نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2018-05-21T11:20:46+01:00 text/html 2018-05-19T11:36:28+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-چهارم تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1829 <div class="PostHead" style="text-align: center;"> <h1><font color="#000099">دفترچه سئوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-چهارم تجربی</font></h1><font color="#000099"> </font><small class="PostAuthor"><font color="#000099"><span style="font-size: xx-small; background-color: #ff0000;"> از: علیرضا ناصری مود </span></font><br></small></div> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8326670576/Gozine2_4T_Ekhtesasi_97_2_14.pdf.html"><strong>Gozine2_4T_Ekhtesasi_97_2_14</strong></a></p> <p style="text-align: center;"><font color="#CC0000"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8326670592/Gozine2_4T_Omumi_97_2_14.pdf.html"><strong>Gozine2_4T_Omumi_97_2_14</strong></a></font></p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8326670684/Gozine2_4T_Pasokhname_97_2_14.pdf.html"><strong>Gozine2_4T_Pasokhname_97_2_14</strong></a></p> text/html 2018-05-19T11:34:49+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-چهارم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1828 <div class="postbody"> <div class="postcontent"> <div class="PostHead" style="text-align: center;"><ol><li> <h1><span style="background-color: #0000ff;">دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-چهارم ریاضی</span></h1> </li></ol><small class="PostAuthor"> <span style="font-size: xx-small;">از: علیرضا ناصری مود</span> <br class="_mce_tagged_br"></small></div> <p style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8326670426/Gozine2_4R_Ekhtesasi_97_2_14.pdf.html" rel="nofollow"><strong>Gozine2_4R_Ekhtesasi_97_2_14</strong></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8326670450/Gozine2_4R_Omumi_97_2_14.pdf.html" rel="nofollow"><span style="color: #ff9900;"><strong>Gozine2_4R_Omumi_97_2_14</strong></span></a></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8326670534/Gozine2_4R_Pasokhname_97_2_14.pdf.html" rel="nofollow"><strong>Gozine2_4R_Pasokhname_97_2_14</strong></a></p></div></div> text/html 2018-05-19T11:32:53+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-یازدهم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1827 <div class="PostHead" style="text-align: center;"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-یازدهم ریاضی</span></h1> <small class="PostAuthor"><span style="color: #ff6600;"> از: علیرضا ناصری مود</span> <br></small></div> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8326670718/Gozine2_11R_Ekhtesasi_97_2_14.pdf.html"><strong>Gozine2_11R_Ekhtesasi_97_2_14</strong></a></p> <p style="text-align: center;"><font color="#CC0000"><strong><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8326670768/Gozine2_11R_Omumi_97_2_14.pdf.html">Gozine2_11R_Omumi_97_2_14</a></strong></font></p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8326670918/Gozine2_11R_Pasokhnameh_97_2_14.pdf.html"><strong>Gozine2_11R_Pasokhnameh_97_2_14</strong></a></p> text/html 2018-05-19T11:25:32+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-یازدهم تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1824 <div class="PostHead" style="text-align: center;"><ol><li> <h1><span style="color: #ff6600;">دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-یازدهم تجربی</span></h1> </li></ol><small class="PostAuthor"><span style="color: #0000ff;"> از: علیرضا ناصری مود</span> <br></small></div> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8326670950/Gozine2_11T_Ekhtesasi_97_2_14.pdf.html"><strong>Gozine2_11T_Ekhtesasi_97_2_14</strong></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8326670992/Gozine2_11T_Omumi_97_2_14.pdf.html"><span style="color: #ff6600;"><strong>Gozine2_11T_Omumi_97_2_14</strong></span></a></span></p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8326671026/Gozine2_11T_Pasokhnameh_97_2_14.pdf.html"><strong>Gozine2_11T_Pasokhnameh_97_2_14</strong></a></p> text/html 2018-05-19T11:23:41+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-دهم تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1823 <div class="PostHead" style="text-align: center;"> <h1 style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;">دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-دهم تجربی</span></font></h1> <small class="PostAuthor"><span style="color: #ff0000;"> از علیرضا ناصری مود</span> <br></small></div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8326671226/Gozine2_10T_97_2_14.pdf.html"><strong>Gozine2_10T_97_2_14</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8326671218/Gozine2_10T_Pasokhname_97_2_14.pdf.html"><span style="color: #ff9900;"><strong>Gozine2_10T_Pasokhname_97_2_14</strong></span></a></span></p> text/html 2018-05-19T11:20:33+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-دهم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1821 <div class="postbody"> <div class="postcontent"> <div class="PostHead" style="text-align: center;"><ol><li> <h1><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-دهم ریاضی</span></h1> </li></ol><small class="PostAuthor"><span style="color: #0000ff;"> از علیرضا ناصری مود</span> <br></small></div> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8326671134/Gozine2_10R_97_2_14.pdf.html"><strong>Gozine2_10R_97_2_14</strong></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8326671118/Gozine2_10R_Pasokhname_97_2_14.pdf.html"><span style="color: #ff0000;"><strong>Gozine2_10R_Pasokhname_97_2_14</strong></span></a></span></p> </div> <div class="posttags"> <span>برچسب‌ها: </span><a href="http://jahantab777.blogfa.com/tag/ازمون-گزینه2">ازمون گزینه2</a> </div> </div> text/html 2018-05-15T12:48:41+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب هنرِ عشق ورزی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1820 <div align="center"><font size="6" color="#3333FF"><strong><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;">هنرِ عشق ورزی</span></strong></font><br><strong><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;"></span></strong></div><p><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎<font size="3">گاندی خطاب به همسرش&nbsp; زیبا نوشت:</font></span><font size="3"><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp; </span><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ؛</span><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎زیاد نزدیک به هم می سوزیم،</span><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎و زیاد&nbsp; دور از هم ، یخ می زنیم .</span><br><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎تو نباید آن کسی باشی که من می خواهم،</span><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎و من نباید آن کسی باشم که تو می خواهی.</span><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎کسی که تو از من می خواهی بسازی،</span><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎یا&nbsp; کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.</span><br><br></font><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎من باید بهترین خودم باشم برای تو.</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎و تو باید بهترین خودت باشی برای من .</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎خوبِ من ، هنرٍِ عشق در پیوند تفاوت هاست،</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎و معجزه اش&nbsp; نادیده گرفتن کمبودها .</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎زندگی است دیگر...</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست؛</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎همه سازهایش کوک نیست.</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎باید یاد گرفت با هر سازش رقصید؛</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎حتی با ناکوک ترین ناکوکش.</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن؛</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد؛</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند.</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎به این سال ها که به سرعت برق گذشتند؛</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎به جوانی که رفت؛</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎میانسالی که می رود.</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎حواست باشد به کوتاهی زندگی،</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎به زمستانی که رفت؛</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎بهاری که دارد</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎تمام می شود کم کم،</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎آرام آرام.</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎زندگی به همین آسانی می گذرد.</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎ابرهای آسمان زندگی</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎گاهی می بارد و گاهی هم صاف است.</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎می گذرد، هر جور که باشی</span></font><br><font size="3"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">‎........پس شکر </span></font><br><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"></span></p> text/html 2018-05-13T18:37:12+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب شیمی(3) پایه دوازدهم ، آسایش و رفاه در سایه شیمی (غیرقابل استناد) http://jahantab777.mihanblog.com/post/1819 <div style="text-align: center;"> <h2><font size="5"><span style="font-family: Tahoma;"><font size="4" color="#000099">شیمی(3) پایه دوازدهم ، آسایش و رفاه در سایه شیمی (غیرقابل استناد)</font><br></span></font></h2><font size="5"> </font></div><font size="5"> </font><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><br></span></div> <div align="center"><span style="font-family: Tahoma;"><br><font size="3" color="#FF6600">برای دریافت فایل این فصل، روی تصویر زیر كلیك كنید.</font></span><font size="3" color="#FF6600"><br><span style="font-family: Tahoma;"></span></font></div><span style="font-family: Tahoma;"><br></span> <div align="center"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=672"><span style="font-family: Tahoma;"><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1500" alt=""></span></a></div> text/html 2018-05-11T10:21:35+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب آرشیو کامل امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان ، درس شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1818 <div style="display:inline;"> <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;"><font size="5" color="#FF6600"><strong>آرشیو کامل امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان ، درس شیمی</strong></font></p> <div style="display: inline;"> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">شامل 29 مرحله امتحان نهایی رشته های ریاضی و تجربی</font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">سال 87 تا 96</font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><img class="alignnone" title="آرشیو کامل امتحانات نهایی شیمی سوم دبیرستان" src="http://dl.konkur.in/image/94/02/26920.png" alt="" width="435" height="260"></font>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><font size="3" color="#3333FF">در این مجموعه ، تمامی امتحانات نهایی درس شیمی سال سوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی به صورت یکجا در یک فایل و نیز به صورت جداگانه ، جهت دانلود شما قرار گرفته است&nbsp;و جز بهترین منابع برای امتحانات نهایی دانش آموزان&nbsp;می باشد . این آرشیو &nbsp;، شامل تمامی سوالات و پاسخ های تشریحی&nbsp;امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری برگزار شده در خرداد و شهریور و دی ماه سال های 87 تا 96 می باشد&nbsp;.</font></p> <p style="text-align: right;"><span id="more-26920"></span></p> <table width="511" height="351"> <tbody> <tr style="background-color: #000000;"> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #00ffff;">&nbsp;<strong>شیمی</strong></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><strong>&nbsp;خرداد</strong></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><strong>&nbsp;شهریور</strong></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><strong>&nbsp;دی</strong></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>96</strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-96-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود</a></strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-96-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>95</strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-95-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود</a></strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-95-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Dey-95-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>94</strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-94-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar">دانلود</a></strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-94-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Dey-94-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>93</strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-93-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-93-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Dey-93-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>92</strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-92-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-92-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Dey-92-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>91</strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-91-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-91-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Dey-91-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>90</strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-90-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-90-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Dey-90-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>89<br> </strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-89-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-89-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Dey-89-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>88</strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-88-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-88-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Dey-88-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 80px; text-align: center; background-color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><strong>87</strong></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Khordad-87-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Shahrivar-87-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> <td style="width: 100px; text-align: center; background-color: #d4c194;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Dey-87-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><strong>دانلود</strong></a></span></td> </tr> <tr> <td style="height: 50px; text-align: center; background-color: #423e35;" colspan="4"><a href="http://dl.konkur.in/post/Exam/3/Shimi3/Final-Exam-Shimi3-%5Bwww.konkur.in%5D.rar"><span style="color: #ffffff;"><strong>دانلود آرشیو کامل امتحانات نهایی شیمی از سال 87 تا 95 به صورت یکجا</strong></span></a></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px; text-align: center; background-color: #000000;" colspan="2"><span style="color: #ffffff;"><strong>منبع&nbsp; &nbsp;: &nbsp;&nbsp;<span style="color: #00ffff;"><a style="color: #00ffff;" href="http://konkur.in/">سایت کنکور</a></span></strong></span></td> <td style="height: 20px; text-align: center; background-color: #000000;" colspan="2"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ffffff;">پسورد تمامی فایل ها &nbsp; :</span>&nbsp; &nbsp;<span style="color: #00ffff;">www.konkur.in</span></strong></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> text/html 2018-05-11T10:11:50+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود رایگان گاج درسال95 -96 http://jahantab777.mihanblog.com/post/1817 <p style="text-align: center;"><font color="#000099">&nbsp;</font></p><font color="#000099"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><img class="alignnone" title="دانلود رایگان آزمون های گاج در سال تحصیلی 95-96 " src="http://dl.konkur.in/image/96/07/53522.png" alt="" width="545" height="214"></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><span id="more-53522"></span></p> <p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://dl.konkur.in/post/95/06/Budjebandi-95-96-Gaj-[www.konkur.in].rar">بودجه بندی آزمونهای گاج سال تحصیلی 95-96</a></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/51434/دانلود-آزمون-9-تیر-96-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 9 تیر 96</a></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/51200/دانلود-آزمون-26-خرداد-96-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 26 خرداد 96</a></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/50817/دانلود-آزمون-12-خرداد-96-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 12 خرداد 96</a></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/50518/دانلود-آزمون-22-اردیبهشت-96-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 22 اردیبهشت 96</a></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/50427/دانلود-آزمون-بزرگ-گاج-8-اردیبهشت-96.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 8 اردیبهشت 96</a></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/49930/دانلود-آزمون-18-فروردین-96-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 18 فروردین 96</a></span><br></font> <font size="3"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/49660/دانلود-آزمون-20-اسفند-95-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 20 اسفند 95</a></span><br></font> <font size="3"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/49392/دانلود-آزمون-29-بهمن-95-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 29 بهمن 95</a></span><br></font> <font size="3"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/48991/دانلود-آزمون-15-بهمن-95-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 15 بهمن 95</a></span><br></font> <font size="3"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/48668/دانلود-آزمون-1-بهمن-95-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 1 بهمن 95</a></span><br></font> <font size="3"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/47950/دانلود-آزمون-3-دی-95-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 3 دی 95</a></span><br></font> <font size="3"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/47823/دانلود-آزمون-19-آذر-95-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 19 آذر 95</a></span><br></font> <font size="3"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/50283/دانلود-آزمون-5-آذر-95-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 5 آذر 95</a></span><br></font> <font size="3"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/48182/دانلود-آزمون-21-آبان-95-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 21 آبان 95</a></span><br></font> <font size="3"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="http://konkur.in/50281/دانلود-آزمون-7-آبان-95-گاج.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آزمون 7 آبان 95</a></span></font></p> <br> text/html 2018-05-11T07:45:54+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تقدیم شما http://jahantab777.mihanblog.com/post/1816 <span class="_36rj"></span><div class="_10la" align="center"><div><div><a rel="theater" data-ploi="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13164346_10205052893442612_7087012858758332456_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=8d47e829789fff2b5b4b6e7e0a016834&amp;oe=5B94AE71" class="_2rn3 _4-eo" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205052893442612&amp;set=p.10205052893442612&amp;type=3"><div class="uiScaledImageContainer _4-ep" style="width:260px;height:204px;"><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s851x315/13164346_10205052893442612_7087012858758332456_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=2a6adb05f3cd3909ab5740de191dbf6f&amp;oe=5B8CBCCE" alt="عکس ‏‎Ali Reza Sedighi‎‏" height="205" width="317"></div></a></div></div></div> text/html 2018-05-06T10:07:42+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مجموعه دسته‌بندی سؤالات امتحان‌های کشوری شیمی پایه چهارم (پیش دانشگاهی) ریاضی و تجربی (داخل و خارج از کشور) از سال ۸۴ تا سال ۹۱را می‌توانید در زیر در ۵ قسمت دانلودنمایید: http://jahantab777.mihanblog.com/post/1815 <p align="center"><font size="4" color="#FF0000"><strong>مجموعه دسته‌بندی سؤالات امتحان‌های کشوری شیمی پایه چهارم (پیش دانشگاهی) ریاضی و تجربی&nbsp;(داخل و خارج از کشور) از سال ۸۴ تا سال ۹۱را می‌توانید در&nbsp;زیر&nbsp;در ۵ قسمت دانلودنمایید:</strong></font></p> <p align="center"><font size="3"><font color="#3333FF"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468415799/Shimi4_Keshvari84_88_Bakhsh1_Azizi_www_chemyazd_com.zip.html" target="_blank">دانلود سؤالات امتحان‌های شیمی ۴ کشوری ۸۴ تا ۸۸ (سؤالات بخش اول)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱٫۷MB</font><br></font></p><p align="center"><font size="3"><br></font></p><p align="center"><font size="3"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468416341/Shimi4_Keshvari84_88_Bakhsh2_Azizi_www_chemyazd_com.zip.html" target="_blank"><font color="#00a0e3">دانلود سؤالات امتحان‌های شیمی ۴ کشوری ۸۴ تا ۸۸ (سؤالات بخش دوم)</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱٫۶۵MB<br></font></p><p align="center"><font size="3"><br></font></p><p align="center"><font size="3"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468416983/Shimi4_Keshvari84_88_Bakhsh3_Azizi_www_chemyazd_com.zip.html" target="_blank"><font color="#00a0e3">دانلود سؤالات امتحان‌های شیمی ۴ کشوری ۸۴ تا ۸۸ (سؤالات بخش سوم)</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۰٫۸MB<br></font></p><p align="center"><font size="3"><br></font></p><p align="center"><font size="3"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468417846/Shimi4_Keshvari84_88_Bakhsh4_Azizi_www_chemyazd_com.zip.html" target="_blank"><font color="#00a0e3">دانلود سؤالات امتحان‌های شیمی ۴ کشوری ۸۴ تا ۸۸ (سؤالات بخش چهارم)</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۰٫۸MB<br></font></p><p align="center"><font size="3"><br></font></p><p align="center"><font size="3"><br></font></p><p align="center"><font size="3"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468418709/Shimi4_Keshvari84_88_Tarkibi_Azizi_www_chemyazd_com.zip.html" target="_blank"><font color="#00a0e3">دانلود سؤالات امتحان‌های شیمی ۴ کشوری ۸۴ تا ۸۸ (سؤالات ترکیبی چهار بخش)</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۰٫۵M</font>B</p> text/html 2018-05-05T21:29:36+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب خدا خوش حساب است! http://jahantab777.mihanblog.com/post/1814 <div align="center"><strong><font color="#000099"><span style="font-size: x-large;">خدا خوش حساب است!</span></font> </strong></div> <p><br><br><span style="font-size: medium;">شخصی را قرض بسیار آمده بود. تاجری کریم را در بازار به او نشان دادند که احسان می کند.</span><br><span style="font-size: medium;">آن شخص، تاجر سخاوتمند را در بازار یافت و دید که به معامله مشغول است و بر سر ریالی چانه می زند، آن صحنه را دید، پشیمان شد و بازگشت.</span><br><br><span style="font-size: medium;">تو را که این همه گفت وگوی است بر دَرمی&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> چگونه از تو توقع کند کَسی کَرمی؟</span><br><br><span style="font-size: medium;">تاجر چشمش به او افتاد و فهمید که برای حاجت کاری آمده است. پس به دنبال او رفت و گفت: با من کاری داشتی؟</span><br><br><span style="font-size: medium;">شخص گفت: </span><br><span style="font-size: medium;">برای هر چه آمده بودم، بی فایده بود.&nbsp;</span></p> <span style="font-size: medium;"> تاجر فهمید که برای پول آمده است .به غلامش اشاره کرد و کیسه ای سکه زر به او داد. </span><br><br><span style="font-size: medium;">آن شخص تعجب کرد و گفت:</span><br><span style="font-size: medium;">آن چانه زدن با آن تاجر چه بود و این بذل و بخششت چه؟</span><br><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium;">تاجر&nbsp; گفت:</span><br><span style="font-size: medium;">آن معامله با یک تاجر بود، ولی این "معامله با خدا...!"</span><br><br><span style="font-size: medium;">"در کار خیر طرف حسابم با خداست. او خیلی خوش حساب است."</span><br><br><br> text/html 2018-05-04T19:31:09+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب فوت و فن تست زدن شیمی در کمترین زمان محسن یزدان پناه http://jahantab777.mihanblog.com/post/1812 <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong> <font size="5" color="#3333FF">فوت و فن تست&nbsp;زدن شیمی در&nbsp;کمترین زمان</font></strong></span></p><font size="5" color="#3333FF"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5" color="#3333FF">محسن یزدان پناه</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><br></span></p> <p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">تعریف علم شیمی در سه کلمه: علمی گسترده – کاربردی و ترکیبی</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">این علم ترکیبی است زیرا : در ترکیب با سایر علوم از جمله ریاضی – فیزیک – زیست – زمین شناسی و … میباشد </span><br><span style="color: #000000;">این علم گسترده است زیرا : مفاهیم بی شماری را مورد تحلیل و برسسی کیفی و کمی قرار داده است </span><br><span style="color: #000000;">این علم کاربردی است زیرا : معمولا با علم شیمی در زندگی روزمره سر و کار زیادی داریم</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">از مجموعه ی گسترده ی شیمی قرار است ما یک زیر مجموعه ی بسیار خلاصه ای را در محدوده کنکور مطالعه کنیم بنام شیمی کنکور . <span id="more-32287"></span></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">شیمی کنکور حاوی مطالب شیمی سال دوم – سوم و پیش دانشگاهی است و دارای دو مشکل عمده است که این دو مشکل عمده به علت موقعیت قرارگیری سوالات شیمی در دفترچه ی آزمون است </span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">سوالات شیمی آخرین دسته از سوالات کنکور است که با آن مواجه خواهید شد پس شما هنگام شروع به حل سوالات شیمی کنکور دو مشکل خواهید داشت </span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;"><strong>1- مشکل زمان :</strong> ممکن است شما به هنگام حل مسائل ریاضی و فیزیک زمان زیادی را از دست داده باشید و زمان کافی برای حل سوالات شیمی را نداشته باشید </span><br><span style="color: #000000;"><strong>2- مشکل خستگی :</strong> بعد از حل 50 سوال زیست و سوالات ریاضی و فیزیک خستگی روحی و جسمی امری غیر قابل انکار به نظر می رسد </span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">پس برای درس شیمی باید شرایط خاص و فوق العاده ای را اتخاذ کنیم که این شرایط خاص طی 2 مرحله است </span><br><span style="color: #000000;"><strong>مرحله اول :</strong> قبل از کنکور : روش مطالعه شیمی </span><br><span style="color: #000000;"><strong>مرحله دوم :</strong> حین جلسه کنکور : روش تست زنی شیمی</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;"><strong>روش مطالعه شیمی چیست ؟</strong> </span><br><span style="color: #000000;">بهترین روش که شخصا آن را در کشور پایه گذاری کرده و تدریس میکنم روش هم ارزی می باشد</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;"><strong>سوالات کنکور شیمی در مجموع به دو مدل مطرح میشوند</strong> </span><br><span style="color: #000000;">1- مسائل </span><br><span style="color: #000000;">2- سوالات پارامتری و غیر مساله</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;"><strong>مسائل :</strong> حدود بیست تا سی درصد سوالات کنکور را شامل میشوند . می بایست با تکنیک های حل بدون فرمول و نیز استفاده از بعد سوم شیمی این سوالات را به سوالات مفهومی تبدیل کنیم</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;"><strong>سوالات پارامتری و غیر مساله :</strong> خود شامل 4 دسته سوال اند </span><br><span style="color: #000000;">1- مفهوم و ترکیب </span><br><span style="color: #000000;">2- شکل </span><br><span style="color: #000000;">3-تله تستی </span><br><span style="color: #000000;">4-خطی و ساده </span><br><span style="color: #000000;">باید همه ای این مدل ها را به شکل مدل چهارم یعنی خطی تبدیل کنیم و میبایست آنالیز کنیم مفاهیم را . </span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">برای شروع کار دقت کنیم به نمونه ی این تدریس ها</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">بند اول نظریه اتمی دالتون : ماده از ذرات تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته میشود ( این یک مفهوم است ) آنالیز و تجزیه میکنیم تا به حالت خطی و ساده تبدیل شود </span><br><span style="color: #000000;">اتم تجزیه ناپذیر است پس یعنی دالتون معتقد است از اتم کوچک تر نیست . پس یعنی خبر نداشته که ذرات کوچک تر از اتم هم زیر اتم وجود دارند . پس در نتیجه خبر نداشته الکترون و پروتون و نوترون داره . </span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">الکترون رو نمیشناخت پس نمیتوانست برقکافت – انرژی هسته ای – ظرفیت یا والانس – انرژی یونش – الکترونگاتیوی – تغییر ماهیت ماده – تجزیه – گسستن پیوند را توجیه کند و در هر گزینه ای این مفاهیم را دیدیم طبق نظریه دالتون غیر قابل توجیه است . </span><br><span style="color: #000000;">پروتون رو نمیشناخت پس نمیتوانست عدد اتمی را توجیه کند </span><br><span style="color: #000000;">نوترون رو نمیشناخت پس نمیتوانست ایزوتوپ را توجیه کند .</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">سراسری تجربی : </span><br><span style="color: #000000;">1-ترکیب – گسستن پیوند – تجزیه </span><br><span style="color: #000000;">2- جابه جایی – تغییر در شیوه اتصال – تغییری نمیکند </span><br><span style="color: #000000;">3- جابه جایی – گسستن پیوند – تغییر ماهیت </span><br><span style="color: #000000;">4- ترکیب – تغییر در شیوه اتصال – تغییر ماهیت می دهد</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">بدون صورت سوال ( فقط بدون صورت سوال راجع به دالتونه ) </span><br><span style="color: #000000;">بدون قلم گذاشتن روی کاغذ باید جواب بدی . چون دالتون الکترون رو نمیشناخت پس گزینه ی 1-3-4 ندیده حذفه . </span><br><span style="color: #000000;">این یعنی تکنیک سه بعدی که این سوال که همه ی دانش آموزان معترض بودند که خیلی سخت بوده ما بدون قلم گذاشتن زیر 10 ثانیه حل میکنیم ( حتی بدون صورت سوال )</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;"><strong>حالت تبدیل مسائل به مفهوم&nbsp;</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">تست های مربوط به جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها : </span><br><span style="color: #000000;">جرم اتمی مانگین عددی است بین دو ایزوتوپ ( با هیچ کدام از دو ایزوتوپ برابر نیست ) و به ایزوتوپی که درصد فرآوانی بیشتر دارد نزدیک تر است .</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;"><strong>تست</strong> </span><br><span style="color: #000000;">کلر دارای دو ایزوتوپ است . کلر 35 با درصد فرآونی 75 درصد و کلر37 با درصد فراوانی 25 درصد است . جرم اتمی کدام است . </span><br><span style="color: #000000;">1-35 </span><br><span style="color: #000000;">2- 36 </span><br><span style="color: #000000;">3-5/35 </span><br><span style="color: #000000;">4-5/36 </span><br><span style="color: #000000;">بین 35 و 37 بنظرت کدوم عدده که خودش 35 نباشه اما به 35 نزدیک تر باشه چون درصد فرآوانی 35 بیشتره . بنظرم 5/35 خیلی تابلوعه</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">موفق و سربلند باشید&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;"><strong>محسن یزدان پناه </strong></span></font></p><font size="3"> </font><div align="center"><font size="3"><span style="color: #000000;">منبع : konkur.in</span></font></div> text/html 2018-05-01T19:05:33+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ولادت منجى عالم بشریت بر دوستداران ان امام همام مبارك . http://jahantab777.mihanblog.com/post/1811 <div class="_5pbx userContent _3576" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" id="js_1al" align="center"><p><font size="5" color="#3333FF">ولادت منجى عالم بشریت</font></p><p><font size="5" color="#3333FF"> بر دوستداران ان امام همام مبارك<br> .</font></p></div><div class="_3x-2" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}" align="center"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div style="position:relative"><div class="_5cq3" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a rel="theater" data-ploi="https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/31646840_1653004014781188_1142469830541049856_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=c2e501445c186adb7090b2e799d8ebc4&amp;oe=5B991CE7" class="_4-eo _2t9n" data-render-location="newsstand" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1653004011447855&amp;set=a.699909670090632.1073741826.100002148161966&amp;type=3" style="width:476px;"><div class="uiScaledImageContainer _4-ep" style="width:476px;height:365px;" id="u_jsonp_8_28"><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/31646840_1653004014781188_1142469830541049856_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=c2e501445c186adb7090b2e799d8ebc4&amp;oe=5B991CE7" alt="عکس ‏‎Fatemeh Davoodi‎‏" width="572" height="366"></div></a></div></div></div></div></div><br><div class="uiUfi UFIContainer _3-a6 _4eno _1blz _5pc9 _5vsj _5v9k" id="u_jsonp_8_29"><div class="UFIList"><div class="UFIRow UFILikeSentence _4204 _4_dr"><div class="clearfix"><div class=""><div class="_1vaq"><div class="_ipp"><div class="_3t53 _4ar- _ipn"><span class="_3t54" role="toolbar" tabindex="0"><a class="_3emk _401_" href="https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1653004034781186&amp;av=100001073158735" rel="dialog" role="button" tabindex="-1"><span class="_9zc _2p7a _4-op _3uet _4e-m"></span></a><a class="_3emk _401_" href="https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1653004034781186&amp;av=100001073158735" rel="dialog" role="button" tabindex="-1"><span class="_9zc _2p7a _4-op _3uet _4e-m"><br></span></a></span></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-04-29T12:48:44+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب خانه ای زیبا http://jahantab777.mihanblog.com/post/1810 <div class="_3x-2" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}" align="center"><div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}"><div class="mtm"><div style="position:relative"><div class="" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><a rel="theater" data-ploi="https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/31434031_600270367009087_1202230890260856832_o.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=4c98b965a3ca9f209fe30eaf8dfa2538&amp;oe=5B5A6690" data-plsi="https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/31444776_600270370342420_2906698089131671552_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=f30dbccd7760c38eb7e138a7a8a1e310&amp;oe=5B56982F" class="_4-eo _2t9n _50z9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600270363675754&amp;set=a.382297678806358.1073741831.100010783878043&amp;type=3" data-render-location="newsstand" style="width:476px;" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><div class="uiScaledImageContainer _517g" style="width:476px;height:714px;"><font size="5" color="#3333FF">خانه ای زیبا</font><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/31434031_600270367009087_1202230890260856832_o.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=11d3a76c0282d9a6294172cc8005d5ca&amp;oe=5B598EE1" alt="عکس ‏‎Mahmood Ghadarghadr‎‏" height="741" width="692"></div></a></div></div></div></div></div> text/html 2018-04-28T07:35:26+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود رشد آموزش شیمی شماره121 زمستان 96 http://jahantab777.mihanblog.com/post/1809 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2" align="center"><div class="Post-title"><font size="4" color="#FF6666"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/post/566">دانلود رشد آموزش شیمی شماره121 زمستان 96</a></font></div></div> </div> <p style="text-align: center;"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank"><img src="http://www.roshdmag.ir/MediaServer/iAk3w7r3TwCLgNylFPvrz6/9161_0_2017_12_500_0_0_jpg_0_0/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b2%db%b1-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b6.jpg" alt="" width="255" height="383"></a></p> <p style="text-align: center;"><font size="5" color="#3333FF"><span><strong><a href="http://s9.picofile.com/d/8319002092/0b5412b6-bb51-459f-aac4-6f3b0baf196f/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87121%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8696.pdf" rel="nofollow" target="_blank">رشد آموزش شیمی&nbsp;</a></strong></span><br><span><strong><span id="ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_Magazine2UI_Magazine2ShowIssueControl00cphMiddle_658_lblIssue" class="head2">شماره ۱21. زمستان ۹۶</span></strong></span></font></p> text/html 2018-04-28T07:14:50+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-چهارم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1808 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF0000">دفترچه سئوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-چهارم ریاضی</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#3333FF">ازعلیرضا ناصری مود&nbsp;</font></small></div> </div> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8324333450/Gozine2_4R_Ekhtesasi_97_1_31.pdf.html"><strong>Gozine2_4R_Ekhtesasi_97_1_31</strong></a></p> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8324333476/Gozine2_4R_Omumi_97_1_31.pdf.html"><strong>Gozine2_4R_Omumi_97_1_31</strong></a></p> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8324333492/Gozine2_4R_Pasokhname_97_1_31.pdf.html"><strong>Gozine2_4R_Pasokhname_97_1_31</strong></a></p> text/html 2018-04-28T07:12:51+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-چهارم تجربی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1807 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">دفترچه سئوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-چهارم تجربی</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8324335926/Gozine2_4T_Ekhtesasi_97_1_31.pdf.html"><strong>Gozine2_4T_Ekhtesasi_97_1_31</strong></a></p> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8324335934/Gozine2_4T_Omumi_97_1_31.pdf.html"><strong>Gozine2_4T_Omumi_97_1_31</strong></a></p> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8324335942/Gozine2_4T_Pasokhname_97_1_31.pdf.html"><strong>Gozine2_4T_Pasokhname_97_1_31</strong></a></p> text/html 2018-04-28T07:10:39+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دفترچه سئوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-یازدهم ریاضی http://jahantab777.mihanblog.com/post/1806 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF0000">دفترچه سئوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-یازدهم ریاضی</font></h1> <small class="PostAuthor"> </small> </div> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8324336334/Gozine2_11R_Ekhtesasi_97_1_31.pdf.html"><strong>Gozine2_11R_Ekhtesasi_97_1_31</strong></a></p><p style="text-align: center"><br></p> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8324336368/Gozine2_11R_Omumi_97_1_31.pdf.html"><strong>Gozine2_11R_Omumi_97_1_31</strong></a></p> <p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><br></p><p style="text-align: center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8324336434/Gozine2_11R_Pasokhname_97_1_31.pdf.html"><strong>Gozine2_11R_Pasokhname_97_1_31</strong></a></p>