نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه
درباره وبلاگ


ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر

مدیر وبلاگ : عبداله جهانتاب
مطالب اخیر

سئوالات  امتحانات کشوری شیمی3 در خرداد-- شهریور--- دی 91 با پاسخ تشریحی

مجموعه ی دسته بندی سوالات امتحان های نهایی پایه سوم ریاضی و تجربی (شامل سوالات خرداد، شهریور و دی) سال ۹۱ (همراه با پاسخ تشریحی مسایل) را می توانید در زیر دانلود نمایید:

دانلود دسته بندی سوالات شیمی 3 امتحانات نهایی کشوری (خرداد،شهریور و دی)91+ پاسخ تشریحی

نوع مطلب :
برچسب ها : سئوالات امتحانی شیمی3،
لینک های مرتبط :

سئوالات امتحانی شیمی 3 وآزمایشگاه  

نام ونام خانوادگی:                                                                                  مدت امتحان:90 دقیقه

1 – باحذف موارد نادرست عبارت های درست را مشخص نمایید.(2نمره)

الف) برای تامین مقدارمعینی از یک ماده خالص همواره باید مقدار (کمتری- بیشتری) از ماده ناخالص را بکار برد.

ب) گازی که به سرعت کیسه های هوای خودروها را پرمی کندگاز(کربن دی اکسید – نیتروژن ) است

پ) در یک لیوان آب بادمای 25 درجه انرژی گرمایی خاصیت ( مقداری /شدتی ) ودما خاصیت (مقداری /شدتی ) است

ج)واکنش از دست دادن آب تبلور نمک براثر گرما از نوع( تجزیه/ترکیب/یگانه)است

د)اگر انرژی از سامانه به محیط منتقل شود انرژی درونی سامانه ( کاهش – افزایش) می یابد وعلامت  (مثبت – منفی ) است

ر) (گرما –  دما) معیاری از میزان گرمی یک جسم است

ز) یک کتری که آب در آن در حال جوشیدن است سامانه (بسته – باز –  ایزوله ) است .

ژ) سدیم که فلزی فعال است ودر کیسه هواایجاد می شود باواکنش سریع با (آزید سدیم- آهن اکسید) به اکسیدفلزی تبدیل می شود.

2 – معادله نوشتاری زیررابصورت نمادی بنویسید(1نمره)

ازواکنش منیزیم با هیدروژن کلرید(هیدروکلریک اسید) گاز هیدروژن ومنیزیم کلرید تولید می نماید.

 3- الف)  معادله ی مقابل را موازنه کنید. (25/1نمره)                                           

ب) برای موازنه کردن از کدام ترکیب وکدام عنصر شروع می کنیم؟

4 – واکنش های زیر را در نظر بگیرید وبه پرسش ها پاسخ دهید:(75/1نمره)

 

آ) نوع واکنشهای (1) و(2) و(3) را مشخص کنید.

ب) جاهای خالی واکنشهای (1) و(3) را کامل کنید

پ) نمادهای و(s) در واکنشهای (1) و(3) چه مفاهیمی را نمایش می دهند؟

5- برای افزایش دمای 10گرم اتیل گلیکول از 20درجه به 35درجه به 360 ژول گرما نیاز داریم . ظرفیت گرمایی ویژه اتیلن گلیکول چقدراست؟(75/0نمره)

6- فرمول تجربی وفرمول مولکولی ترکیب باجرم 06/78 گرم برمول که شامل 31/92% کربن و69/7% هیدروژن است را بدست آورید.  (5/1نمره)                                                                                              ( C = 12                  و  H = 1) 

7- اگر 39 گرم بنزن  با 100گرم برم واکنش دهد و7/56 گرم برموبنزن تولید شود .(2نمره)

الف) واکنش محدوده کننده را تعیین کنید .                                                                             

ب) بازده درصدی واکنش را حساب کنید .

8- اگر سوختن پروپان در درون ظرفی باپیستون متحرک انجام شود فرآورده های گازی شکل سبب می شود که پیستون به سمت بالا حرکت کند. (75/1نمره)                                                                                                 

الف) آیا کار انجام شده است

ب) علامت کار را مشخص کنید (بااستفاده از فرمول توضیح دهید)

پ) اگر کار انجام شده است سامانه روی محیط کار انجام می دهد یا محیط روی سامانه ؟

9 – مقدار آهکی (CaO) که از حرارت دادن Kg20 سنگ آهک  بادرجه خلوص 90% را بدست آورید.(2نمره)

                                                                                            (12= C و 16= O و 40 = Ca) گرم برمول 

10- باتوجه به واکنش    به سئوالات زیر پاسخ دهید.(5/2نمره)

الف) انرژی درونی سیستم چه تغییری نموده است؟

ب) علامت   را مشخص کنید؟

پ) نمودار تغییرات انرژی درونی را برای سیستم رسم کرده وE  آغازی و  E پایانی  و را روی نمودار مشخص کنید؟

11- طبق معادله   اگر محلولی دارای 128گرم هیدرازین  باشد .حجم اکسیژنی که در شرایط استاندارد باهیدرازین واکنش می دهد چقدر است؟ (1نمره)                         گرم برمول 32 =    

12- ازگرم کردن 6گرم سدیم هیدورژن کربنات چندمیلی لیتر گاز طبق معادله زیر آزاد می شود؟ دردمای واکنش چگالی  برابر 1/1 گرم برلیتر می باشد.(5/1نمره)                                      

13- تفاوت آنتالپی سوختن وتبخیر راباذکر مثال توضیح دهید؟(1نمره)

نوع مطلب :
برچسب ها : سئوالات امتحانی شیمی3،
لینک های مرتبط :
آزمون مفاهیم فصل اول شیمی (3)                            

                                 *به نام خدا*                           مدت آزمون: 60 دقیقه      نام ونام خانوادگی:

1 - جالی خالی عبارات زیر را تکمیل کنید؟

- نماد            به معنای جامد؛ نماد          به معنای مایع ؛ نماد          به معنای گاز ونماد        به معنای محلول آبی است .

- ترکیب هایی مانند نیترات ها  وکلرات ها بر اثر گرما             می شوند .گاز              فراورده مهم این واکنشها می باشند .

- واکنش پلیمری شدن (بسپارش ) .مجموعه ای از واکنشهای                    است که طی آن هزارها مولکول کوچک بایکدیگر مولکولهایی به نام               تولید می کنند.

-استوکیومتری بخشی از شیمی است که با.............مقدار عنصرها درترکیب ها وارتباط .....میان مقادیرموادشرکت کننده در واکنش شیمیایی سروکار دارد.

2- درست یا نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید.

* واکنش از دست دادن آب تبلور نمک ها بر اثر گرما نمونه ای از واکنش تجزیه است .

* واکنش فلزهای قلیایی با آب از جمله واکنش های ترکیبی است .

* فتوسنتز از دسته واکنشهای ترکیبی می باشد.

* زنگ زدن آهن نوعی واکنش سوختن است .

*منظور از شرایط STP دمای C25 وفشار 1 اتمسفر(760 میلی متر جیوه) می باشد.

3- معادله نمادی سدیم اکسید در آب حل می شود وسدیم هیدورکسید محلول تولید می کند را بنویسید.

4- یک فرمول شیمیایی چه اطلاعاتی را به مامی دهد؟

5-  کلمه مناسب را انتخاب کنید؟

+ بر اساس قانون آووگادرو در فشار ودمای ثابت یک مول از گازهای مختلف(جرم/ حجم) ثابت وبرابری دارند.

+ واکنش دهند ه( محدود کننده / اضافی) در جریان واکنش زودتر از واکنش دهنده ی دیگربه مصرف می رسد.

6-  معادله داده شده را به روش وارسی موازنه کنید؟                        

7- از تجزیه حرارتی 20گرم جوش شیرین باخلوص 42% طبق معادله زیر چندگرم گاز دی اکسید کربن خالص بدست می آید؟

                                                                                       

 

8- جرم اکسید کلسیم رااز حرارت دادن 50گرم کلسیم کربنات برحسب گرم بدست آورید؟                                             

9-برای تولید 5/14 گرم منیزیم هیدروکسید چندگرم سدیم هیدروکسید باید بامنیزیم کلرید واکنش دهد؟

                                                                  

10-ازتجزیه نیم مول پتاسیم کلرات چندمول پتاسیم کلرید بدست می آید؟  

11-ازتجزیه 33/5 گرم جیوه اکسید چندمیلی لیترگاز اکسیژن آزاد می شود؟(چگالی گاز اکسیژن برابر 43/1 گرم برلیتر است)                                                                                      

12-چندمیلی لیتر گاز هیدروژن در شرایط STP از واکنش 6/4 گرم فلز سدیم با مقدار اضافی آب تولید می شود؟

                                                   

13- 17 گرم سیلیسیم تتراکلرید با 4/5 گرم آلومینیم مخلوط وسپس وارد واکنش نمودیم. چندگرم سیلیسیم تولید می شود ؟ 

                                                                           

14-  فرمول موکلولی ترکیبی که جرم مولی آن 92 گرم برمول ودارای61/0 گرم نیتروژن و39/1گرم اکسیژن است کدام است ؟                         O=16                                       وN=14                                        ((باحوصله ودقت پاسخ دهید))

 

نوع مطلب :
برچسب ها : سئوالات امتحانی شیمی3،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 28 خرداد 1394 :: نویسنده : عبداله جهانتاب

سئوال شیمی3 هماهنگ آمل

 امتحان هماهنگ دانش آموزان سال سوم شهرستان آمل این سئوال و راهنمای تصحیح آن از لینک های زیر قابل دریافت است.

        سوال شیمی3                                 پاسخ نامه شیمی3

نوع مطلب :
برچسب ها : سئوالات امتحانی شیمی3،
لینک های مرتبط :

سئوال و پاسخنامه امتحان هماهنگ شیمی 3 و آزمایشگاه 27 فروردین 1394


برای دریافت سئوال امتحان هماهنگ شیمی 3 و آزمایشگاه 27 فروردین 1394 که در سطح مدارس سرپرستی ترکیه ، روسیه و آسیای میانه برگزار شده لینک های زیر را کلیک کنید.

                                  سوال امتحان هماهنگ شیمی3 - 27 فروردین 1394

                                  پاسخنامه امتحان هماهنگ شیمی 3 - فروردین 1394

                               

نوع مطلب :
برچسب ها : سئوالات امتحانی شیمی3،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو