیوند بیشتری دارد بنابراین ترتیب انرژی پیوند در مولکول های دو اتمی این گروه به صورت زیر است:<br></font> </p><div style="text-align: center;"><center><font size="4"><br></font> <font dir="ltr" size="4">Cl<sub>2</sub>&gt;Br<sub>2</sub>&gt;F<sub>2</sub>&gt;I<sub>2</sub></font><font size="4"><br></font> </center><font size="4"><br> همانطور که به دیاگرام اوربیتال مولکولی فلوئور را مشاهده می کنید پیوند بین دو اتم فئور از نوع سیگما است با همپوشانی سازنده سر به سر اوربیتال های p هر دو اتم ولی این اوربیتال مولکولی پیوندی فقط ناشی از دو الکترون از هر دو اتم فلوئور است که در فضای کوچک بین دو هسته قرار می گیرند مطلب بعدی بر می گردد به الکترون های ناپیوندی فلوئورها که تعداد بیشتری دارند و دافعه شدیدتری نیز اعمال میکندد هر چند که ازادی عمل بیشتری دارند . به طور کلی وقتی فاصله بین دو هسته بسیار کوتاه به همراه چگالی الکترونی زیادی باشد همپوشانی بخوبی صورت نمی گیرد و انرژی پیوند کاهش می یابد<br><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/kia1.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/kia1.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-78793" height="361" width="579"></a><br> البته همپوشانی اوربیتال های sبیشتر از همپوشانی اوربیتال های p باشد .یعنی فی نفسه این پیوند خودش کمی ضعیف است<br><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/kia2.jpg"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/kia2.jpg" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-78794" height="272" width="406"></a><br> واز تصاویر بالا پر واضح است که طول پیوندی p-p از همه بیشتر و قدرت آن کمتر است<br> حالا تصورش را بکنید خود پیوند کمی ضعیف است فضای اتمی فلوئور هم بسیار کوچک است چقدر دافعه افزایش می یابد</font></div><br><br></div></div></article></div></div> text/html 2019-01-11T14:14:23+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تئوری طیف نگاری http://jahantab777.mihanblog.com/post/2001 <div id="main-content" class="container"> <div class="e3lan-cell"> <div style="text-align: center;" class="single-post-thumb"><img class="attachment-slider size-slider" title="تئوری طیف نگاری" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ss.png" alt="تئوری طیف نگاری" height="320" width="490"></div> <div class="post-inner"> <h1 class="name post-title entry-title" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #000080;">تئوری طیف نگاری</span></h1> <div class="entry"> <p style="text-align: center;">چند تعریف:<br> <font size="3">امواج الکترو مغناطیس: نوعی انرژی است که در فضا به صورت موجی حرکت می‌کند. امواج الکترو مغناطیسی تر کیب هر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی را دارد.<br> طول موج: به فاصله بین دو قله متوالی موج (یا بین هر دو نقطه تکراری موج که شکل یکسان دارند) گفته می‌شود و آن را با λ نشان می‌دهند. برای دو موجی که دارای سرعت یکسان باشند، موجی که دارای فرکانس بالاتری است طول موج کوتاه‌تر دارد و موجی که فرکانس پایین‌تری دارد، طول موج بلندتری دارد.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/1/11/Light-wave_Fa.svg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">محدوده ی امواج الکترومغناطیس:امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان(فرکانس) به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند:امواج رادیویی،ریزموج،فرو سرخ (مادون قرمز)،نور مرئی،فرا بنفش،پرتو ایکس وپرتو کاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/d/da/EM_spectrum_Fa.svg" alt=""></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">همانطور که گفته شد اگر امواج الکترو مغناطیس را به یک اتم بتابانیم هر اتم قسمتهایی از این امواج را جذب کرده الکترون های آن به مدار بالا تر می‌رود در این صورت امواج عبور کرده از اتم فاقد طول موج‌های جذب شده است که دستگاه طیف نما آن را به صورت یک نوار رنگی با خطوط تاریک نمایش می‌دهد که به آن طیف جذبی می گویند. اکنون اگر همان اتم را در شرایطی قرار دهیم که الکترون هایی که به مدار بالا تر رفته‌اند به مدار قبلی برگردند دقیقآ همان طول موج‌های جذب شده منتشر می‌شود که دستگاه طیف نما آن را به صورت زمینه ی تاریک با خطوط رنگی نمایش می دهد.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><a rel="nofollow" style="color: #0000ff;" href="http://kimical.ir/category/spect/">دیگر مطالب مرتبط با طیف نگاری</a></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">اپلیکیشن های شیمی مارکت کیان دروید</font></p> <center><font size="3"><br><a rel="nofollow" href="http://www.kiandroid.ir/ptypes/chemistry-apps"><img src="http://www.kiandroid.ir/lib/themes/kiandroid/images/logo.png" alt=""></a></font> </center><font size="3"><br> برای سهولت در بازبینی وب سایت شیمی کیمیکال و ده ها وب سایت شیمی ایرانی و خارجی دیگر و شبکه های اجتماعی مرتبط و همچنین سهولت در به اشتراک گذاری مطالب آن ها اپلیکیشن رایگان کیمیکال پلاس را نصب کنید.<br></font><center><font size="3"><br><a rel="nofollow" href="http://www.kiandroid.ir/pcollection/kimical-2"><img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/kimiplus.png" alt=""></a></font> </center></div> </div> <div class="e3lan-post" style="text-align: center;">&nbsp;</div> </div> </div> text/html 2019-01-11T10:42:47+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب خلاصه ای از قسمتی از شیمی دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2000 <div class="PostBody"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #0000ff;">خلاصه ای از قسمتی از شیمی دوازدهم</span></p> <h3 class="panel-title BKoodak" style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;">فایل های ضمیمه</span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/ArticleDownload.ashx?id=222291&amp;aid=28511" rel="nofollow">&nbsp;</a></span><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/ArticleDownload.ashx?id=222291&amp;aid=28511" rel="nofollow"><span class="downloadtitle">شیمی</span></a><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/ArticleDownload.ashx?id=222291&amp;aid=28511" rel="nofollow"><span style="font-size: large;"></span></a><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/ArticleDownload.ashx?id=222291&amp;aid=28511" rel="nofollow"><img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="شیمی"></a></p></div> text/html 2019-01-11T08:19:31+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب علائم انجام یک واکنش شیمیایی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1999 <img src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/topreactions.jpg" class="attachment-slider size-slider" alt="علائم انجام یک واکنش شیمیایی" title="علائم انجام یک واکنش شیمیایی" height="330" width="660"> <h1 style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);" class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing"><span itemprop="name">علائم انجام یک واکنش شیمیایی</span></h1> <div class="entry"> <p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="3">چگونه بفهمیم یک واکنش شیمیایی روی داده است؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">۱- تشکیل گاز:</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> برخی از واکنش های شیمیایی تشکیل حباب گاز می دهند مانند اثر اسید بر روی کربنات ها که گاز کربن دی اکسید می دهد. یا اثر اسید بر روی بعضی از فلزات که تشکیل حباب گاز هیدروژن می دهد.</span><br><img class="aligncenter" src="http://www.chemistrymadeeasy.com/uploads/1/1/1/0/11107034/1275793_orig.gif" alt="" height="167" width="299"></font> <font size="3"><br> ۲- تشکیل رسوب:<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">واکنش هایی مانند واکنش <a href="http://kimical.ir/goldenrine/">باران طلایی</a> با تشکیل رسوب همراه است.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><img style="color: rgb(255, 0, 0);" class="aligncenter" src="http://66.media.tumblr.com/784e84388ff1e143971fd3dc3e4d0550/tumblr_n86hw3IsCQ1sfkghmo1_r1_400.gif" alt=""></font><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><font size="3"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> ۳- تغییر دما:</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> برخی واکنش ها گرماده هستند، یعنی هنگامی که روی می دهند گرما تولید می کنند و برخی گرماگیر یعنی هنگام روی دادن گرما جذب می کنند. مانند واکنش اسد و باز که به شدت گرما زا است.</span><br><img class="aligncenter" src="http://lrrpublic.cli.det.nsw.edu.au/lrrSecure/Sites/LRRView/11204/graphics/acind_plus_base.jpg" alt=""></font> <font size="3"><br> ۴- نور:<br> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">برخی از واکنش های شیمیایی همراه با نور هستند مانند واکنش سوختن</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><img style="color: rgb(51, 51, 255);" class="aligncenter" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Et_baal.jpg" alt="" height="257" width="193"></font><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> </span><font size="3"><br> ۵- بو:<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">واکنش هایی مانند واکنش اثر آمونیم کلرید(بی بو) با سدیم هیدرواکسید(بی بو)، تولید آمونیاک با بویی تند می کند. یک مثال دیگر اثر سولفوریک اسید بر مس است که گاز گوگرد دی اکسید بودار می کند.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><img style="color: rgb(255, 0, 0);" class="aligncenter" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/08._%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4.webm/280px--08._%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4.webm.jpg" alt=""></font><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><font size="3"><br> ۶- صدا:<br> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">واکنش هایی مثل سوختن باروت یا انفجار با صدا همراه است.</span><br><img class="aligncenter" src="https://cdn.instructables.com/F6Z/7UH6/IGV6ISNI/F6Z7UH6IGV6ISNI.LARGE.jpg" alt="" height="203" width="239"></font> <font size="3"><br> ۷- تغییر رنگ:<br> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">برخی از واکنش های شیمیایی هم با تغییر رنگ همراه است مانند: واکنش بین پتاس و پتاسیم پرمنگنات که رنگ ارغوانی پرمنگنات را به رنگ سبز منگنات تغییر می دهد.</span><br><img class="aligncenter" src="https://www.thoughtco.com/thmb/cT4_RcWWw2iSn4F393QM_OmQEU4=/768x0/filters:no_upscale%28%29:max_bytes%28150000%29:strip_icc%28%29/test-tubes-with-colorful-chemicals-465211761-576fd2ea5f9b58587559a038.jpg" alt="" height="249" width="166"></font> </p> <p style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3">همچنین یک واکنش شیمیایی ممکن است چند علامت از علامت های بالا را داشته باشد مانند واکنش انفجار باروت که هم با صدا همراه است، هم گرما می دهد، هم بو دار است.</font></p> </div> text/html 2019-01-10T17:40:16+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مکعب پی اچpH http://jahantab777.mihanblog.com/post/1998 <h1 class="name post-title entry-title" style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #0000ff;">مکعب پی اچpH</span></h1> <p style="text-align: center;">در ادامه ی ساخت <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://kimical.ir/molecube/" rel="nofollow">مکعب مول</a></span> و <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://kimical.ir/molarcube/" rel="nofollow">مکعب مولار</a></span> این بار آموزش ساخت مکعب پی اچ را آموزش می دهیم.</p> <p style="text-align: center;">۱- یک مکعب مقوایی بسازید که هر ضلع آن بیست سانتی متر باشد.<br> می توانید از تصویر زیر به عنوان الگو برای ساخت مکعب استفاده کنید:<br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/cube.jpg" rel="nofollow"><img class="aligncenter size-full wp-image-78858" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/cube.jpg" alt="" height="450" width="390"></a><br> ۲- تصاویر زیر را که فایل پی دی اف آن برای پیرینت در پایان این پست قرار داده شده در شش طرف مکعبی که ساختید بچسبانید:<br> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph1.png" rel="nofollow"><img class="aligncenter size-full wp-image-79172" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph1.png" alt="" height="627" width="588"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph2.png" rel="nofollow"><img class="aligncenter size-full wp-image-79173" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph2.png" alt="" height="586" width="669"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph3.png" rel="nofollow"><img class="aligncenter size-full wp-image-79174" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph3.png" alt="" height="725" width="632"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph4.png" rel="nofollow"><img class="aligncenter size-full wp-image-79175" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph4.png" alt="" height="607" width="639"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph5.png" rel="nofollow"><img class="aligncenter size-full wp-image-79176" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph5.png" alt="" height="855" width="626"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph6.png" rel="nofollow"><img class="aligncenter size-full wp-image-79177" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/ph6.png" alt="" height="549" width="636"></a></p> text/html 2019-01-10T11:36:00+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب الکترولیز نمک سدیم کلرید http://jahantab777.mihanblog.com/post/1997 <h1 style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0);" class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing"><span itemprop="name">الکترولیز نمک سدیم کلرید</span></h1> <div class="entry"> <p style="text-align: center;"><font size="3">محلولی اشباع از نمک خوراکی درست کنید سپس آن را درون لوله (U) شکل شاخه دار بریزید سپس معرف تورنسل را به آن اضافه کنید به طوری که محلول حداکثر تا زیر شاخه های لوله قرار گیرد .<br> به هر شاخه از لوله یک بادکنک وصل کنید تا بتوآن گاز کلر و هیدروژن را جمع آوری کرد سپس دو گرافیت را که از مغز مداد جدا کرده اید درون چوب پنبه سوراخ دار بکنید و بر روی دهانه های لوله قرار دهید<br> جریآن برق DC را وصل کنید میتوآن از برق ۱۲ ولت و ۵۰۰ میلی آمپر اداپتور استفاده کرد<br> سپس آن قسمت لوله که اسیدی میشود و گاز کلر خارج میشود رنگ قرمز و آن قسمت که قلیایی است و گاز هیدروژن خارج میشود رنگ آبی پیدا می کند.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">لازم به یادآوری است که در الکترولیز محلول نمک های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی به جای این فلزات آب کاهش می یابد.<br> واکنش ها در پایین نوشته شده است</font></p> <p><a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nacl1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-79206" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nacl1.jpg" alt="" height="1067" width="800"></a> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nacl2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-79207" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nacl2.jpg" alt="" height="1067" width="800"></a> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nacl3.jpg"><img style="width: 827px; height: 1104px;" class="aligncenter size-full wp-image-79208" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nacl3.jpg" alt=""></a> <a href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnacl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-79209" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/nnacl.jpg" alt="" height="752" width="1000"></a></p> <p>اجرای آزمایش و نویسنده: ایمان انصاری</p> </div> text/html 2019-01-10T11:28:22+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آزمایش جابه جایی فلزی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1996 <div class="single-post-thumb"><img class="attachment-slider size-slider" title="آزمایش جابه جایی فلزی" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/metaltop.jpeg" alt="آزمایش جابه جایی فلزی" height="305" width="638"></div> <div class="post-inner"> <h1 class="name post-title entry-title" style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #0000ff;">آزمایش جابه جایی فلزی</span></h1> <div class="entry"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #ff6600;">قانون و شگفتی این آزمایش این است که فلز با فعالیت بیشتر(پتانسیل کاهش کوچکتر) با یون فلز در محلول با فعالیت کمتر(پتانسیل کاهش بزرگ تر) جایگزین می شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #ff6600;">برای انجام این آزمایش میتوانید ۵ گرم نقره نیترات را در ۱۰۰ سی سی آب درون لوله آزمایش حل کنید و در لوله آزمایش دیگر نیز ۵ گرم مس(II)کلرید را در ۱۰۰ سی سی آب درون لوله آزمایش حل کنید.</span><br><span style="font-size: medium; color: #ff6600;"> داخل لوله آزمایش حاوی محلول نقره نیترات سیم مسی و درون لوله آزمایش حاوی کلرید مس مفتول آهنی قرار بدهید سپس جا به جایی فلزی را مشاهده کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #ff6600;">آزمایش جا به جایی فلزی را میتوان با مواد دیگر نیز انجام داد که در ادامه توضیح داده می شود.</span><br><span style="font-size: medium; color: #ff6600;"> سه لوله آزمایش برداشته و درون هر کدام ۱ گرم پتاسیم دی کرومات را در ۳۰ سی سی سولفوریک اسید حل کنید سپس درون لوله اول سیم مسی قرار دهید و درون لوله دوم قطعه آلومینیومی و درون لوله سوم قطعه روی قرار دهید سپس جابه جایی فلزی را مشاهده می کنید.</span></p> <center><br><span style="font-size: medium; color: #ff6600;" dir="ltr"> AgNO<sub>3</sub> + Cu → Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + Ag</span> <p><span style="font-size: medium; color: #ff6600;" dir="ltr">CuCl<sub>2</sub> + Fe → FeCl<sub>2</sub> + Cu</span></p> </center><br> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br> اجرای آزمایش و نویسنده متن: ایمان انصاری</p> </div> </div> text/html 2019-01-09T13:05:28+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تهیه نیتریک اسید http://jahantab777.mihanblog.com/post/1995 <div class="PostBody"><h1 class="name post-title entry-title" style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #0000ff;">تهیه نیتریک اسید&nbsp;</span></h1> <p style="text-align: center;"><br> <span style="font-size: small;">در روش زیر از اثر سولفوریک اسید بر روی نمک باریم نیترات، نیتریک اسید تولید و اسید حاصل شده در آب حل می شود. به دلیل این که این مخلوط را حرارت دادیم مقداری نیتریک اسید تجزیه شد و گاز خرمایی رنگ نیتروژن دی اکسید تولید ، که با واکنش این گاز با آب دوباره نیتریک اسید حاصل می شود.</span><br><span style="font-size: small;"> در این رابطه می توانید<span style="color: #0000ff;"><a rel="nofollow" style="color: #0000ff;" href="http://kimical.ir/nitricacid/"> اثر نیتریک اسید بر فلزات</a></span> را هم ببینید.</span><br> واکنش ها:</p> <center><span dir="ltr"><br> H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> → BaSO<sub>4</sub> + 2HNO<sub>3</sub><br> ۴HNO<sub>3</sub> → ۲H<sub>2</sub>O + 4NO<sub>2</sub> +O<sub>2</sub><br> ۳NO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O → ۲HNO<sub>3</sub> +NO<br> </span></center> <p>&nbsp;</p><br>برچسب‌ها: <a href="http://jahantab777.blogfa.com/tag/%d8%aa%d9%87%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af">تهیده نیتزیک اسید</a></div> text/html 2019-01-09T12:50:48+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سیلیسیم (شیمی برای کودکان) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1994 <div class="PostBody"><h1 class="name post-title entry-title" style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;">سیلیسیم (شیمی برای کودکان)</span></h1> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;">نماد: Si</span><br><span style="font-size: large; color: #ff0000;"> عدد اتمی : ۱۴</span><br><span style="font-size: large; color: #ff0000;"> جرم اتمی: ۲۸٫۰۸۵</span><br><span style="font-size: large; color: #ff0000;"> دسته بندی: شبه فلز</span><br><span style="font-size: large; color: #ff0000;"> فاز در دمای اتاق: جامد</span><br><span style="font-size: large; color: #ff0000;"> چگالی: ۲٫۳۲۹ گرم بر سانتی متر مکعب</span><br><span style="font-size: large; color: #ff0000;"> نقطه ذوب: ۱۴۱۴درجه سانتی گراد یا ۲۵۷۷ درجه فارنهایت</span><br><span style="font-size: large; color: #ff0000;"> نقطه جوش: ۳۲۶۵ درجه سانتی گراد یا ۵۹۰۹ درجه فارنهایت</span><br><span style="font-size: large; color: #ff0000;"> کشف شده توسط:Jons Jakob Berzelius در سال ۱۸۲۴ میلادی</span></p> <p><a rel="nofollow" href="http://kimical.ir/wp-content/uploads/s9s.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-79201" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/s9s.jpg" alt="" height="356" width="356"></a></p> <p style="text-align: center;">سیلیسیم دومین عنصر در ستون چهاردهم جدول تناوبی است و به عنوان یک عنصر شبه فلز دسته <span style="font-size: small;">بندی شده است .</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم هشتمین عنصر فراوان در جهان و دومین عنصر فراوان در پوسته زمین بعد از اکسیژن است.</span><br><span style="font-size: small;"> اتم های سیلیکن دارای ۱۴ الکترون و پروتون با ظرفیت الکترونی ۴ در لایه اخر خود است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ffcc00; font-size: small;">مشخصات و ویژگی ها :</span><br><span style="font-size: small;"> در شرایط استاندارد سیلیسیم جامد است و در حالت غیر بلوری پودری قهوه ای رنگ به نظر میرسد.</span><br><span style="font-size: small;"> در حالت بلوری یک فلز خاکستری ترد و محکم به نظر میرسد.</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم به عنوان یک نیم رسانا به حساب می آید به این معنی که دارای رسانایی الکتریکی ای بین عایق و رسانا است که رسانایی آن با افزایش دما زیاد میشود و این ویژگی سیلیسیم را یک عنصربا ارزش در صنایع الکترونیکی کرده است.</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم میتواند با چهار ظرفیت الکرون خود پیوند کووالانسی و پیوند یونی تشکیل دهد ویا چهار الکترون لایه آخر خود را به اشتراک بگذارد همچنین سیلیسیم نسبتا عنصر پایداری است و با آب و اکسیژن در حالت جامد خود واکنش نمیدهد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ffcc00; font-size: small;">سیلیسیم در کجای زمین پیدا میشود؟</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم حدود ۲۸% پوسته زمین را تشکیل میدهد در حالت کلی در زمین به صورت آزاد یافت نمیشود اما معمولا در کانی سیلیکاتی پیدا میشود که ۹۰% پوسته زمین از این کانی ها است. یک ترکیب رایج از سیلیسیم , سیلیسیم دی اکسید است کمعمولا بیشتر به عنوان سیلیکا شناخته میشود حالت های مختلف شامل شن, چخماغ , کوارت.</span><br><span style="font-size: small;"> یکی دیگر از کانی ها و سنگ &lt;صخره&gt; های سیلیسیمی شامل : گرانیت , تالک , دیوریت, میکا , کلای, و آزبست .</span><br><span style="font-size: small;"> این عنصر همچنین در سنگ های گران قیمت شامل یشم, عقیق , یاقوت هم پیدا می شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ffcc00; font-size: small;">سیلیسیم امروزه چگونه استفاده میشود؟</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم در کارکردها و جنس های متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد.</span><br><span style="font-size: small;"> بیشتر تقاضا سیلیسیم در معادن کانی است که شامل : شیشه &lt;ساخته شده از شن&gt; , سرامیک &lt; ساخته شده از کلای&gt; و پاک کننده ها است و سیلیکات ها در سیمان پورتلند که سیمان های جامد و کچ کاری های ساختمان تولید میکند کاربرد دارند.</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم همچنین برای ساخت ترکیبات شیمیایی و مصنوعی استفاده میشود و به آن سیلیسیمها گویند.</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم ها برای ساخت گریس , روغن ها , مواد مالشی معدنی , مواد ضد آب معدنی , درزگیرها استفاده میشوند.</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم خالص برای ساخت تراشه های الکترونیکی نیم رسانا در کارخانه ها استفاده می شود.</span><br><span style="font-size: small;"> این تراشه ها مغز های الکترونیکی دستگاه های امروزی شامل : رایانه ها , تلوزیون ها , بازی های ویدویی , کنسول های بازی , و تلفن های همراه هستند.</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم همچنین به عنوان آلیاژ با فلز هایی همچون آهن , آلومینیم , و استیل استفاده می شوند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ffcc00; font-size: small;">سیلیسیم چطور کشف شد؟</span><br><span style="font-size: small;"> شیمیدان فرانسوی Antoine Lavoisier از اولین دانشمندانی بود که تصور می کرد شاید یک عنصر جدید در ماده کوارتز وجود داشته باشد(۱۷۸۹ میلادی).دانشمندتن بعدی مطاله در مورد کوارتز را ادامه دادند اما یک شیمیدان سوِدی Jons Jakob Berzelius کسی بود که از عنصر سیلیسیم یک نمونه تهیه کرد در سال ۱۸۲۴ میلادی.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ffcc00; font-size: small;">نام سیلیسیم از کجا آمده است؟</span><br><span style="font-size: small;"> این اسم از کلمه لاتین silicus&nbsp; به معنای سنگ چخماغ آمده است که همان طور ک میدانید سنگ چخماغ یک سنگ معدنی &lt;کانی&gt; است که از سیلیسیم تشکیل یافته است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ffcc00; font-size: small;">ایزوتوپ ها:</span><br><span style="font-size: small;"> سیلیسیم به صورت طبیعی در یکی از ایزوتوپ های سیلیسیم ۲۸ , سیلیسیم ۲۹ , سیلیسیم ۳۰ که حدود ۹۲% سیلیسیم موجود سیلیسیم ۲۸ است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ffcc00; font-size: small;">حقایق جالب در مورد سیلیسیم:</span><br><span style="font-size: small;"> » سیلیسیم ویژگی های نسبتا منحصر به فردی دارد , منبسط شدن آن وقتی که مثل آب یخ میزند و منجمد می شود.</span><br><span style="font-size: small;"> » سیلیسیم دارای نقطه ذوب بالایی است در حدود ۱۴۰۰ درجه سلسیوس و نقطه جوش ۲۸۰۰ درجه سلسیوس.</span><br><span style="font-size: small;"> » فراوان ترین ترکیب در پوسته زمین سیلیسیم دی اکسید است..</span><br><span style="font-size: small;"> » سیلیسیم کربید معمولا به عنوان ساینده استفاده میشود و سختی ان به نزدیکی سختی الماس است.</span><br><span style="font-size: small;"> » ویفر های سیلیسیم برای تراشه های کامپیوتر رشد کذرده اند و در فرآیند زوکیرالسکی مورد استفاده قرار می گیرند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">برگردان به پارسی: رضا زمانی</span></p></div> text/html 2019-01-09T12:39:09+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب الکترولیز قلع(II) کلرید http://jahantab777.mihanblog.com/post/1993 <h2 style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);" class="post-box-title"><font size="5"><a href="http://kimical.ir/sncl2/" title="پیوند به الکترولیز قلع(II) کلرید" rel="bookmark">الکترولیز قلع(II) کلرید</a></font></h2> <p style="text-align: center;" class="post-meta"> <span><a href="http://kimical.ir/author/admin/" title="">administrator</a></span><span></span> </p> <div class="post-thumbnail"> <div style="text-align: center;"><a href="http://kimical.ir/sncl2/" title="پیوند به الکترولیز قلع(II) کلرید" rel="bookmark"> <img style="width: 238px; height: 189px;" src="http://kimical.ir/wp-content/uploads/sntop-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt=""> <span class="overlay-icon"></span> </a></div> </div> <div class="entry"> <p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">اگر محلول فلزات قلیایی و قلیایی خاکی را الکترولیز کنیم در کاتد به جای این فلزات آب کاهش میابد اما کلرید قلع یک نمک غیر از فلزات قلیایی و قلیایی خاکی است پس در کاتد خود این فلز کاهش یافته و نمایان </span>میشود برای الکترولیز قلع (II) کلرید محلولی اشباع از این ماده میسازیم و حتما بعد از ساختن محلول ... <a class="more-link" href="http://kimical.ir/sncl2/">ادامه مطلب »</a></font></p> </div> text/html 2019-01-09T10:48:37+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آزمونک شیمی دوازدهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 21 دی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1992 <div class="PostBody"><div class="panel-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h1 class="BKoodak" style="font-size: 30px;"><span><br> </span></h1> <h2 class="visually-hidden" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: large;">آزمونک شیمی دوازدهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 21 دی</span></h2> </div> </div> <div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left "><img class="img-responsive pull-left" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/45/13971016P7a2jie884.jpg" alt="آزمونک شیمی دوازدهم همراه با پاسخنامه منطبق با آزمون 21 دی"></div> <div class="artbody IranSans clearfix"> <p class="fr-tag">&nbsp;</p> <p class="fr-tag" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">تهیه شده توسط علی جدی</span></p> <p class="fr-tag" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">دانلود در قسمت فایل های ضمیمه</span></p> </div> </div> <p style="text-align: center;"><br> </p> <div class="panel-heading" style="text-align: center;"> <h3 class="panel-title BKoodak"><span style="font-size: small;">فایل های ضمیمه</span></h3> </div> <ul class="fileatachment"><li class="IranSans" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/ArticleDownload.ashx?id=222111&amp;aid=28499" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="آزمونک"> <span class="downloadtitle"> آزمونک <span class="pull-left "> دانلود 715 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a></span></li><li class="IranSans" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/ArticleDownload.ashx?id=222111&amp;aid=28500" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="پاسخنامه"> <span class="downloadtitle"> پاسخنامه </span></a></span></li></ul></div> text/html 2019-01-07T15:23:36+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سئوال شیمی دهم نیم سال اول http://jahantab777.mihanblog.com/post/1991 <div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);" class="row"> <div class="LessonType btnnemoonesoal1 col-lg-6 col-md-6 col-sm-8 col-xs-12 col-md-offset-3 col-sm-offset-2 "> <font size="5">نمونه سئوال شیمی&nbsp; دهم نیم سال اول </font></div> </div> <div class="LessonExams row"> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans red"> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9252" class="downloadfile" rel="nofollow"> </a><br><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9252" class="downloadfile" rel="nofollow">جربی مدرسه پژوهندگان علم <span class="new"></span> </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans red"> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9188" class="downloadfile" rel="nofollow"> </a><br><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9188" class="downloadfile" rel="nofollow">پژوهندگان علم <span class="new"></span> </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans red"> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9057" class="downloadfile" rel="nofollow"> <span style="color: rgb(204, 0, 0);">نمونه سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه شهید پور جندقی دی 97 </span><span style="color: rgb(204, 0, 0);" class="new"></span> </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0);" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans green"> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8900" class="downloadfile" rel="nofollow"> </a><br><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8900" class="downloadfile" rel="nofollow"> سید خندان دی 97 + پاسخ </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans green"> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8901" class="downloadfile" rel="nofollow"> نمونه سوال زیست شناسی نهم سرای دانش حافظ دی 97 + پاسخ </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans green"> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8902" class="downloadfile" rel="nofollow"> </a><br><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8902" class="downloadfile" rel="nofollow">ی دانش رسالت دی 97 + پاسخ </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans green"> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8903" class="downloadfile" rel="nofollow"> نمونه سوال شیمی دهم سرای دانش سعادت آباد دی 97 + پاسخ </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans green"> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8904" class="downloadfile" rel="nofollow"> </a><br><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8904" class="downloadfile" rel="nofollow"> فلسطین دی 97 + پاسخ </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans "> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=7713" class="downloadfile" rel="nofollow"> نمونه سوال شیمی دهم دی 95 مدرسه سرای دانش فلسطین +پاسخ </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans "> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=7718" class="downloadfile" rel="nofollow"> </a><br><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=7718" class="downloadfile" rel="nofollow">سه سرای دانش حافظ 2+پاسخ </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans "> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=7723" class="downloadfile" rel="nofollow"> نمونه سوال شیمی دهم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 2 +پاسخ </a></font> </div> </div> <div style="text-align: center;" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans "> <font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=7726" class="downloadfile" rel="nofollow"> </a><br><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=7726" class="downloadfile" rel="nofollow">سه سرای دانش سیدخندان +پاسخ </a></font> </div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans "> <div style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=7727" class="downloadfile" rel="nofollow"> نمونه سوال شیمی 3 دی 95 مدرسه سرای دانش سعادت آباد+پاسخ </a></font></div> </div> </div> </div> text/html 2019-01-07T14:54:50+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سئوال شیمی دوازد نیم سال اول http://jahantab777.mihanblog.com/post/1989 <div class="block IranSans " style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ff6600;">نمونه سئوال شیمی دوازد نیم سال اول</span></div> <div class="block IranSans " style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="block IranSans " style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="block IranSans " style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9374" rel="nofollow"><span style="color: #0000ff;">امتحان نهایی شیمی 3 دوازدهم دی 97 + پاسخ </span></a></span></div> <div class="block IranSans " style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="row" style="text-align: center;"> <div class="LessonType btnnemoonesoal1 col-lg-6 col-md-6 col-sm-8 col-xs-12 col-md-offset-3 col-sm-offset-2 ">&nbsp;</div> </div> <div class="LessonExams row"> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center" style="text-align: center;"> <div class="block IranSans red"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9069" rel="nofollow"><span style="color: #0000ff;"> نمونه سوال شیمی دوازدهم ریاضی و تجربی مدرسه یاس </span></a></span></div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center" style="text-align: center;"> <div class="block IranSans red">&nbsp;</div> <div class="block IranSans red">&nbsp;</div> <div class="block IranSans red"><span style="color: #ff9900; font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9082" rel="nofollow"><span style="color: #ff9900;">نمونه سوال شیمی دوازدهم ریاضی و تجربی مدرسه یاسین </span></a></span></div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center" style="text-align: center;"> <div class="block IranSans red"><span style="color: #ff9900; font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9042" rel="nofollow"><span style="color: #ff9900;"> ن</span></a></span></div> <div class="block IranSans red"><span style="color: #ff9900; font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=9042" rel="nofollow"><span style="color: #ff9900;">مونه سوال امتحانی شیمی دوازدهم مدرسه اندیشه های شریف دی 97 </span></a></span></div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center" style="text-align: center;"> <div class="block IranSans green">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green"><span style="font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8913" rel="nofollow">نمونه سوال شیمی دوازدهم سرای دانش حافظ دی 97 + پاسخ </a></span></div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center" style="text-align: center;"> <div class="block IranSans green">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green"><span style="font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8914" rel="nofollow">نمونه سوال شیمی دوازدهم سرای دانش رسالت دی 97 + پاسخ </a></span></div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center" style="text-align: center;"> <div class="block IranSans green">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8915" rel="nofollow"><span style="color: #ff6600;">نمونه سوال شیمی دوازدهم سرای دانش سعادت آباد دی 97 + پاسخ </span></a></span></div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center" style="text-align: center;"> <div class="block IranSans green">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8916" rel="nofollow"><span style="color: #ff6600;">نمونه سوال شیمی دوازدهم سرای دانش سید خندان حافظ دی 97 + پاسخ </span></a></span></div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 text-center"> <div class="block IranSans green" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="block IranSans green" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a class="downloadfile" href="http://www.kanoon.ir/Common/Handler/Download.ashx?kind=examq&amp;dl=8917" rel="nofollow">نمونه سوال شیمی دوازدهم سرای دانش فلسطین دی 97 + پاس </a></span></div> </div> </div>