نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2019-11-15T05:14:30+01:00 text/html 2019-11-10T21:43:02+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب فیلم های اموزشی پشتیبان شیمی دهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2276 <div align="center"> <font size="4"><font size="5" color="#000099">فیلم های اموزشی پشتیبان شیمی دهم</font><br></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#FF6600">• <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Sakhtnamakmahloul-20.rar" target="_blank">ساخت نمك محلول</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Ahangosmoz-4.rar" target="_blank">آهنگ اسمز</a></font><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br> •<font color="#000099"> <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Abbohran-2.rar" target="_blank">آب بحران جهانی</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Abbeonvanhal-1.rar" target="_blank">آب بعنوان حلال</a></font><br> • <font color="#FF6600"> <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Abvhava-3.rar" target="_blank">آب و هوا کره زمین</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Azmaieshosmoz-9.rar" target="_blank">آزمایش اسمز</a></font><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Azmaieshbarantal-8.rar" target="_blank">آزمایش باران طلایی</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Azmaieshsodiomba-10.rar" target="_blank">آزمایش سدیم با الکل</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Azmaieshbamahlol-7.rar" target="_blank">آزمایش های جالب با محلول ها</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Asardamabarpotasiom-6.rar" target="_blank">اثر دما بر انحلال پتاسیم نیترات</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Asardamabargaz-5.rar" target="_blank">اثردما بر انحلال گازها</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Osmozbacheا-18.rar" target="_blank">اسمز برای بچه ها</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Osmozchegonamal-19.rar" target="_blank">اسمز چگونه عمل میکند</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/اosmozmakos-25.rar" target="_blank">اسمز معکوس</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/اenhelalsodimkolorid-24.rar" target="_blank">انحلال سدیم کلرید در آب</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Enhelalgarmade-17.rar" target="_blank">انحلال گرماده</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Enfejarn2darab-16.rar" target="_blank">انفجار نیتروژن در زیر آب</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/اengheraz6abasid-23.rar" target="_blank">انقراض ششم و آب های اسیدی</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Batabiat1-13.rar" target="_blank">باطبیعت چه کرده ایم</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Batabiat2-14.rar" target="_blank">باطبیعت چه کرده ایم2</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Baressicharkeab-11.rar" target="_blank">بررسی چرخه آب </a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Barfvpivanh2-12.rar" target="_blank">برف و پیوندهیدروژنی</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Bomyakhi-15.rar" target="_blank">بمب یخی</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Tashkhisabnarmsakhthome-21.rar" target="_blank">تشخیص آب سخت و نرم در خانه</a><br> • <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Tashkilabsakhtvanarm-22.rar" target="_blank">تشکیل آب سخت و نرم کردن</a></font></div> text/html 2019-11-09T19:49:43+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چند نمونه سئوال از صفجات 6تا11شیمی یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2275 <h2 align="center"><br></h2><h2 align="center"><br></h2><h2 align="center"><font size="5" color="#000099">چند نمونه سئوال از صفجات 6تا11شیمی یازدهم</font><br></h2> <div align="center"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8374912926/نمونه_سوالات_صفحات_6_تا_11_شیمی_یازدهم.pdf.html" target="" title=""><font size="5"><b> </b></font></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#FF6600"><a href="http://s5.picofile.com/file/8374912926/نمونه_سوالات_صفحات_6_تا_11_شیمی_یازدهم.pdf.html" target="" title=""><font size="5"><b>دریافت سئوالات</b></font></a></font></div> text/html 2019-11-09T19:42:51+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چنذسئوالات نمونه از صفحات 17تا 21 شیمی یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2274 <h2 align="center"><br></h2><h2 align="center"><font color="#FF6600"><font size="5">چنذسئوال نمونه از صفحات 17تا 21 شیمی یازدهم</font></font><br></h2> <p> </p><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="6" color="#000099"><a href="http://s6.picofile.com/file/8377376118/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_11_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_17_%D8%AA%D8%A7_21.pdf.html" target="" title=""><b>دریافت سئوالات</b></a></font></div> text/html 2019-11-08T18:21:27+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ تشریحی آزمون 17 آبان 98 را در ادامه در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید http://jahantab777.mihanblog.com/post/2273 <div align="center"><ul class="fileatachment"><li class="IranSans"><font size="4" color="#FF6600">پاسخ تشریحی<strong> آزمون 17 آبان 98 را در ادامه در قسمت فایل های ضمیمه</strong> دانلود کنید</font><br><font size="4"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/41336" class="downloadfile" rel="nofollow"><span class="downloadtitle"></span></a></font></li><li class="IranSans"><br></li><li class="IranSans"><br></li><li class="IranSans"><br></li><li class="IranSans"><br></li><li class="IranSans"><br></li><li class="IranSans"><font size="4" color="#3333FF"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/41336" class="downloadfile" rel="nofollow"><span class="downloadtitle">دوازدهم تجربی نظام جدید <span class="pull-left "> دانلود 190520 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a></font> </li><li class="IranSans"> <font size="4" color="#3333FF"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/41337" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="تجربی نظام قدیم"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> تجربی نظام قدیم <span class="pull-left "> دانلود 31853 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a></font> </li><li class="IranSans"> <font size="4" color="#3333FF"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/41339" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="دوازدهم ریاضی نظام جدید"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> دوازدهم ریاضی نظام جدید <span class="pull-left "> دانلود 26708 &nbsp;&nbsp;</span> </span> </a></font> </li><li class="IranSans"> <font size="4" color="#3333FF"><a href="http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/41341" class="downloadfile" rel="nofollow"> <img class="downloadicon" src="http://www.kanoon.ir/Images/FileIco/pdf.png" alt="ریاضی نظام قدیم"> <span class="pull-left btndownload"></span> <span class="downloadtitle"> ریاضی نظام قدیم </span></a></font></li></ul></div> text/html 2019-11-08T15:29:15+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب نمونه سئوالات شیمی دهم ، یازدهم و دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2272 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="6" color="#3333FF">نمونه سئوالات شیمی 10و11و12</font><br></h1><h1 align="center"><br></h1><h1 align="center"><br></h1> <br></div> <div align="center"><font size="3">1<font size="4" color="#FF6600">- سوالات <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/160/479145/10DEY97.pdf" target="_blank" title="">شیمی دهم</a> - دی 97 دبیرستان فدک</font></font></div><div align="center"><font size="4" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="4" color="#FF6600"> 2- سوالات <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/160/479145/chem10M.pdf" target="_blank" title="">شیمی دهم</a> - دی 97 دبیرستان تقوی نیا<br></font><div><font size="4" color="#FF6600"><br></font></div><div> <font size="4" color="#FF6600">3- سوالات <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/160/479145/10.pdf" target="_blank" title="">شیمی دهم</a> - دی 97 دبیرستان شهید دکتر بهشتی</font></div><div><font size="4" color="#FF6600"><br></font></div><div><font size="4" color="#FF6600"><br></font><p> </p><div><font size="5" color="#FF6600"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/160/479145/fasle1chem2.docx" target="_blank" title="">سوال های فصل 1 شیمی یازدهم - دی ماه 97 <br></a></font></div><div><font size="5" color="#FF6600"><br></font></div><font size="4" color="#FF6600"><font size="5"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/160/479145/fasle2chem2.docx" target="_blank" title=""><div>سوال های فصل 2 شیمی یازدهم - دی ماه&nbsp; 97</div></a></font><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/160/479145/fasle1chem3.docx" target="_blank" title=""><div><font size="5" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" color="#000099">سوال های فصل1 شیمی دوازدهم - دی ماه 97</font> <br></div><div><br></div></a></font><font size="3"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/160/479145/fasle2chem3.docx" target="_blank" title=""><font size="4" color="#FF6600">سوال های فصل 2 شیمی دوازدهم - دی ماه 97 </font><br></a></font></div></div> text/html 2019-11-08T15:15:00+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب کاربرد نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2271 <div align="center"><b><font size="5" color="#3333FF">کاربرد نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی</font><br></b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b><font color="#FF6600">برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.</font><br><br></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="6" color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=673" target="_blank">کاربرد نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی</a></font><br></div> text/html 2019-11-07T12:33:03+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چندآزمایش جالب http://jahantab777.mihanblog.com/post/2270 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="7" color="#FF6600">چند ازمایش جالب</font><br></h1> <div align="center"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#000099">از: محبوبه عطارحمیدی</font></div> <p class="PostDate"> </p> </div> <p align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/R7AyAR3BNL/جوشاندن%20با%20خنک%20کردن.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">1<font size="5" color="#FF6600">- جوشاندن با خنک کردن</font></span></a></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/Qhy4BjGS41/سوختن%20منیزیم%20در%20CO2.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">2<font size="6" color="#3333FF">- سوختن منیزیم در CO<sub>2</sub></font></span></a></font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/En4xWeAkNp/فوتوشیمی%20نقره.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">3<font size="6" color="#FF6600">- فتوشیمی نقره</font></span></a></font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><span style="font-size: large;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/h54NpSR4MH/گرانروی%20چند%20مایع%20-کیفی.mp4" rel="nofollow" target="_blank">5<font size="6" color="#000099">- گرانروی چندمایع</font></a></span></font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/X6qFsA2nYv/مرمر%20با%20HNO3.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">6<font size="6">- <font color="#FF6600">واکنش سنگ مرمر با HNO<sub>3</sub></font></font></span></a></font></p><font size="6"> </font><p align="center"><font size="6">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/RfRlaUHOh9/سفید%20کردن%20گل%20با%20SO2.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">7<font size="6" color="#000099">- واکنش گل رزبا SO<sub>2</sub></font></span></a></font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"> </font><br></p> text/html 2019-11-07T09:53:41+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دهم (آزمون 17 آبان) منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی یازدهم (آزمون 17 آبان) http://jahantab777.mihanblog.com/post/2269 <ul><li><h4 class="tablink "><br> </h4> </li><li> <h4 class="tablink " align="center"> <a href="http://www.kanoon.ir/Article/250972"> <font size="4" color="#FF6600">منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دهم (آزمون 17 آبان) </font></a><font size="4" color="#FF6600"> </font></h4><font size="4" color="#FF6600"> </font></li><li><br><font size="4"> </font><h4 class="tablink " align="center"><font size="4"> <a href="http://www.kanoon.ir/Article/250971"> </a></font></h4></li><li><br></li><li><h4 class="tablink " align="center"><font size="5" color="#FF6600"><a href="http://www.kanoon.ir/Article/250971">منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی یازدهم (آزمون 17 آبان) </a></font> </h4> </li></ul> text/html 2019-11-07T08:30:44+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2268 <div class="Post clearfix" id="1341"> <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="5" color="#000099"><a href="http://hamidy1.mihanblog.com/post/1341" rel="bookmark">تاثیر بازیهای آموزشی بر یادگیری</a></font></h1><font size="5" color="#000099"> </font><div align="center"><font size="5" color="#000099">نویسنده: محبوبه عطارحمیدی</font></div><font size="5" color="#000099"> </font><p class="PostDate" align="center"><font size="5" color="#000099"> </font></p><font size="5" color="#000099"> </font></div><font size="5" color="#000099"> </font><div class="PostContent clearfix" align="center"> <div class="owner_photo"><font size="5" color="#000099"><a href="http://hamidy1.mihanblog.com/post/author/814302"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_photo/272/814302.jpg"></a></font></div> <p><font size="5" color="#000099">&nbsp;<font color="#FF6600">تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی </font></font></p> <p><font size="5" face="Tahoma" color="#000099"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=470" target="_blank"><img alt="" src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1263"></a></font></p> <p><font size="5" color="#000099"><br></font></p> </div><font size="5" color="#000099"> </font><div align="center"><font size="5" color="#000099"><br></font></div><font size="5" color="#000099"> </font><div class="PostDet clearfix" align="center"> <li style="margin-right: 0px; padding-right: 0px;margin-top: -8px;"><font size="5" color="#000099"><br></font></li><font size="5" color="#000099"><br><br></font></div></div><font size="5" color="#000099"> </font><div class="Post clearfix" id="829" align="center"> <div class="PostHead"> <h1><font size="5" color="#000099"><a href="http://hamidy1.mihanblog.com/post/829" rel="bookmark">تاثیر بازیهای آموزشی بر یادگیری</a></font></h1> <font size="5" color="#000099">نویسنده: محبوبه عطارحمیدی</font> <p class="PostDate"><font size="5" color="#000099"> </font></p> </div> <div class="PostContent clearfix"> <div class="owner_photo"><font size="5" color="#000099"><a href="http://hamidy1.mihanblog.com/post/author/814302"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_photo/272/814302.jpg"></a></font></div> <p><font size="5" color="#000099">&nbsp;تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی </font></p> <p><font size="5" face="Tahoma" color="#000099"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=470" target="_blank"><img alt="" src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1263"></a></font></p> <p><font size="5" color="#000099"><br></font></p> </div> <font size="5" color="#000099"><br></font></div><font size="5" color="#000099"> </font><div class="Post clearfix" id="1338" align="center"> <div class="PostHead"> <h1><font size="5" color="#000099"><a href="http://hamidy1.mihanblog.com/post/1338" rel="bookmark">شیمی و بازی سودوكو</a></font></h1> <font size="5" color="#000099">نویسنده: محبوبه عطارحمیدی</font> <p class="PostDate"><font size="5" color="#000099"> </font></p> </div> <div class="PostContent clearfix"> <div class="owner_photo"><font size="5" color="#000099"><a href="http://hamidy1.mihanblog.com/post/author/814302"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_photo/272/814302.jpg"></a></font></div> <p><font size="5" face="Tahoma" color="#FF6600">كلاس شیمی و بازی سودوكو </font></p> <p><font size="5" color="#000099"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=513" target="_blank"><img alt="" src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1263"></a></font></p> <p><font size="5" color="#000099">منبع : دفتر تالیف و برنامه ریزی كتب درسی</font></p> <p><font size="5" color="#000099"><br></font></p> </div> <font size="5" color="#000099"><br></font><font size="5" color="#000099"><br></font></div><font size="5" color="#000099"> </font><div class="PostHead" align="center"> <h1><font size="5" color="#000099"><a href="http://hamidy1.mihanblog.com/post/826" rel="bookmark">شیمی و بازی سودوكو</a></font></h1> <font size="5" color="#000099">نویسنده: محبوبه عطارحمیدی</font> <p class="PostDate"><font size="5" color="#000099"> </font></p> </div><font size="5" color="#000099"> </font><div class="owner_photo" align="center"><font size="5" color="#000099"><a href="http://hamidy1.mihanblog.com/post/author/814302"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_photo/272/814302.jpg"></a></font></div><font size="5" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="5" face="Tahoma" color="#FF6600">كلاس شیمی و بازی سودوكو </font></p><font size="5" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="5" color="#000099"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=513" target="_blank"><img alt="" src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1263"></a></font></p><font size="5" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="5" color="#000099">منبع : دفتر تالیف و برنامه ریزی كتب درسی</font></p><font size="5" color="#000099"> </font><p><br></p> text/html 2019-11-06T19:09:54+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب روزجهانی مول گرامی باد http://jahantab777.mihanblog.com/post/2267 <h2 align="center"><font size="6" color="#3333FF">روز جهانی مول گرامی باد</font><br></h2> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8376040134/mol.jpg" width="547" height="273"></p> text/html 2019-11-06T18:44:59+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب چندآزمایش جالب http://jahantab777.mihanblog.com/post/2265 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font size="7" color="#000099">چند ازمایش جالب</font><br></h1><div align="center"><font size="3" color="#FF6600">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ازمحبوبه عطارحمیدی</font></div> <p class="PostDate" align="center"> </p><font size="4"> </font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/R7AyAR3BNL/جوشاندن%20با%20خنک%20کردن.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">1<font size="6">- جوشاندن با خنک کردن</font></span></a></font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/Qhy4BjGS41/سوختن%20منیزیم%20در%20CO2.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">2<font size="6">- سو<font color="#FF6600">ختن منیزیم در CO<sub>2</sub></font></font></span></a></font></p><font size="6" color="#FF6600"> </font><p align="center"><font size="6" color="#FF6600">&nbsp;</font></p><font size="5" color="#FF6600"> </font><p align="center"><font size="5" color="#FF6600"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/En4xWeAkNp/فوتوشیمی%20نقره.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">3<font size="6" color="#3333FF">- فتوشیمی نقره</font></span></a></font></p><font size="5" color="#FF6600"> </font><p align="center"><font size="5" color="#FF6600">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><span style="font-size: large;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/h54NpSR4MH/گرانروی%20چند%20مایع%20-کیفی.mp4" rel="nofollow" target="_blank">5<font size="6" color="#FF6600">- گرانروی چندمایع</font></a></span></font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/X6qFsA2nYv/مرمر%20با%20HNO3.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">6<font size="6" color="#3333FF">- واکنش سنگ مرمر با HNO<sub>3</sub></font></span></a></font></p><font size="6" color="#3333FF"> </font><p align="center"><font size="6" color="#3333FF">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/RfRlaUHOh9/سفید%20کردن%20گل%20با%20SO2.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">7<font size="6" color="#FF6600">- واکنش گل رزبا SO<sub>2</sub></font></span></a></font></p><font size="6" color="#FF6600"> </font><p><br></p> text/html 2019-10-12T11:12:45+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات آزمون ضمن خدمت http://jahantab777.mihanblog.com/post/2264 <div align="center"> <font size="6" color="#3333FF">سئوالات آزمون ضمن خدمت</font></div><div><br></div><div align="center"><font size="4"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=654" style="color: rgb(80, 157, 230); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1263" alt="" style="vertical-align: middle;" border="0"><font size="5" color="#FF6600">سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت1-&nbsp; </font></a><font size="5" color="#FF6600"><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=655" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1263" alt="" style="vertical-align: middle;" border="0">سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت2-</a></font><font size="5"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"> </span><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=657" style="color: rgb(29, 119, 205); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1263" alt="" style="vertical-align: middle;" border="0"><font color="#FF6600">سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-3</font></a><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=658" style="color: rgb(29, 119, 205); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1263" alt="" style="vertical-align: middle;" border="0"><font color="#3333FF">سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-4</font></a><font color="#3333FF"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;</span></font><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=659" style="color: rgb(29, 119, 205); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1263" alt="" style="vertical-align: middle;" border="0"><font color="#FF6600">سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-5</font></a><font color="#FF6600"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;</span></font><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=660" style="color: rgb(29, 119, 205); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1263" alt="" style="vertical-align: middle;" border="0"><font color="#FF6600">سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-6</font></a><font color="#FF6600"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;</span></font><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=661" style="color: rgb(29, 119, 205); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1263" alt="" style="vertical-align: middle;" border="0"><font color="#000099">سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-7</font></a><font color="#000099"><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=662" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1263" alt="" style="vertical-align: middle;" border="0">سئوالات و پاسخ آزمون ضمن خدمت-8</a></font></font><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font size="5" color="#000099"> </font><br></span></font></div> text/html 2019-10-12T11:06:15+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب جایزه نوبل شیمی 2019 از آن سازندگان باتری‌های لیتیوم یون شد http://jahantab777.mihanblog.com/post/2263 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2" align="center"><div class="Post-title"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/post/602"> <font size="4" color="#FF6600">جایزه نوبل شیمی 2019 از آن سازندگان باتری‌های لیتیوم یون شد</font></a></div></div> </div> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://gadgetnews.net/wp-content/uploads/2019/10/obelprize.orgprizeschemistry-2-620x330.jpg" width="359" height="191"></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:14px">نوبل شیمی 2019&nbsp;از آن سازندگان باتری های لیتیوم یون شد.&nbsp;جان بی گودایناف،&nbsp;استنلی ویتنگهام و&nbsp;آکیرا یوشینو توانستند به صورت مشترک&nbsp;<a target="_blank" href="http://nardbanchem.blogfa.com/">جایزه نوبل شیمی</a>&nbsp;2019 را دریافت کنند.</span></font></p> text/html 2019-10-11T06:58:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب عدد اکسایش کربن در ترکیب‌های آلی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2262 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#000099"><font size="6">عدد اکسایش کربن درترکیبات الی</font></font><br></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><small class="PostAuthor"><br></small></div><div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#3333FF">از گروه شیمی منطقه ۱۵ تهران محبوبه عطارحمیدی</font></div> <p class="PostDate" align="center"> </p> </div> <div align="center"><font color="#FF6600"><b><br></b></font></div><div align="center"><font color="#FF6600"><b><br></b></font></div><div align="center"><font color="#FF6600"><b>برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.</b></font><br><br><font size="5" color="#FF6600"><span dir="ltr"><font face="Tahoma"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=678" target="_blank">عدد اکسایش کربن در ترکیب‌های آلی</a></font></span></font></div> text/html 2019-10-10T12:48:19+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب بانک سوال شیمی دهم و یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2261 <h2 align="center"><font size="6" color="#FF6600">بانک سئوالات شیمی دهم و یازدهم</font><br></h2><font size="5"> </font><div class="date" align="center"><font size="5"></font><br></div> <br> <p> </p> <div align="center"><font size="6" color="#FF6600"><a href="http://s9.picofile.com/d/8341857784/d22f0d2c-0540-4043-82fe-969daa595a65/bank_soal_khordad_chem2.rar" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-IransansLight">مجموعه سوال امتحانی شیمی یازدهم - نوبت دوم</font></b></a></font></div><div align="center"><font size="6" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="6" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansLight" color="#FF6600"><b><font color="#FF6600"><a href="http://s9.picofile.com/d/8341855134/01278684-b3d7-4a24-89aa-b6c52512efbc/banksoal_dey_chem2.rar" target="_blank" title="">مجموعه سوال امتحانی شیمی یازدهم - نوبت اول</a></font><br></b></font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansLight" color="#FF6600"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="6" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansLight" color="#000099"><b><a href="http://s8.picofile.com/d/8319849776/1f943331-46ab-47f7-92ac-6a41646a190f/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.rar" target="_blank" title="">مجموعه سوال امتحانی شیمی دهم - نوبت اول</a></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="6" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansLight" color="#FF6600"><b><a href="http://s8.picofile.com/d/8321521168/27074213-7249-4251-8c2d-2a2f6ce60cbf/banks_khordad_chem1.rar" target="_blank" title="">مجموعه سوال امتحانی شیمی دهم - نوبت دوم</a></b></font></div> <br><br> <br> <br> <a style="float: left; margin-right: 18px; margin-left: 21px; margin-top: 4px;" target="_self" href="http://hamidy1.mihanblog.com/post/1662#commentlist" class="comment-link">نظرات(0)</a>&nbsp; text/html 2019-10-04T07:14:50+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب فیلم های آموزشی پشتیبان كتاب شیمی پایه دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2260 <h2 align="center"><br></h2><h2 align="center"><br></h2><h2 align="center"><font size="5" color="#000099">فیلم های اموزشی پشتیبان شیمی دوازدهم</font><br></h2><h2 align="center"><br></h2><h2 align="center"><br></h2><font color="#FF6600"> </font><div class="date"><br></div> <br> <p> </p> <br><br><table width="40%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center"><tbody><tr><td colspan="2"><div style="text-align: center;">&nbsp;دوازدهم<img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/1.jpg" alt=""></div></td></tr><tr><td colspan="2"><ul><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/13.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">آب سخت چگونه بوجود می آید؟</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/12.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">آب سخت و قدرت پاک کنندگی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/6.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">آب طلا کاری قاشق استیل</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/14.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">آبدوستی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/16.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اثر اسیدها بر بازها و کربناتها</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/17.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اثرسولفوریک اسید بر مواد</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/18.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اثرکربن دی اکسید بر شناساگرها</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/19.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اسید و باز آرنیوس</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/20.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اسید و باز باتوجه به Ph</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/21.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اسید و باز قوی و روش شناسایی آنها</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/22.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اسیدقوی و ضعیف و ثابت یونش آنها</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/15.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">آلودگی هوا</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/23.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">امید به زندگی</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/24.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">اندازه گیری پی اچ با دستگاه</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/115.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">پاک کننده خورنده</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/120.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">تاریخچه صابون1</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/119.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">تاریخچه صابون2</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/124.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">تهیه صابون</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/127.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">توسعه و بهداشت</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/128.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">توسعه و پایداری</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/134.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">جادوی شیمی با شناساگرها</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/138.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">چرا روغن در آب حل نمی شود</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/143.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">رفتار اسیدها در آب</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/144.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">رفتار بازها در آب</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/147.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">رقص سدیم</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/152.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">ساخت صابون آلوورا</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/159.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">شناسایی آب سخت و نرم</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/164.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">شیمی و سرگرمی با معرفهای طبیعی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/165.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">صابون چگونه عمل میکند</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/167.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">علت شویندگی صابون</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/170.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">کاربرد امولسیون کننده ها</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/171.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">کاربرد لگاریتم در شیمی</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/172.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">کاربرد مواد باتوجه به پی اچ آنها</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/176.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">کاوش کنید 1</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/177.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">کاوش کنید 2</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/22.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">محاسبه Ph اسید قوی و ضعیف</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/185.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">مفهوم تعادل</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/186.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">موشک اسید و بازی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/189.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">نظریه آرنیوس و حل مسئله پی اچ</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/198.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">واکنش منیزیم هیدروکسید با اسید معده</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/199.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">یونش اسید و باز قوی</font></a></li></ul></td></tr></tbody></table> <table style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(253, 252, 226);" width="40%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center"><tbody><tr><td colspan="2"><div style="text-align: center;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/2.jpg" alt=""></div></td></tr><tr><td colspan="2"><ul><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/141.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">خوردگی و حفاظت کاتدی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/6.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">آب طلا کاری قاشق استیل</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/2.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اثر فلز روی بر نمک وانادیم</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/8.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">استخراج و کاربرد آلومینیوم</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/9.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">الکتروشیمی</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/10.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">باتری اشکانی(پارتی)</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/11.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">باتری میوه ای</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/103.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">بازیافت باتری خودرو</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/107.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">برقکافت آب شور</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/108.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">برقکافت سدیم کلرید</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/109.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">برقکافت مس سولفات</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/111.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">برقکافت 1</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/110.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">برقکافت 2</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/116.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">پیل الکتروشیمی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/121.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">تعیین پتانسیل کاهشی استاندارد</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/141.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">خوردگی و حفاظت کاتدی 1</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/1.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">خوردگی و حفاظت کاتدی 2</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/145.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">رقابت الکترون دهی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/146.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">رقابت مس-نقره</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/150.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">ساخت باتری با سرکه</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/153.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">سری الکتروشیمی فلزات</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/154.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">سلول روی - مس</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/155.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/166.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">عدد اکسایش</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/168.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">عملکرد باتریها</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/184.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">مفهوم اکسنده و کاهنده</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/197.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">واکنش پذیری و خوردگی</font></a></li></ul></td></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top;"><hr></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;"><font color="#FF6600"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/images2/film.png" alt="" width="85" height="77"></font></td><td style="vertical-align: top;"><font color="#FF6600"><br>فیلمهای مربوط به فصل سوم</font></td></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top;"><hr></td></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top;"><div style="text-align: center;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/3.jpg" alt=""></div><br></td></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top;"><ul><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/2.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اثر فلز روی بر نمک وانادیم</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/102.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">انرژی شبکه بلور 1</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/100.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">انرژی شبکه بلور 2</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/5.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اهمیت انرژی خورشیدی</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/104.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">بررسی دمای جوش هالوژن ها</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/105.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">بررسی دمای ذوب و جوش عناصر دوره سوم</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/106.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">برش یخ با گرافن</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/112.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">برهمکنش نیروها</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/117.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">پیوند فلزی و جامدات فلزی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/118.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">پیوند یونی و جامد یونی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/122.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">تغییر سطح تماس</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/125.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">تهیه گرافن</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/129.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">تولید اکسیژن جامد</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/131.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">تولید نیتروژن جامد جامد مولکولی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/132.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">تیتانیم اکسید و کاربردهای آن</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/135.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">جامدات کووالانسی و فلزی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/136.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">جامدات مولکولی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/137.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">جامد کووالانسی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/139.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">چینش ذرات</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/140.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/142.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">دگرشکل های کربن</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/148.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">رنگ شعله عناصرگروه اول</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/149.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">زاویه پیوندی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/151.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">ساخت تیله های شیشه ای</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/156.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">سلول واحد</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/157.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">سیستم های انرژی خورشیدی</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/158.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">شکل مولکول ها</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/160.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">شیشه جامد کووالانسی</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/161.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">شیمی هنر و ماندگاری</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/162.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">شیمی و امداد و نجات</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/163.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">شیمی و اهمیت آن</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/168.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">قدیمی ترین موزائیک جهان</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/173.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">کاربرد نانو در زمینه های مختلف</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/174.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">کاربرد نانو در مواد</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/175.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">کانی گوگرد</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/180.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">گوگرد</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/183.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">معرفی نانو</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/187.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">نانو و بدن</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/188.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">نظر نوه ماری کوری در مورد شیمی</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/191.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/190.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4"><font color="#FF6600">چند تمرین با توجه به نقشه </font>پتانسیل الکترواستاتیکی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/192.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">نور و تولید انرژی الکتریکی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/193.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">نور</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/194.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">نیروی بین ذرات</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/195.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">هتل یخی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/196.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">هنرکار با فلز</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/200.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">هنر و زیبایی</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/178.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">کلام آخر</font></a></li></ul><br></td></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top;"><hr></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/images2/film.png" alt="" width="85" height="77"></td><td style="vertical-align: top;"><br><font color="#FF6600">فیلمهای مربوط به فصل چهارم</font></td></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top;"><hr></td></tr><tr><td colspan="2"><br><div style="text-align: center;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/4.jpg" alt=""></div></td></tr><tr><td colspan="2"><ul><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/4.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">اثردما و غلظت بر تعادل</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/3.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">آلودگی و نابودی زمین</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/101.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">انرژی فعالسازی</font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/113.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">بیابان غذایی 1<br></font></a></font></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/114.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">بیابان غذایی 2</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/123.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">تهیه آمونیاک</font></a></li><li><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/126.rar" style="font-size: 11px;"><font size="4">توانایی انسان در حل مشکلات</font></a></font></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/130.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">تولید ساعت از زباله</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/179.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">گزارش درباره گرمای زمین</font></a></li><li><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/Film/12/181.rar" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205);"><font size="4">مبدل های کاتالیستی</font></a></li></ul></td></tr></tbody></table><br><br> text/html 2019-09-30T15:26:59+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تست های طبقه بندی شده کنکور نظام جدید 98 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2259 <h2 class="title" align="center"><font color="#990000">ازبهزاد میزایی</font><br></h2><h2 class="title" align="center"><font size="5" color="#000099">تست های طبقه بندی شده کنکوز 98نظام جدید<br></font></h2><h2 class="title" align="center"><br></h2> <div class="postcontent"> <p align="center"><font size="3"><span style="color:#339900"><strong>تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 مربوط به کتاب شیمی دهم، به صورت طبقه بندی شده موضوعی با کلید پاسخنامه و پاسخنامه تشریحی.&nbsp;&nbsp; </strong></span></font></p><p align="center"><font size="3"><strong><a rel="nofollow" href="https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPb"><span style="color:#c0392b">https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPb</span></a></strong></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099"><strong>تست های طبقه بندی شده موضوعی کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 مربوط به کتاب درسی شیمی یازدهم، با کلید پاسخنامه و پاسخنامه تشریحی </strong></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099"><strong><a rel="nofollow" href="https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPb">https://s.poshtiban.com/share/oBpQ3nwr4PjCnowwxJdaxZWPb</a></strong></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="color:#009900"><strong>ست های مربوط به کتاب درسی شیمی دوازدهم کنکور سراسری داخل و خارج کشور به صورت طبقه بندی شده موضوعی، با کلید پاسخنامه و پاسخ تشریحی سوال ها در قالب یک فایل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099"><strong><a rel="nofollow" href="https://s.poshtiban.com/share/4W3HkGF61QM_kLS-DvvuNJzd5">https://s.poshtiban.com/share/4W3HkGF61QM_kLS-DvvuNJzd5</a></strong></font></p><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font><div align="center"><font size="3"><span dir="rtl"><br></span></font></div> text/html 2019-09-26T16:01:08+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب لبخندستان شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2258 <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" id="crumbs" align="center"> <font size="5"><span class="current">لبخندستان شیمی</span></font></div> <div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://chempic.com/chem/wp-content/uploads/2015/12/chem-fun3.jpg" class="attachment-620x330 size-620x330" alt="لبخندستان شیمی" title="لبخندستان شیمی" width="457" height="329"> </div> <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="name" align="center"><font color="#FF6600">لبخندستان شیمی</font></h1> <p class="post-meta"> <span></span><span class="post-views"><br></span> </p> <p align="center"><font size="3"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #ff00ff;">مهارتی به نام ” خنده “</span></strong><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #0000ff;">گاهی خندیدن آنقدر برای ما انسان ها عادی می‌شود که فراموش می‌کنیم، چقدر شگفت‌آور است. آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده‌اید که خنده چقدر می‌تواند در عمل وعکس العمل بدن سودمند باشد و آیا می‌دانید در هنگام خندیدن در بدن چه اتفاقی رخ می‌دهد؟</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #ff6600;">خنده در بهبود روابط انسان بسیار موثر است.</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #008000;">خنده در طولانی نمودن عمر نقش موثر دارد.</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #ff0000;">خنده فشار خون را تعدیل می‌کند.</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #993300;">خنده سن افراد را کمتر نشان می‌دهد.</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">خنده زبان مشترک همه جهانیان است.</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #ff00ff;">خنده هیچ هزینه‌ای ندارد.</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #800000;">خنده پیامی زیبا دارد و آن این است: به سوی من بیایید.</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #008000;">خنده ، خنده می‌آورد و مسری است.</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #993366;">خنده در هیچ حیوانی دیده نمی‌شود و مختص آدمی است.</span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #ff0000;">خنده نقش درمانی دارد، آنقدر که در بیمارستان‌های امروزی اتاق خنده طراحی شده است.</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #0000ff;">لبخند و شادی قشنگترین احساس انسان است که همه به آن نیاز داریم. لذا تصمیم گرفتم در سایت لبختدستان شیمی داشته باشیم تا شاید لبخند کوچکی چهره زیبای شما را زیباتر کند چرا که شما با لبخند زیباتر هستید. </span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #0000ff;">مطالب طنزی که در این قسمت استفاده می شود ، طنزهای شیمی هستند. از همه شما عزیزان خواهش می کنم با ارسال مطالب قشنگ خود بصورت&nbsp;کامنت موجب پربارتر شدن لبخندستان بشید و شما هم به دیگران لبخند هدیه بدهید. </span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #ff00ff;"><span style="color: #ff0000;"></span><br></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">یه شیمی دان&nbsp;میره به یه داروخانه و میگه: ببخشید. میشه یه بسته ” استیل سالیسیلیک اسید ” بهم بدین؟&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">&nbsp;داروفروش میگه: منظورتون آسپیرینه؟ &nbsp;</span></font></div><font size="3"> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000080;">&nbsp;شیمی دان&nbsp;میگه: اوه، بله بله، این اسم لعنتی هیچ وقت یادم نمیمونه.</span></font></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #800000;">کدامیک از موارد ذیل در تتراکلرید کربن حل نمی شوند؟</span></font></p><font size="3"> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #800000;">۱<font color="#3333FF">) خرس سفید</font></span></font></div><font size="3" color="#3333FF"> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">۲) خرس قهوه ای</span></font></div><font size="3" color="#3333FF"> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">۳) خرس سیاه</span></font></div><font size="3" color="#3333FF"> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">۴) همه موارد</span></font></div><font size="3"> </font><div dir="rtl" align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #800000;">–<font color="#FF6600"> خب معلومه، خرس سفید. چون قطبیه.</font></span></font></div><font size="3" color="#FF6600"></font><div align="center"><font size="3"><br></font></div><font size="3"></font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p class=" " align="center"><font size="3" color="#3333FF"><span dir="rtl" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">میدونید با عنصرهای آهن، نیکل و پتاسیم چه سلاحی می شه ساخت؟</span></font></p><font size="3"> </font><p class=" " align="center"><font size="4" color="#FF6600"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span dir="rtl" lang="AR-SA">چاقو</span> (KNiFe)</span></font></p><font size="3"></font><div align="center"><font size="3"><br></font></div><font size="3"></font><p align="center"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #800000;">اگه گفتین کدوم عنصره که حاضره از جدول تناوبی پاک بشه ، ولی با کربن هم خونه نشه &nbsp;؟&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3" color="#3333FF"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">– جواب &nbsp;: &nbsp;تنگستن (W)</span></font></p> text/html 2019-09-21T14:50:55+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود جزوه عیارسنجی یونها http://jahantab777.mihanblog.com/post/2257 <div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دستور العمل رسوب دهی و شناسایی چندین کاتیون و آنیون مهم به اشتراک گذاشته شده است که با تکنیک عیارسنجی مبادرت به شناسایی یونها می کنند.استفاده از این تکنیک یکی از راههای مناسب برای تثبیت دانسته های مندرج در کتاب درسی شیمی دبیرستان است. موفق و موید باشید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#FF6600"><a href="http://s8.picofile.com/file/8352299376/کاتیون_و_آنیون_شناسی.pdf.html" target="" title=""><font face="Mihan-Nassim">دانلود جزوه عیارسنجی یونها</font></a></font></div> text/html 2019-09-21T14:42:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سپوالات انتخاب شده از شیمی دوازدهم از سراسر کشور http://jahantab777.mihanblog.com/post/2256 <div align="center"><font class="text4"><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font color="#FF6600">سوالات انتخاب شده از شیمی دوازدهم از سراسر کشور</font><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim">در این فایل مجموعه سوالات استاندارد از شیمی دوازدهم به همت دبیرخانه شیمی کشور و اهتمام استانهای مختلف کشور طراحی و تدوین شده و در اختیار شما بزرگواران قرار گرفته است. امیدواریم در سایه لطف ایزد منان موفقتر از دیروز و شاد و و سرافراز باشید.</font></div></font><br><br><br><br><font class="text4"><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8360695692/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html" target="" title="شیمی 747"><font size="5" color="#000099">دانلود نمونه سوالات نهایی شیمی 12</font></a></div></font></div>