نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر http://jahantab777.mihanblog.com 2019-08-14T16:56:28+01:00 text/html 2019-08-14T11:44:27+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب محاسبه تعداد مولکولهای ممکن با ایزوتوپ های عناصر http://jahantab777.mihanblog.com/post/2235 <h2 id="posttitle" align="center"><font size="5"><a href="http://www.abualisina.blogfa.com/post/134">محاسبه تعداد مولکولهای ممکن با ایزوتوپ های عناصر</a></font></h2> <p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;<font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">یکی از مسایل وقت گیر در شیمی محاسبه تعدا مولکولهای ممکن برای یک مولکول خاص مثل آب با در نظر گرفتن ایزوتوپهای ممکن برای هیدروژن و اکسیژن است. البته برای مولکولهای کوچکی مثل آب این محاسبه ساده است ولی برای مولکولهای با تعداد اتم بیشتر این شمارش بسیار وقت گیر خواهد بود. در ادامه روشی بسیار سریع و تستی برای این نوع مسایل ارایه می شود</font></span></font></p><div align="center"><font size="4"><span dir="ltr">&nbsp;</span></font></div><font size="4" color="#FF6600"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4" color="#FF6600"><span dir="ltr">(n+I-1)!/ n! * (I-1)!</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">=</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">تعداد حالات ممکن برای هر عنصر </span></font></p><font size="4" color="#FF6600"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4" color="#000099"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">این فرمول رو برای عنصر دوم هم حل میکنیم و جواب این دو رو در هم ضرب میکنیم</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">لازم به ذکر نیست که اونا علامت تعجب نیس و فاکتوریل هست</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;در این فرمول </span><span dir="ltr">n</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> تعداد اتم عنصر در مولکول و </span><span dir="ltr">I</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> تعداد ایزوتوپ ممکن برای این عنصر است.</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">حالا مثال ها:</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">برای آب دو اتم هیدروژن داریم، یعنی </span><span dir="ltr">n=2</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> و هیدروژن میتونه سه نوع ایزوتوپ داشته باشه یعنی </span><span dir="ltr">I=3</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> . در فرمول میگذاریم . داریم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="ltr">(2+3-1)!/2! *2!</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> که میشه </span><span dir="ltr">4!/2! * 2!</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> که میشه6</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">خوب حالا برای اکسیژن داریم </span><span dir="ltr">n=1</span><span style="font-size: 14pt;"> <span lang="FA">و چون سه ایزوتوپ ممکن داره </span></span><span dir="ltr">I=3</span><span style="font-size: 14pt;"> </span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">در فرمول میذاریم </span><span dir="ltr">(1+3-1)!/1! * 2! </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>که میشه </span><span dir="ltr">3!/2!</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> که میشه 3 خوب برای جواب این 3 رو در 6 هیدروژنا ضرب میکنیم</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">و حالا جواب رو داریم </span><span dir="ltr">6 * 3 =18</span><span style="font-size: 14pt;"> </span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;یعنی 18 مولکول مختلف از آب ممکن است</span></font></p><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><br></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4" color="#FF6600"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">برای مولکول </span><span dir="ltr">C<sub>2</sub>H<sub>4</sub></span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">برای هیدروژن </span><span dir="ltr">n=4</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> و </span><span dir="ltr">I= 3</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> در نتیجه تعداد حالات ممکن برای هیدروژن میشه </span><span dir="ltr">(4+3-1)!/4! * 2!</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> که میشه 15</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">برای کربن </span><span dir="ltr">n=2</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> و </span><span dir="ltr">I=3</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> در نتیجه تعداد حالات ممکن برای کربن میشه<span>&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span>(2+3-1)!/2! * 2! </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>که میشه 6</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">حالا تعداد کل حالات ممکن برای این مولکول میشه </span><span dir="ltr">6 * 15=90</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="rtl" class=" " align="center"><font size="4"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p> </p> text/html 2019-08-11T14:31:53+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب فیلم های آموزشی کتاب های شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2233 <div class="page_body"> <p style="HEIGHT: 30px" align="center"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=376"><font size="4"><mark></mark><mark></mark><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1285" alt=""><br></font></a></p><font size="4"> </font><p style="HEIGHT: 30px" align="center"><font size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p style="HEIGHT: 30px" align="center"><font size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p style="HEIGHT: 30px" align="center"><font size="4" color="#FF6600"><br></font></p><font size="4" color="#FF6600"> </font><p style="HEIGHT: 30px" align="center"><font size="4"><font color="#FF6600"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=376"><img alt="دانلود" src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=2337" border="0"> فیلم های آموزشی پشتیبان كتاب شیمی پایه دهم </a></font><br></font></p><font size="4"> </font><p style="HEIGHT: 30px" align="center"><font size="4"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=377"><mark></mark><mark></mark><img alt="دانلود" src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=2337" border="0"> فیلم های آموزشی پشتیبان كتاب شیمی پایه یازدهم </a><br></font></p><font size="4"> </font><p style="HEIGHT: 30px" align="center"><font size="4"><a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=379"><mark></mark><mark></mark><img alt="دانلود" src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=2337" border="0"> فیلم های آموزشی پشتیبان كتاب شیمی پایه دوازدهم <img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1493" alt=""></a></font></p><font size="4"> </font><p align="left"><font size="2"><img alt="" src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=89"></font></p></div><table width="100%"><tbody><tr><td colspan="2" class="page_title" align="right">فیلم های آموزشی پشتیبان كتاب شیمی</td> </tr> <tr> <td height="5"><br></td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="page_date" style="color:#CC0000; " align="right"> <br></td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="page_tools" align="right"> <a><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/themes/talif_fa/images/print_button.png" alt="" width="20" height="18" border="0"></a> <a><img src="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/themes/talif_fa/images/email_button.png" alt="" width="20" height="16" border="0"></a> </td> </tr> <tr> <td height="5"><br></td> </tr> <tr> <td class="page_intro" width="65%"> <br></td> <td width="35%" valign="middle" align="center"><div class="page_image_desc"> </div><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2019-08-09T13:13:39+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ویدیوهای شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2232 <div align="center"><font size="6"><br></font></div><div align="center"><font size="6" color="#FFCC66"><a target="_blank" href="http://www.aparat.com/video/video/listuser/username/iramooz/usercat/66194" title="">ویدیوهای شیمی</a></font></div> text/html 2019-08-09T13:02:24+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دمنوش های ویژه ایام امتحانات http://jahantab777.mihanblog.com/post/2231 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2" align="center"><div class="Post-title"><font size="5"><br></font></div><div class="Post-title"><font size="5"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/post/583">دمنوش های ویژه ایام امتحانات </a></font></div></div> </div> <p align="center"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">1</span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font size="3"><br></font></span></p><p align="center"><font color="#FF9900"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font size="3">-دمنوش <a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank">اسطو خودوس</a> که خاصیت آرامش بخشی و افزایش تمرکز دارد.<span dir="LTR"><br></span></font></span></font></p><font size="3" color="#FF9900"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF9900"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">2</span></font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF9900"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">-<font color="#000099">&nbsp;مصرف <a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank">کندر</a> را بصورت محلول در آب و دمنوش در افزایش عملکرد حافظه و حفظ آرامش.</font></span></font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">3</span></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">-دم نوش رقیق <a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank">نعنا و عسل</a>&nbsp; برای افزایش هوشیاری.<a href="https://www.hidoctor.ir/"><br></a></span></font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF9900"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">4</span></font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF9900"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">-<a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank">سنبل‌الطیب</a> برای کاهش استرس و اضطراب ،تنش‌های عصبی، اختلالات خواب و بی‌خوابی،&nbsp; اختلالات گوارشی&nbsp;</span></font></p><font size="3" color="#FF9900"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF9900"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">5</span></font></p><p align="center"><font size="3" color="#FF9900"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">-<font color="#000099">&nbsp;<a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank">چای سبز </a>به‌عنوان گیاه دارویی دیگر برای کاهش استرس</font></span></font></p><font size="3" color="#FF9900"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF9900"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial;">*به امید موفقیت دانشجویان و دانش آموزان*</span></strong></span></font></p> text/html 2019-08-09T08:46:49+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب پاسخ پرسش فصل های 3و2و1 شیمی 12 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2229 <div align="center"><font size="3"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><br></span></span></font></div><div align="center"><font size="3"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><br></span></span></font></div><div align="center"><font size="3"><font size="6" color="#FF6600"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8347597750/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_3.docx.html">پاسخ پرسشهای فصل سوم شیمی دوازدهم</a></span></span></font><span style="color:#000000;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"></span></span></span><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"></span></span></font></div><div align="center"><font size="3"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><br></span></span></font></div><div align="center"><font size="3" color="#000099"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8341842526/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%842.pdf.html">پاسخ پرسشهای فصل دوم شیمی دوازدهم</a></span></span><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"></span></span></font></div><div align="center"><font size="3"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><br></span></span></font></div><div align="center"><font size="3" color="#FF6600"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 20px;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8338478250/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C12.pdf.html">پاسخ پرسشهای فصل اول شیمی دوازدهم</a></span></span></font></div> text/html 2019-08-08T13:27:07+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب شعر طنز شیمی : H2O آب است هنوز ازشایان نصرالهی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2228 <table width="559" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="border-right: 1px solid #A5CBE9" width="559" height="11"><br></td> </tr> <tr> <td width="559" height="40" background="http://www.blogfa.com/layouts/bsky/index_17.gif"> <div class="posttitle" dir="rtl"> <a href="http://nasrollahi5.blogfa.com/post/172">شعر طنز شیمی&nbsp; : H2O آب است هنوز ازشایان نصرالهی<br></a></div> </td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid #A5CBE9; border-right-width: 1; border-top-width: 1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF"> <div dir="rtl" class="PostBody"><p dir="rtl" align="right"><strong><font color="#9900cc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#990099">H<sub>2</sub>O آب است هنوز</font></strong></p> <p dir="rtl" align="center"><strong><font color="#9900cc"><img alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7945100749/H2O_water_nasrollahi.jpg" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></strong></p> <p dir="rtl" align="right"><font color="#FF9900"><a href="http://www.nasrollahi5.blogfa.com/"><strong>دلم از مدرسه و درس کباب است هنوز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; سرم آکنده ز شیمی و حساب است هنوز</strong></a></font></p><font color="#FF9900"> </font><p dir="rtl" align="right"><font color="#FF9900"><strong>از همان اول پاییز که شد مدرسه باز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانش‌آموز دلش در تب و تاب است هنوز</strong></font></p> <p dir="rtl" align="right"><strong><font color="#9900cc">شیوه‌ی یاددهی در سده‌ی </font></strong><a href="http://www.nasrollahi5.blogfa.com/"><strong><font color="#9900cc">بیست</font></strong></a><strong><font color="#9900cc"> و یکم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش سنتی حفظ کتاب است هنوز</font></strong></p> <p dir="rtl" align="right"><strong><font color="#9900cc">ن<font color="#FF6600">حوه‌ی سنجش دانش روشی کیفی نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمره‌ی </font></font></strong><font color="#FF6600"><a href="http://www.nasrollahi5.blogfa.com/"><strong>بیست</strong></a><strong> در آن حدنصاب است هنوز</strong></font></p><font color="#FF6600"> </font><p dir="rtl" align="right"><font color="#FF6600"><strong>رقم بودجه‌ی مدرسه چون کافی نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قفل دروازه و انبار خراب است هنوز</strong></font></p> <p dir="rtl" align="right"><strong><font color="#9900cc">چه بسا هیچ مدیری نکند استمداد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; ولی اندک کمکی کار صواب است هنوز</font></strong></p> <p dir="rtl" align="right"><a href="http://www.nasrollahi5.blogfa.com/"><strong><font color="#9900cc">رقم شهریه‌ی مدرسه‌ی بالاشهر</font></strong></a><strong><font color="#9900cc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چون به مبنای دلار است ، حباب است هنوز</font></strong></p> <p dir="rtl" align="right"><font color="#FF6600"><strong>مانتوی سرمه‌ای و مقنعه‌ی طوسی رنگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><a href="http://www.nasrollahi5.blogfa.com/"><strong>مایه‌ی سادگی و حفظ حجاب است هنوز</strong></a></font></p><font color="#FF6600"> </font><p dir="rtl" align="right"><font color="#FF6600"><strong>کتب مبتکران و نوبل و خیلی سبز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همگی پُر ز سوالات و جواب است هنوز</strong></font></p> <p dir="rtl" align="right"><a href="http://www.nasrollahi5.blogfa.com/"><strong><font color="#9900cc">تو که آکنده‌ای از عشق به شیمی<i> <font size="2" color="#cc0099">شایان</font></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نیک دانی که چرا H<sub>2</sub>O آب است هنوز</font></strong></a></p></div></td></tr></tbody></table> text/html 2019-08-02T13:58:06+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ادّعای حیات!/طنز http://jahantab777.mihanblog.com/post/2227 <div align="center"><font size="5" color="#000099"><strong><span style="font-size:22px">ادّعای حیات!/طنز</span></strong></font><br></div><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px">مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می‌برند و آن بیچاره مرتب داد و فریاد می‌زند و خدا و پیغمبر را به شهادت می‌گیرد که والله، بالله من زنده‌ام! چطور می‌خواهید مرا به خاک بسپارید؟<br>اما چند ملّا که پشت سر تابوت هستند، بی‌توجه به حال و احوال او رو به مردم کرده و می‌گویند: پدر سوخته‌ی ملعون دروغ می‌گوید، مُرده.<br>مسافر حیرت زده حکایت را پرسید. گفتند:&nbsp;</span><br></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px">این مرد، فاسق و تاجری ثروتمند و بدون وارث است. چند مدت پیش که به سفر رفته بود، چهار شاهد عادل خداشناس در محضر قاضی بلخ شهادت دادند که مرده و قاضی نیز به مرگ او گواهی داد. پس یکی از مقدسین شهر زنش را گرفت و یکی دیگر اموالش را تصاحب کرد.<br>&nbsp;حالا بعد از مرگ برگشته و ادعای حیات می‌کند. حال آن که ادعای مردی فاسق در برابر گواهی چهار عادل خداشناس، مسموع و مقبول نمی‌افتد. این است که به حکم قاضی به قبرستانش می‌بریم، زیرا که دفن میّت واجب است و معطّل نهادن جنازه شرعاً جایز نیست.</span></font></p><p align="center"><font size="3">#احمد_شاملو</font></p> text/html 2019-08-02T13:38:55+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود رشد آموزش شیمی شماره121 زمستان 96 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2226 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2" align="center"><div class="Post-title"><font size="5" color="#FF9900"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/post/566">دانلود رشد آموزش شیمی شماره121 زمستان 96</a></font></div></div><font size="5" color="#FF9900"> </font></div><font size="5" color="#FF9900"> </font><p style="text-align: center;"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank"><img src="http://www.roshdmag.ir/MediaServer/iAk3w7r3TwCLgNylFPvrz6/9161_0_2017_12_500_0_0_jpg_0_0/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b2%db%b1-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b6.jpg" alt="" width="255" height="383"></a></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" color="#FF6600"><span><strong><a href="http://s9.picofile.com/d/8319002092/0b5412b6-bb51-459f-aac4-6f3b0baf196f/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87121%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8696.pdf" rel="nofollow" target="_blank">رشد آموزش شیمی&nbsp;</a></strong></span><br><span><strong><span id="ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_Magazine2UI_Magazine2ShowIssueControl00cphMiddle_658_lblIssue" class="head2">شماره ۱21. زمستان ۹۶</span></strong></span></font></p> text/html 2019-08-02T13:34:06+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دانلود رشد آموزش شیمی شماره 120 پاییز 96 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2225 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2" align="center"><div class="Post-title"><font size="5" color="#3333FF"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/post/559">دانلود رشد آموزش شیمی شماره 120 پاییز 96</a></font></div></div> </div> <p style="text-align: center;"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/" target="_blank"><img src="http://www.roshdmag.ir/MediaServer/k2ZqpEwPE3mZXJwx19fa13/8756_0_2017_9_500_0_0_jpg_0_0/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-120-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-96.jpg" alt="" width="209" height="314"></a></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" color="#FF6600"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><strong><a rel="nofollow" href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2017/10/1437.pdf" target="_blank">رشد آموزش شیمی&nbsp;</a></strong></span><br></font><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><strong><span id="ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_Magazine2UI_Magazine2ShowIssueControl00cphMiddle_658_lblIssue" class="head2"><font size="4" color="#FF6600">شماره ۱۲۰. پاییز ۹</font>۶</span></strong></span></p> text/html 2019-07-31T09:59:36+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب دزدان اصلا ایرانى نیستند؟ http://jahantab777.mihanblog.com/post/2224 <div align="center"><span style="font-size:16px"></span><strong><span style="font-size:22px"><font size="5" color="#000099">دزدان اصلا ایرانی نیستند</font><br></span></strong></div><div align="center"><br></div><p align="center"><span style="font-size:16px"><br></span></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px">زمانی که اسكندر مقدونى وارد تخت جمشید شد و دید مردم هیچ چیز از خزانه برنداشته اند، پرسید:<br>پس چرا دهقانان و فقرا كه مى دانند حكومت سرنگون شده و شاه كشته شده خزانه را خالى نكرده اند؟؟<br>گفتند: ایرانیان با دزدى و غارت بیگانه اند و هیچ كس در این سرزمین دزدى نمى كند.<br>آیا این روزها ایرانى ها از اصالت افتاده اند؟<br>یا دزدان اصلا ایرانى نیستند؟</span></font></p> text/html 2019-07-30T13:07:52+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات طبقه شده کنکور98 درس شیمی http://jahantab777.mihanblog.com/post/2222 <font class="text4"><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><strong><span style="font-family:Tahoma"><font size="5" color="#FF6600">سئوالات طبقه شده کنکور98 درس شیمی</font><br></span></strong></span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><strong><span style="font-family:Tahoma"><br></span></strong></span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><strong><span style="font-family:Tahoma">سئوالات طبقه بندی شده <a href="http://nardbanchem.blogfa.com/">شیمی</a> آزمون های کنکور سراسری 98 به صورت فایل word و pdf را از لینک زیر دریافت و استفاده نمایید.</span></strong></span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/d/8366997000/782c1fe2-b920-4cdb-9f03-db1e2fd79e33/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.rar"><span style="color:#27ae60"><strong><span style="font-family:Tahoma">نردبان شیمی&nbsp;</span></strong></span></a></span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><span style="color:#e74c3c"><strong><span style="font-family:Tahoma">پیوست : صلوات</span></strong></span></span></font></p><p align="center"><font size="4">&nbsp;</font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://bestanimations.com/Science/Chemistry/Atom-04.gif"><img alt="" src="http://bestanimations.com/Science/Chemistry/Atom-04.gif"><img alt="" src="http://bestanimations.com/Science/Chemistry/Atom-04.gif"></font></p></font> text/html 2019-07-29T19:18:46+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ﻋﯿﺐ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻣﮑﻦ ﺍﯼ ﺯﺍﻫﺪ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﺳﺮﺷﺖ http://jahantab777.mihanblog.com/post/2220 <p align="center"><font size="4"><span style="font-size:16px">ﻋﯿﺐ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻣﮑﻦ ﺍﯼ ﺯﺍﻫﺪ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﺳﺮﺷﺖ<br>ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ</span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:16px">ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﮑﻢ ﻭ ﮔﺮ ﺑﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺵ<br>ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﺩِﺭﻭَﺩ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ</span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:16px">ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻃﺎﻟﺐ ﯾﺎﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺸﯿﺎﺭ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺴﺖ<br>ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺸﺖ</span></font></p> text/html 2019-07-27T15:18:25+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب مقایسه آب سخت و آب نرم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2219 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2" align="center"><div class="Post-title"><font size="5" color="#FF9900"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/post/275">مقایسه آب سخت و آب نرم</a></font></div></div> </div> <div style="text-align: center;"><br><p style="text-align: center;"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/"><img src="http://www.freedrinkingwater.com/Images-Test/HardvsSoft.jpg" width="344" height="270"></a></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><br><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 102, 51);"><font size="2" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></span></div><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" color="#FF9900"><a href="http://nardbanchem.blogfa.com/">آب سخـت آبـی اسـت كـه حـاوی گـچ، آهـك و دیــگر املاح محلول می بـاشـد. در آب سـخـت سـطـــح برخی از املاح مـعـدنی مـحـلـول در آب بیـشـــتر است. این املاح معدنی عمدتا شامل كربنات كلسیم و كربنات منیزیم می باشند.</a></font><br><br>اما املاحی مانند بی كربناتها، سولفاتها و سیلیكات ها و هــمچنین آهن و منگنز را نیز در برمیگیرد. با آنكه نوشیدن آب سـخـت مشـكل خـاصـی بـرای سـلامـتـی شـما ایجاد نمی كنـد (جـز آنـكه میتواند تشكیل سنگ كلیه را افزایش دهـد) چــه بسا ممكن است در برخی موارد مزیتهایی نیز داشـتــه باشد (مثلا&nbsp; استخوانهای شکسته سریعتر جوش می خـورند و یا خوردگی را در لوله ها به حداقل میرساند)<br><br>امــا مصرف آب سخت <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>مضرات </strong></span>بسیاری نیز دارا میباشد كه به قرار زیر میباشد: </font></div><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1<font color="#333333">- موجب رسوب مواد آهكی بروی جداره داخلی كتریها، قوریها، لوله های آب گرم، لباس شوییها، ظرف شوییها، كولرها، شوفاژها و دیگهای بخار میگردد. </font></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333">2- كیفیت طعم و مزه چای و قهوه را كاهش میدهد. </font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333">3- صابون، شامپو و سایر شوینده های خانگی با آب سخت خوب كف تولید نمیكنند بنابراین بازده شستشو كاهش یافته و مصرف شوینده ها افزایش می یابد.</font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333">4- سبب خشن و زبر شدن البسه، رنگ پریدگی لباسها و خاكستری شدن لباسهای سفید رنگ میشود. عمر مفید لباسها را كاهش میدهد.</font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333">5- كارایی و راندمان شوفاژ و سایر سیستمهای گرمایشی كه در آنها آب جریان دارد راكاهش میدهد. </font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333">6- سبزیها به خوبی پخته نمیگردند. </font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333">7- شستن بدن حین استحمام با آب سخت سبب میگردد قشری از نمكهای نامحلول روی پوست و موهای بدن رسوب كند. كه همین امر سبب مسدود شدن روزنه ها و خارش و سوزش پوست میگردد. همچنین موها را رنگ پریده كرده و شانه كردن و برس كشیدن موها دشوار میگردد. این رسوبات رشد باكتریها را نیز تسهیل میكند.</font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برای كاهش سختی آب میتوانید از فیلترهای تصفیه كننده آب خانگی استفاده كنید كه دارای سختی گیر میباشند. سختی گیرها با تبادل یونهای كلسیم و منیزیم با یونهای سدیم و پتاسیم غلظت املاح سخت را كاهش میدهند. </font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#0000ff"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مزایا</span></font><font color="#0000ff">ی آبی كه سختی آن گرفته شده است:</font></strong></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1- عمر مفید هیترها، ظرف شوییها و ماشین لباس شوییها و لوله های آب افزایش مییابد. </font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">2- صابون و شامپو بهتر كف تولید كرده و میزان مصرف آنها 50 درصد كاهش می یابد. </font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">3- كف خمیر دندان افزایش می یابد. </font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">4- بازده سیستمهای گرمایشی افزایش می یابد. </font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">5- مدت زمان شستشوی ظرفها كاهش می یابد. </font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">6- جرم و رسوبات كتری، قوری، لوله های آب گرم و وان حمام حذف میگردد. </font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">7- رگه ها و لكهای ظروف پس از شستشو به حداقل رسیده و ظروف براق تر و درخشنده تر میگردند. </font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">8- موها را نرم و لطیف كرده و شانه و برس زدن آنها راحت تر میگردد. </font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">9- شستشوی خودرو آسانتر میگردد. </font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">10- اصلاح ریش صورت آسانتر میگردد. </font></div><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">11- خشكی و زبری پوست كاهش می یابد. </font><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p dir="rtl" align="center"><font size="3" face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif">12- رخت ها پس از ششتشو نرمتر و روشنتر میشوند.</font></p><p style="text-align: justify;"> </p> text/html 2019-07-26T09:41:04+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات طبقه بندی شده شیمی آزمون های کنکور سراسری 98 http://jahantab777.mihanblog.com/post/2218 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2" align="center"><div class="Post-title"><font size="5" color="#336666"><br></font></div></div> </div> <p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><strong><span style="font-family:Tahoma"><font size="5" color="#FF6600">سئوالات طبقه شده کنکور98 درس شیمی</font><br></span></strong></span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><strong><span style="font-family:Tahoma"><br></span></strong></span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><strong><span style="font-family:Tahoma">سئوالات طبقه بندی شده <a href="http://nardbanchem.blogfa.com/">شیمی</a> آزمون های کنکور سراسری 98 به صورت فایل word و pdf را از لینک زیر دریافت و استفاده نمایید.</span></strong></span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/d/8366997000/782c1fe2-b920-4cdb-9f03-db1e2fd79e33/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.rar"><span style="color:#27ae60"><strong><span style="font-family:Tahoma">نردبان شیمی&nbsp;</span></strong></span></a></span></font></p><p align="center"><font size="4"><span style="font-size:12px"><span style="color:#e74c3c"><strong><span style="font-family:Tahoma">پیوست : صلوات</span></strong></span></span></font></p><p align="center"><font size="4">&nbsp;</font></p><p align="center"><font size="4"><img alt="" src="http://bestanimations.com/Science/Chemistry/Atom-04.gif"><img alt="" src="http://bestanimations.com/Science/Chemistry/Atom-04.gif"><img alt="" src="http://bestanimations.com/Science/Chemistry/Atom-04.gif"></font></p> text/html 2019-07-25T16:30:25+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب ارزنده ترین زینت زن طبخ کباب است ! http://jahantab777.mihanblog.com/post/2217 <div align="center"><font color="#3333FF"><strong><span style="font-size:22px;">ارزنده ترین زینت زن طبخ کباب است !</span></strong><span style="font-size:16px;"></span></font><br><span style="font-size:16px;"></span></div><p><span style="font-size:16px;"><br></span></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">ای زن به تو از شوهرت این گونه خطاب است⚘<br>ارزنده ترین زینت زن طبخ کباب است<br></span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">هر چند که تعظیم به مخلوق روا نیست<br>تعظیم به شوهر بکنی عین ثواب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">بد نیست که از غر زدنت نیز بکاهی<br>مخصوصاً اگر شوهرت اعصاب خراب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">تا وصله ی پوشاک تو معلوم نباشد<br>چادر به سرت کن که مهم حفظ حجاب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">هر زن که نوازش نکند شوهر خود را<br>بدجور پس از مرگ گرفتار عذاب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">از شوهرش آن زن که اطاعت ننماید<br>از دوزخیانی ست که در قیر مذاب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">احسنت بر آن زن که همان اوّل صبحی<br>رختش همگی شسته و بر روی طناب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">باید قفس از جنس طلا ساخت برایش<br>زن مثل قناری ست ولی مرد عقاب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">مرد است که اصل است چنان موج خروشان<br>زن وصل به اصل است، قشنگ است، حباب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">آرایش زن نیز خودش چیز عجیبی ست<br>معلوم نشد چیست، لعاب است؟ نقاب است؟</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">حتّی نتوانست بفهمد قلم صنع<br>زن چیست در این بین، سؤال است؟ جواب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">البتّه مشخّص شده از مهریه اش که<br>از ثانیه ی عقد سرش توی حساب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">مردان همه باید دو سه تا زن بستانند<br>مقصود از این کار هوس نیست، ثواب است</span></font></p><p align="center"><font size="3"><span style="font-size:16px;">دلواپس شعرم همه ی عمر؛ زنم گفت:<br>دلواپس نان باش که این خربزه آب است</span></font></p> text/html 2019-07-23T06:53:57+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تست های کنکور شیمی یازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2216 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF6600">تست های کنکور شیمی یازدهم</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#000099">از حیدر بریسمی&nbsp;</font></small></div><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">سوالات شیمی یازدهم کنکور ۹۸ رشته ریاضی و تجربی داخل و خارج کشور<span id="more-6631"></span></font></p><font size="3" color="#FF6600"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">به تفکیک فصل ها و با پاسخ کلیدی</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099">قابل استفاده برای همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8367508950/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.pdf.html">http://s8.picofile.com/file/8367508950/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.pdf.html</a></font></p> text/html 2019-07-23T06:49:49+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات شیمی دهم کنکور ۹۸ http://jahantab777.mihanblog.com/post/2215 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#3333FF">سئوالات شیمی دهم کنکور ۹۸</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3"><font color="#FF6600">از: حیدر بریسمی </font><br></font></small></div><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099">سوالات شیمی دهم کنکور ۹۸ رشته ریاضی و تجربی داخل و خارج کشور<span id="more-6629"></span></font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099">به تفکیک فصل ها و با پاسخ کلیدی</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">قابل استفاده برای همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز</font></p><font size="3"> </font><div align="center"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8367508476/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.pdf.html">http://s8.picofile.com/file/8367508476/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.pdf.htm</a></font></div> text/html 2019-07-23T06:45:51+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سئوالات طبقه بندی شده شیمی دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2214 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#FF6600">سئوالات طبقه بندی شده شیمی دوازدهم</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#3333FF">از حیدر بریسمی&nbsp;</font></small></div><font size="3" color="#3333FF"> </font></div><font size="3" color="#3333FF"> </font><p align="center"><font size="3" color="#3333FF">سوالات طبقه بندی شده ۶ دوره آزمون نهایی شیمی ۳ دوازدهم</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">طبقه بندی شده فصل به فصل</font></p><font size="3" color="#FF6600"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">با پاسخ های تشریحی و ریز بارم</font></p><font size="3" color="#FF6600"> </font><p align="center"><font size="3" color="#FF6600">قابل استفاده برای همکاران عزیز و دانش آموزان گرامی</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span id="more-6619"></span></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><a title="شیمی دوازذهم" href="http://s8.picofile.com/file/8367503276/6%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.pdf.html">http://s8.picofile.com/file/8367503276/6%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.pdf.html</a></font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2019-07-23T06:41:40+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب تست های کنکوری شیمی دوازدهم http://jahantab777.mihanblog.com/post/2213 <div class="PostHead"> <h1 align="center"><font color="#000099">تست های کنکوری شیمی دوازدهم</font></h1> <div align="center"><small class="PostAuthor"> <font size="3" color="#FF6600">از: حیدر بریسمی&nbsp;</font></small></div><font size="3"> </font></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099">تست های شیمی دوازدهم رشته ریاضی و تجربی داخل و خارج از کشور</font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099"><span id="more-6636"></span></font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099">طبقه بندی شده فصل به فصل با پاسخ کلیدی</font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099">قابل استفاده همکاران گرامی و دانش اموزان عزیز</font></p><font size="3" color="#000099"> </font><p align="center"><font size="3" color="#000099">با کیفیت بالا</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8367509176/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.pdf.html">http://s9.picofile.com/file/8367509176/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.pdf.html</a></font></p> text/html 2019-07-22T05:29:45+01:00 jahantab777.mihanblog.com عبداله جهانتاب سوالات کنکور 98 آماده دانلود می باشد. http://jahantab777.mihanblog.com/post/2211 <div class="main-head-archive mb-3 pb-3 clearfix"><div class="float-right titcat w-md-50 w-100"><h1 class="mb-3" align="center"> سوالات کنکور 98 آماده دانلود می باشد.</h1><div class="box-model-11" align="center"><div class="box-model-11-heading"><p class="box-model-11-heading-text"><font size="3" color="#3333FF">سوالات کنکور ۹۸ کدام رشته را می خواهید؟</font></p></div><div class="box-model-11-header"><p class="box-model-11-header-text"><font size="3" color="#FF6600">دیجی کنکور سوالات کنکور همه ی رشته ها ( نظام قدیم و نظام جدید )‌ به صورت pdf آماده دانلود کرده است.</font></p></div><div class="box-model-11-desc1"><p class="box-model-11-desc1-text"><font size="3" color="#FF6600">کنکور تجربی</font></p></div><div class="box-model-11-button"><font size="3" color="#3333FF"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/">دانلود سوالات کنکور تجربی 98 – نظام جدید</a></font></div><div class="box-model-11-button"><font size="3" color="#3333FF"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85/">دانلود سوالات کنکور تجربی 98 – نظام قدیم</a></font></div><div class="box-model-11-desc1"><p class="box-model-11-desc1-text"><font size="3">کنکور ریاضی</font></p></div><div class="box-model-11-button"><font size="3" color="#FF6600"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/">دانلود سوالات کنکور ریاضی 98 – نظام جدید</a></font></div><div class="box-model-11-button"><font size="3" color="#FF6600"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85/">دانلود سوالات کنکور ریاضی 98 – نظام قدیم</a></font></div><div class="box-model-11-desc1"><p class="box-model-11-desc1-text"><font size="3">کنکور انسانی</font></p></div><div class="box-model-11-button"><font size="3"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C/">دانلود سوالات کنکور انسانی 98 – نظام جدید</a></font></div><div class="box-model-11-button"><font size="3"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C/">دانلود سوالات کنکور انسانی 98 – نظام قدیم</a></font></div><div class="box-model-11-desc1"><p class="box-model-11-desc1-text"><font size="3">کنکور زبان</font></p></div><div class="box-model-11-button"><font size="3"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/">دانلود سوالات کنکور زبان 98 – نظام جدید</a></font></div><div class="box-model-11-button"><font size="3"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85/">دانلود سوالات کنکور زبان 98 – نظام قدیم</a></font></div><div class="box-model-11-desc1"><p class="box-model-11-desc1-text"><font size="3">کنکور هنر</font></p></div><div class="box-model-11-button"><font size="3"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/">دانلود سوالات کنکور هنر 98 – نظام جدید</a></font></div><div class="box-model-11-button"><font size="3"><a class="box-model-11-link" href="https://digikonkur.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-98-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85/">دانلود سوالات کنکور هنر 98 – نظام قدیم</a></font></div><div class="box-model-11-desc2"><p class="box-model-11-desc2-text"><font size="3">اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با مرکز تماس دیجی کنکور 02128422410 تماس بگیرید</font></p></div></div></div></div><div align="center"><article class="msitem"><div class="image-art"> <font size="3"><span class="meta-span meta-span-comment"></span> <span class="meta-span meta-span-like"></span><a class="primary-cat text-white" href="https://digikonkur.com/download-konkur-questions/">دانلود سوالات کنکور</a></font></div><header class="head-art text-center p-4"><h2> <font size="3"><a href="https://digikonkur.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1-98-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/"> دانلود سوالات کنکور هنر 98 – نظام جدید</a></font></h2></header><div class="main-art p-4 pt-0"><font size="3"> هنری های عزیز و دوست داشتنی و خاص، سلام! کنکور 98 هم برای شما به نقطه ی پایانی مسیر یعنی کنکور...</font></div><div class="meta-art p-4 clearfix"><div class="float-right"> <font size="3"><a href="https://digikonkur.com/author/mrsmh/"> <img src="https://digikonkur.com/wp-content/uploads/2019/06/fdbfdn-min-100x100.jpg" alt="تیم تحریریه دیجی کنکور" class="avatar avatar-90 wp-user-avatar wp-user-avatar-90 alignnone photo" width="90" height="90"> تیم تحریریه دیجی کنکور</a></font></div><div class="float-left time-art"> <font size="3"> 4 ماه پیش</font></div></div></article><article class="msitem"><div class="image-art"> <font size="3"><span class="meta-span meta-span-comment"></span> <span class="meta-span meta-span-like"></span><a class="primary-cat text-white" href="https://digikonkur.com/download-konkur-questions/">دانلود سوالات کنکور</a></font></div><header class="head-art text-center p-4"><h2> <font size="3"><a href="https://digikonkur.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1-98-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85/"> دانلود سوالات کنکور هنر 98 – نظام قدیم</a></font></h2></header><div class="main-art p-4 pt-0"><font size="3"> رشته هنر مخصوص خاص پسندان است. کمی مظلوم در ایران! به قد کفایت به آن توجه نمی شود. هنر رشته ی...</font></div><div class="meta-art p-4 clearfix"><div class="float-right"> <font size="3"><a href="https://digikonkur.com/author/mrsmh/"> <img src="https://digikonkur.com/wp-content/uploads/2019/06/fdbfdn-min-100x100.jpg" alt="تیم تحریریه دیجی کنکور" class="avatar avatar-90 wp-user-avatar wp-user-avatar-90 alignnone photo" width="90" height="90"> تیم تحریریه دیجی کنکور</a></font></div><div class="float-left time-art"> <font size="3"> 4 ماه پیش</font></div></div></article><article class="msitem"><div class="image-art"> <font size="3"><span class="meta-span meta-span-comment"></span> <span class="meta-span meta-span-like"></span><a class="primary-cat text-white" href="https://digikonkur.com/download-konkur-questions/">دانلود سوالات کنکور</a></font></div><header class="head-art text-center p-4"><h2> <font size="3"><a href="https://digikonkur.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-98-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85/"> دانلود سوالات کنکور زبان 98 – نظام قدیم</a></font></h2></header><div class="main-art p-4 pt-0"><font size="3"> کنکور زبان کمی با کنکور های دیگر تفاوت دارد. چون افرادی که در هر رشته ای تحصیل کرده اند می توانند...</font></div><div class="meta-art p-4 clearfix"><div class="float-right"> <font size="3"><a href="https://digikonkur.com/author/mrsmh/"> <img src="https://digikonkur.com/wp-content/uploads/2019/06/fdbfdn-min-100x100.jpg" alt="تیم تحریریه دیجی کنکور" class="avatar avatar-90 wp-user-avatar wp-user-avatar-90 alignnone photo" width="90" height="90"> تیم تحریریه دیجی کنکور</a></font></div><div class="float-left time-art"> <font size="3"> 4 ماه پیش</font></div></div></article></div>