همانطور که می دانیم ، عنصرها دارای ایزوتوپ های مختلفی هستند و جرم اتمی ایزوتوپ های مختلف یک عنصر را می توان با    « طیف سنج جرمی » اندازه گیری کرد . از طرفی می دانیم که میکروسکوپ های الکترونی ، توان بالایی را در بزرگنمایی ذره های کوچک در اندازه های اتمی و مولکولی دارا هستند .

در روشی جدید ، دانشمندان توانسته اند جرم اتمی و درصد فراوانی ایزوتوپ های مختلف یک عنصر را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تعیین کنند .

1-weighingatom

در این پژوهش جدید که در دانشگاه وین اتریش انجام گرفته است ، پژوهشگران با یک میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی (STEM) ایزوتوپ های کربن موجود در ساختار گرافن را مورد بررسی قرار داده اند . در این پژوهش ، با تابش پرتوهای الکترونی به اتم های کربن گرافن ، تصویری از ساختار گرافن به دست آمده است . اما این پرتوها چگونه توانسته اند جرم ایزوتوپ های مختلف کربن را تعیین کنند ؟

می دانیم که کربن دارای دو ایزوتوپ کربن-۱۲ (C12) و کربن-۱۳ (C13) است . اتم های کربن-۱۲ از اتم های کربن-۱۳ سبکترند ؛ لذا پرتوهای الکترونی می توانند ضربه های سخت تری را به آن ها وارد کنند و آن ها را راحت تر جابجا کنند . از این رو ، تعداد الکترون های لازم برای جدا کردن اتم ایزوتوپ های مختلف کربن یکسان نخواهد بود . بنابراین از روی میزان تراکم الکترون های به کار رفته برای جدا کردن اتم های هر ایزوتوپ ، درصد فراوانی و جرم اتمی ایزوتوپ قابل اندازه گیری خواهد بود .