نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه
درباره وبلاگ


ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر

مدیر وبلاگ : عبداله جهانتاب
مطالب اخیر
پنجشنبه 18 بهمن 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب

اسیدهای اکسیژن دار گوگرد(۲)

سولفوریک اسید
سولفوریک اسید به فرمول H2SO4 می باشد و از ترکیب تری اکسید گوگرد با یک مولکول آب حاصل می شود و نسبت SO3 به H2O مصرف شده برای تولید آن (۱:۱) می باشد. هرگاه نسبت میان SO3 و H2O بکار رفته بزرگتر از واحد باشد در آن صورت آن را سولفوریک اسید دود کننده یا اولئوم مینامند.
تهیه ی سولفوریک اسید به دو روش مجاورتی (Contact) و اتاق سربی انجام می شود.

سولفوریک اسید چون خیلی فعال است در طبیعت بحالت آزاد وجود ندارد ولی ترکیبات آن مانند CaSO4 و BaSO4 بمقدار زیاد در طبیعت موجود است. ساختارهای رزونانس سولفوریک اسید به صورت زیر است:خواص فیزیکی- سولفوریک اسید هم مانند یون سولفات یک چهار وجهی می باشد. سولفوریک اسیدی که خالص باشد بصورت مایعی لزج با چگالی ۱/۸۶ گرم بر سانتیمتر مکعب بوده و نقاط ذوب و جوش آن بترتیب ۱۰/۳۷ و ۲۹۰ سانتی گراد می باشد.
معمولاً در صنعت بجای دانسیته ( بجای وزن مخصوص ) از درجه ی بومه (Baume) برای محلول سولفوریک اسید استفاده می کنند، اگر دانسیته ی سولفوریک اسیدی معلوم باشد با استفاده از رابطه ی زیر میتوان درجه ی بومه ی آلمانی یا فرانسوی را برای آن اسید محاسبه نمود:

بعنوان مثال اگر درجه ی بومه ی سولفوریک اسیدی را که دانسیته ی آن برابر ۱/۸۲ گرم بر سانتی متر مکعب است حساب کنیم برابر با ۶۵/۰۱ خواهد بود یعنی این سولفوریک اسید ۶۵/۰۱ درجه بومه می باشد.

اسید غلیظ آزمایشگاه ها تقریباً ۹۸% سولفوریک اسید دارد و هنگامی که در آب حل می گردد مقدار زیادی گرما تولید می کند که نتیجه ی هیدراسیون پروتون های اسید می باشد که بصورت زیر می توان نمایش داد:

اگر مقدار ۲۰۰ گرم سولفوریک اسید به ۵۰ گرم یخ اضافه گردد درجه ی حرارت مخلوط تقریباً به ۱۰۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید، در حالیکه حجم محلول حاصل از مجموع حجم ۲۰۰ گرم سولفوریک اسید و ۵۰ گرم آب ( آب حاصل از ۵۰ گرم یخ ) کمتر خواهد شد.به علت میل ترکیبی زیادی که سولفوریک اسید غلیظ با آب دارد از آن برای آبگیری (دهیدراتاسیون) و جذب رطوبت از ترکیبات شیمیائی استفاده می شود، سولفوریک اسید قادر است تا ۱۵ برابر وزن خود آب جذب کند و در اثر این خاصیت است که هیدراتهای کربن( مانند قند وشکر) در مجاورت سولفوریک اسید (در نتیجه ی دهیدراتاسیون) سیاه شده و به ذغال (کربن) تبدیل می گردد مانند فرمول زیر:


C12H22O11 + H2SO4 → ۱۲C + 11H2O +11H2SO4

همانطوریکه در پیش گفته شد وقتی که سولفوریک اسید را رقیق می کنند حرارت زیادی تولید می شود(حرارت رقیق نمودن) پس باید وقتی که سولفوریک اسید را رقیق می کنند، سولفوریک اسید غلیظ را کم کم در آب بریزند و بهم بزنند، در غیر اینصورت یعنی در صورت انجام عکس عمل فوق(یعنی با ریختن آب در اسید غلیظ) آب خیلی سریع تبخیر شده و بصورت انفجاری درآمده و اسید را به اطراف پرتاب می کند.
خواص شیمیایی- سولفوریک اسید اسیدی است قوی و علاوه بر اینکه اسیدهای ضعیف را از نمک های آنها جدا می کند می تواند اسیدهای قوی و فرار مانند HCl و HNO3 را نیز از نمک های آنها آزاد نماید(چونکه نقطه ی جوشش سولفوریک اسید بالا می باشد) مثلاً از اثر سولفوریک اسید غلیظ بر کلرید ها(مانند NaCl )گاز HCl آزاد میگردد طبق فرمول زیر:

H2SO4 +NaCl → HCl↑ + NaHSO4

چون سولفوریک اسید اسیدی دی پروتیک است، بدین جهت دارای نمکهای اسیدی( نمکهای دارای یون هیدروژن سولفات) و نمکهای خنثی ( یعنی نمک های دارای یون سولفات ) می باشد که به نمک اسیدی آن سولفات اسید(هیدروژن سولفات) و به نمک خنثی آن سولفات می گویند.و خواص دیگر سولفوریک اسید بقرار زیر است:
الف – یونیزاسیون: محلول سولفوریک اسید (محلول مائی سولفوریک اسید)، مانند یک اسید قوی بوده و یونیزاسیون آن در دو مرحله بصورت زیر انجام می گیرد:

اولین مرحله ی یونیزاسیون آن تقریباً کامل ولی دومین مرحله ی یونیزاسیون ضعیف بوده و کامل نیست و از این جهت است که اگر محلولی از سولفوریک اسید به غلظت یک مولکول گرم در لیتر داشته باشیم(در ۲۵ درجه سانتی گراد) در هر لیتر آن ۰/۹ مول هیدروژن سولفات و درحدود ۰/۱ مول یون سولفات وجود دارد.
همانطوریکه قبلاً هم گفته شده است اسید پیروسولفوریک( محلول غلیظ سولفوریک اسید) از انحلال SO3 در سولفوریک اسید حاصل می شود و فرمول آن H2S2O7 می باشد وبه آن سولفوریک اسید دودکننده یا اولئوم نیز می گویند که به طور قابل ملاحظه ای یونیزه می شود. علاوه بر H2S2O7 (اسید دی سولفوریک) در محلولهای بسیار غلیظ، اسید های پلی سولفوریک دیگری از قبیل H2S3O10 (اسید تری سولفوریک)، H2S4O13 (اسید تتراسولفوریک) پیش بینی شده است که برای همه ی آنها می توان فرمول عمومی زیر را در نظرگرفت:


(SO3)n , H2O

فعلاً وجود دوترکیب H2SO4 و H2S2O7 که مقدار n در آنها به ترتیب ۱ و ۲ می باشد ثابت شده است.
در اولئوم های غلیظ( یعنی اولئومهایی که در آنها مقدار درصد H2S2O7 بوجود آمده بیشتر است، یعنی در اثر حل شدن SO3 بیشتر در سولفوریک اسید تعداد H2S2O7 های بیشتری بوجود آمده باشد) اسیدهای پلی سولفوریک را نتیجه ی تعادل های زیر میدانند:


۲H2S2O7 H2S3O10 + H2SO4
۳H2S2O7 H2S4O13 + H2SO4

لازم است گفته شود که نمکهای اسید تری سولفوریک شناخته شده است و تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد هم پایدار هستند در صورتی که اسید تتراسولفوریک و نمکهای آن را تا حال نشناخته اند.
ب-پایداری: سولفوریک اسید در اثر حرارت به SO3 و H2O تجزیه می گردد بطوریکه در ۳۵۰ درجه سانتی گراد تقریباً ۵۰ درصد مولکول های آن طبق فرمول زیر تجزیه می گردد:


۲H2SO4 SO3↑ + H2O

ودر حرارت های بالاتر از ۴۳۰ درجه سانتی گراد گاز SO3 حاصل هم طبق فرمول زیر تجزیه شده و گاز SO2 و اکسیژن میدهد:


۲SO3 2SO2↑ + O2

ودر ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد در مخلوط حاصل فقط گازهای H2O ، SO2 و O2 وجود دارد که نسبت مولکولی آنها در مخلوط بترتیب ۲،۲و ۱ می باشد بدین جهت است که سولفوریک اسید خالص یا محلول های غلیظ آن در درجه حرارتهای بالا خاصیت اکسیدکنندگی شدیدی از خود نشان میدهند و خصوصیت های شیمیایی محلول های سولفوریک اسید با غلظت محلول های آن ارتباط کامل دارد.
ج- خاصیت اکسیدکنندگی: چون سولفوریک اسید غلیظ در اثر حرارت اکسیژن آزاد می کند در اغلب واکنش ها خاصیت اکسیدکنندگی از خود نشان میدهد.سولفوریک اسید گرم و غلیظ بر اکثر فلزات اثر کرده و آنها را اکسید می نماید مانند اثر آن بر مس که در آن Cu به Cu(II) تبدیل شده و قسمتی از اسیدسولفوریک هم به دی اکسید گوگرد احیا می گردد طبق فرمول زیر:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

سولفوریک اسید گرم و غلیظ، کربن(زغال) را طبق فرمول زیر اکسیده کرده و CO2 تولید می کنند:

C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O

سولفوریک اسید گرم و غلیظ به آسانی می تواند برمید هیدروژن را اکسید نموده و برم و ید آزاد نماید طبق فرمول های زیر:

۲HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2H2O
۲HI + H2SO4 → I2 + SO2 + 2H2O

چون قدرت احیا کنندگی یدید هیدروژن بیشتر از برمید هیدروژن می باشد با سولفوریک اسید گرم و غلیظ علاوه بر دی اکسید گوگرد محصولات گوگردی دیگری با درجه ی اکسیداسیون پائینی تولید می کنند یعنی علاوه بر واکنش دوم ممکن است واکنش های زیر نیز انجام گیرد:

۶HI + H2SO4 → ۳I2 + S + 4H2O
۸HI + H2SO4 → ۴I2 + H2S + 4H2O

دو واکنش آخر در صورت غلیظ بودن محلول HI انجام می گیرند.
محلول های رقیق سولفوریک اسید قدرت اکسیدکنندگی برابر با قدرت اکسیدکنندگی گوگرد در بالاترین درجه ی اکسیداسیون گوگرد در سولفوریک اسید غلیظ و گرم را ندارند و در نتیجه این محلول ها( محلول های رقیق سولفوریک اسید) بر فلزات بالای هیدروژن در جدول تانسیون اثر کرده و هیدروژن آزاد می کنند مانند اثر سولفوریک اسید رقیق بر فلز روی که بصورت زیر می باشد:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

درست است که محلول سولفوریک اسید غلیظ هم بصورت اکسیدکننده عمل کرده است ولی در اینجا عامل اکسیدکننده یونهای هیدروژن حاصل از یونیزاسیون سولفوریک اسید رقیق می باشد و از این جهت است که محلول سولفوریک اسید رقیق بر فلزات بالای هیدروژن( در ستون میل ترکیبی فلزات) اثر می کند ولی بر فلزات پائین هیدروژن ( مانند Cu ، Hg و … ) اثر نمی کند.
سولفات ها- همانطوریکه قبلاً نیز گفته شد گفته شد سولفاتها نمک های خنثی سولفوریک اسید می باشند و از آنها غیر از سولفات باریم BaSO4 و سولفات سرب PbSO4 تقریباً بقیه در آب محلولند، البته بعضی از سولفاتها هم مانند سولفات نقره ی یک ظرفیتی Ag2SO4 ، سولفات جیوه ی یک ظرفیتی Hg2SO4 ،سولفات کلسیم CaSO4 و سولفات استرنسیم SrSO4 کم محلولند.از سولفاتها بعضی بمقدار زیادی در طبیعت موجود می باشند مانند سنگ گچ یا ژیپس به فرمول CaSO4, 2H2
،سولفات منیزیم MgSO4, 2H2 از سولفات های دیگر سولفات باریم BaSO4 یا باریتین و سولفات سدیم Na2SO4
بمقدار کم و بیش در بعضی از کشورها یافت می شوند بطوری که معدن باریتین و سولفات سدیم در ایران نیز موجود است. برای تهیه ی سولفات های خنثی می توان از انحلال فلزات در سولفوریک اسید و یا از اثر سولفوریک اسید براکسید یا هیدروکسید های فلزی استفاده نمود و همچنین از اثر سولفوریک اسید بر روی نمک هایی که اسید مربوطه ی آنها فرار است می توان سولفات بدست آورد.
در میان سولفات ها، سولفات های قلیایی در اثر حرارت تجزیه نمی شود و سولفاتهای فلزات قلیایی خاکی و سرب تا حرارت قرمز پایدار هستند ولی اکثر سولفاتهای فلزات سنگین قبل از اینکه به حرارت قرمز برسند به دی اکسید گوگرد و اکسید فلز بکار رفته در سولفات تجزیه می گردند. برای شناسائی یون سولفات معمولاً آن را در محیط اسیدی بصورت سولفات باریم رسوب میدهند( رسوب مذکور در تمامی اسیدها غیر محلول می باشد) و برای این عمل به سولفوریک اسید یا سولفاتهای محلول، کلرید باریم اثر میدهند تا رسوب سفید و غیر محلول در اسید ها بوجود آید طبق واکنش زیر:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

هرگاه منظور شناسایی اسسد سو لفوریک باشد لازم است قبل از اضافه کردن کلرید باریم، خاصیت اسیدی آن توسط معرفها آزمایش شود. اگر منظور از شناسائی سولفاتی جامد ( غیر از BaSO4 ) باشد ابتدا باید آنرا در اسید کلریدریک حل کرده و سپس بر روی آن کلرید اضافه نمود.
بی سولفات ها: بی سولفاتها یا هیدروژن سولفاتها همانطوریکه قبلاً گفته شد نمک اسیدی مربوط به اسید سولوفوریک هستند و در آب محلول بوده و به آسانی هیدرولیز می کردند و محلول آبی آنها حتی آن هایی که از باز های قوی مشتق شده باشند ( مانند NaHSO4 و KHSO4 ) به علت یونیزاسیون یون بی سولفات اسیدی می باشند. هیدروژن سولفات ها یا سولفات اسید ها فقط در مورد فلزات قلیایی شناخته شده است و برای تهیه ی آنها می توان از تبلور محلول سولفاتهای خنثی که با آنها سولفوریک اسید اضافه شده باشد استفاده کرد و یا از تجزیه ی نمکهای قلیائی توسط سولفوریک اسید غلیظ در حرارتهای بالا استفاده نمود( مانند اثر سولفوریک اسید گرم وغلیظ بر NaCl که فرمول آن قبلاً نوشته شده است).هیدروژن سولفاتها در دمای بالاتر از نقطه ی ذوب به پیرو سولفات تبدیل می شوند طبق فرمول عمومی زیر:

۲MHSO4 → M2S2O7 + H2O

پیرو سولفات حاصل در اثر افزایش درجه ی حرارت تجزیه شده و SO3 و سولفات خنثی میدهد طبق فرمول عمومی زیر:

M2S2O7 → SO3 + M2SO4

در واکنش های بالا هر M نشان دهنده ی یک اتم فلز قلیایی( مانند سدیم یا … ) می باشد.

نوشته: علی نیکخو
ویرایش: کیان کیانی

نوع مطلب :
برچسب ها : اسیدهای اکسیژندار گوگرد،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 18 بهمن 1397 :: نویسنده : عبداله جهانتاب

اسیدهای اکسیژن دار گوگرد(۱)

سولفوکسیلیک اسید S(OH)2 یا H2SO2 : سولفوکسیلیک اسید فوق العاده ناپایدار است و بدان جهت است که بطور آزاد یافت نمی شود و فرمول زیر برای آن در نظر گرفته شده است:

دی تیونو اسید H2S2O4 : اسیدی است ناپایدار و برای تهیه ی آن از الکترولیز محلول سولفیت ها( احیای الکتریکی) استفاده می کنند و گوگرد در این ترکیب دارای اکسیداسیون ۳+ است.
دی تیونو اسید و نمکهای آن اجسامی احیا کننده ی قوی هستند و در رنگرزی از آنها استفتده می کنند.
نمک های دی تیونو اسید را دی تیونیت ها می گویند.
برای تهیه ی دی تیونیت های قلیائی میتوان از اثر گاز دی اکسید گوگرد بر روی ئیدریدهای قلیائی استفاده کرد مانند فرمول زیر:

۲SO2 + 2KH → K2S2O4 + H2

اغلب ( درعمل ) Na2S2O4 (سدیم دی تیونیت ) تهیه می کنند و برای تهیه ی آن سولفیت اسید سدیم ( بی سولفیت سدیم NaHSO3 ) را در آب اشباع شده از گاز دی اکسید گوگرد حل می کنند و سپس بر روی آن (درpH برابر ۴ یا ۵) پودر روی ( Zn ) اثر می دهند طبق فرمول زیر:

۲NaHSO3 + SO2 + Zn → Na2S2O4 + ZnSO3 + H2O

برای اینکه سولفیت روی حاصل از بین برود بر روی محلول حاصل بمقدار کافی شیرآهک Ca(OH)2 اثر می دهند تا اینکه روی ( یون Zn موجود در ZnSO3 ) به صورت ئیدروکسید روی Zn(OH)2 رسوب کرده و از محلول حاصل در اثر سرد کردن بلورهای Na2S2O4.2H2O جداگردد.
روش دیگر برای تهیه ی دی تیونیت سدیم استفاده از اثر محلول سود سوزان بر دی تیونیت روی ZnS2O4 می باشد که فرمول عمل چنین است:

ZnS2O4 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + Na2S2O4

چون دی تیونیت حاصل دارای مقداری آب تبلور خواهد بود اگر بخواهند دی تیونیت سدیم انیدر به دست آورند لازم است دی تیونیت حاصل را تحت خلأ تا ۵۲ درجه سانتی گراد حرارت دهند ( دی تیونیت انیدر پایدارتر از دی تیونیت آبدار می باشد).
هرگاه دی تیونیت سدیم را حرارت دهند در ۱۰۹ طبق فرمول زیر تجزیه شده و گرما هم تولید می کند:

۲Na2S2O4 → SO2 + Na2SO3 + Na2S2O3 + 10KCal

در هوای مرطوبی دی تیونیت سدیم به سولفیت هیدروژن سدیم و تیوسولفات تجزیه می گردد طبق فرمول زیر:

۲Na2S2O4 + H2O → ۲NaHSO3 + Na2S2O3

هرگاه pH محیط بازی و در حدود(۸) باشد تیوسولفات حاصل( Na2S2O3 ) بر روی دی تیونیت( Na2S2O4 ) اثر نموده و طبق فرمول زیر سولفید هیدروژن و سولفیت هیدروژن تولید می کند:

Na2S2O4 + Na2S2O3 + H2O → NaHS + 3NaHSO3

و در همین شرایط است که ترکیبات حاصل ( یعنی NaHS و NaHSO3 ) بر روی همدیگر اثر کرده و مجدداً تیو سولفات سدیم تشکیل می گردد طبق فرمول زیر:

۲NaHS + 4NaHSO3 → ۳Na2S2O3 + 3H2O

بطوریکه مشاهده شد ئیدرولیز دی تیونیت سدیم شامل یک فعل و انفعال اتوکاتالیتیک است که به تشکیل تیوسولفات سدیم منجر می گردد.
دی تیونیت ها ترکیباتی هستند که خاصیت احیا کنندگی قوی دارند و در اثر اکسیژن هوا به سولفات و سولفورو اسید اکسیده می گردند.
فرمول الکترونی دی تیونیت به صورت زیر است:

دی تیونو اسید (H2S2O4) را می توان حاصل ترکیب یک مولکول سولفورو اسید با یک مولکول سولفوکسیلیک اسید (H2SO2) دانست که طبق فرمول زیر با همدیگر ترکیب شده و یک مولکول آب از دست داده باشند:

H2SO3 + H2SO2 → H2S2O4 + H2O

فرمول ساختمانی دی تیونو اسید به صورت زیر است:

سولفورو اسید H2SO3: بطوریکه می دانیم سولفورو اسید، اسیدی دی پروتیک است و دونوع نمک از آن به دست می آید، نمک هائی از آن که یک هیدروژن از دست داده اند، هیدروژن سولفیت ( یا بی سولفیت) و نمک هایی که هر دو هیدروژن را از دست داده اند، سولفیت نامیده شده اند.( هیدروژن سولفیت ها نمک اسیدی و سولفیت ها نمک خنثی هستند).

سولفیت:

هیدروژن سولفیت:


همانطوری که قبلاً هم گفته شد برای تهیه ی سولفورو اسید از انحلال SO2 درآب میتوان استفاده کرد.
هرگاه سولفورو اسید را اکسید کنند اسید سولفوریک تولید شده و درجه ی اکسایش گوگرد از ۴+ به ۶+ تغییردمی کند، یعنی سولفورو اسید جسمی احیاکننده می باشد و از این جهت است که موارد استعمال زیادی دارد. سولفورو اسید میتواند( ید محلول در آب دارای یدید پتاسیم) را احیا و به اسید یدیدریک تبدیل نماید طبق فرمول زیر:

H2SO3 + I2 + H2O → H2SO4 + 2HI

وبهمان ترتیب میتواند کلرات پتاسیم را احیا کرده و NaCl و H2SO4 تولبد نماید که فرمول آن بقرار زیر است:

۳H2SO3 + NaClO3 → ۳H2SO4 + NaCl

و همانطوری که قبلاً نیز گفته شده است سولفورو اسید ( محلول گاز SO2 در آب)علاوه بر خاصیت احیاکنندگی، خاصیت اکسیدکنندگی هم از خود نشان می دهد، بطوری که میتواند H2S را اکسید کرده و گوگرد آزاد نماید و به عبارت دیگر درجه اکسایش ۴+ در H2SO3 و درجه اکسایش ۲- در H2S هردو به صفر می رسند طبق فرمول زیر:

H2SO3 + 2H2S → ۳H2O + 3S

خاصیت رنگبری سولفورو اسید – از سولفورو اسید برای رنگبری استفتده می کنند، چون خاصیت آن از خاصیت رنگبری هیپو کلربت ها ضعیفتر ایت، بدین جهت از آن برای رنگبری پارچه های حساسی مانند ابریشمی و پشمی استفاده می کنند.

نوشته: علی نیکخو
ویرایش: کیان کیانی


نوع مطلب :
برچسب ها : اسیدهای اکسیژندار گوگرد،
لینک های مرتبط :


 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو