نکته ها و مفاهیم درسهایی از شیمی پایه
درباره وبلاگ


ارائه ی درسها وسئوالات امتحانات داخلی ونهایی و کنکور دانشگاههاو ازمایشهای جالب و مطالب مختلف دیگر

مدیر وبلاگ : عبداله جهانتاب
مطالب اخیر

چرا محلول ها به وجود می آیند ؟انحلال پذیری مواد در آب محلول و اجزای آن

*چرا محلول ها به وجود می آیند ؟

بدون انجام آزمایش می توان انحلال پذیری یک ماده در بک حلال و تشکیل محلول را پیش بینی کرد . اگر از نوع و مقدار نیروی جاذبه ی بین ذرات حل شونده و حلال قبل و بعد از مجاورت با یکدیگر اطلاع داشته باشیم انحلال پذیر ودن یا نبودن ماده ی حل شونده در حلال را می توان پیش بینی کرد . هر ماده ای که در حلال قرار میگیرد با استفاده از نکات زیر می تواند با حلال خود یکی از شش نوع بر هم کنش جاذبه ای بین ذرات ( اثر متقابل حل شونده و حلال ) را داشته باشد .

*چند نکته :

حل شونده ی قطبی در حلال قطبی حل می شود .

ترکیبات یونی در حلال های قطبی حل می شودند .

ترکیبات یونی در حلال های نا قطبی انحلال ناپذبرند.

هر ترکیب قطبی دارای هیدروژن که اتم هیدروژن در آن به یکی از اتم های فلوئور،اکسیژن ، و نیتروژن متصل باشد می تواند با مولکول قطبی دیگر با همین شرایط پیوند هیدروژنی ایجاد کند .

نیروی جاذبه ای که در ترکیبات ناقطی به وجود می آید دو قطبی الغایی نام دارد . ترکیبات ناقطبی دارای نیروی جاذبه ای ضعیف به نام واندروالسی ( لوندن ) هستند .

هیدروکربن ها نظیر بنزن و اکتان ترکیبات ناقطبی اند .  

* انحلال پذیری مواد در آب

حداکثر مقدار گرم ماده حل شده در صد گرم آب در دمای معین انحلال پذیری آن ماده می باشد .


*چند نکته :

۱- اگر انحلال پذیری نمکی کمتر از ۰۱/۰ باشد آن نمک جز مواد نامحلول است .

۲- اگر انحلال پذیری نمکی بزرگتر از ۱ باشد آن آن ماده جز مواد محلول است .

۳- اگر انحلال پذیری نمکی بیشتر از ۰۱/۰ و کمتر از ۱ باشد ماده کم محلول است .

۴-هنگام محلول سازی اگر از حل شونده آن قدر در حلال ریخته شود که دیگر حلال نتواند حل شونده ی بشتری را در خود حل کند محلول سیر شده به دست می آید . اگر حلال توانایی جا دادن مقدار بیشتری حل شونده را داشته باشد محلول سیر نشده و اگر بعد از سیر شدن باز هم حل شونده به محلول اضافه شود محلول فراسیر شده می شود .

*محلول و اجزای آن

هر محلول از دو جز تشکیل شده است : حلال و حل شونده

تعریف حلال   : حلال جزیی از محلول است که درصد بیشتری از محلول را تشکیل می دهد و حل شونده را در خود حل می کند .

تعریف حل شونده  : جزیی از محلول که درصد کمتری از آن را تشکیل می دهد و در محلول حل می شود .

انواع حلال : حلال ها می توانند قطبی یا ناقطبی باشند . مثل آب و اتانول که قطبی هستند و هگزان که ناقطبی است .

انواع محلول  : محلول ها می توانند محلول آبی یا محلول غیر آبی باشند . محلول هایی که حلال آن ها آب است محلول آبی هستند و محلول هایی که حلالی به غیر از آب دارند را محلول غیرآبی گویند .

چند نکته  :

۱- آب فراوان ترین و رایج ترین حلال شناخته شده است .

۲- پس از آب اتانول مهمترین حلال صنعتی است .

۳- اغلب محلول های موجود در طبیعت شامل یک حلال و چند ماده ی حل شونده هستند . مانند آب دریا که آب حلال و نمک های کلر دار ، برم دار ، ید دار ، فلوئور دار یا داری کاتیون های منیزیم و کلسیم و ... جز حل شونده ی آن می باشند .

4- از محلول های غیر آبی هگزان با فرمول C6H12  به عنوان حلال ناقطبی ، اتانول با فرمول C2H5OH دارای یک بخش قطبی و یک بخش ناقطبی و استون با فرمول C3H6O داری یک گروه قطبی و بخش های ناقطبی شعیف را می توان نام برد .

نوع مطلب :
برچسب ها : شیمی 3،
لینک های مرتبط :


چرا ظرفیت گرمایی آب از یخ و بخار آن بیش تر است ؟در آب ذرات دارای حركات انتقالی  و ارتعاشی هستند.   در حالیكه در یخ مولكول ها فقط حركت ارتعاشی دارند و حركت انتقالی  ندارند  به همین دلیل برای بالا بردن شدت این حركات ، آب در مقایسه با یخ به گرمای بیشتری نیاز دارد.

 از طرف دیگر در یخ مولكول ها دارای ساختار كریستالی نزدیك به هم بوده وانتقال گرما در آ ن ها نسبت به آب را حت تر صورت می گیرد.

واما در مورد بخار آب  به علت عدم حضور پیوند های بین مولكولی نیاز به انرژی برای شكستن این پیوند ها نیست.به همین دلیل گرمای ویژه بخار آب نیز از آب كمتر است.نوع مطلب :
برچسب ها : شیمی 3،
لینک های مرتبط :

انواع واکنشهای شیمیایی

 

در لینک زیر می توانید ویدئو کلیپ های آموزشی جالبی مانند انواع واکنش های شیمیایی  و غیره را ببینید :

 

انواع واکنش های شیمیایی 

نوع هریک از واکنش های زیر را تعیین نمایید ؟ با توجه به واکنش های داده شده زیر چند روش برای تهیه نمک ها ذکر نمایید ؟

Zn(s) + H2SO4(aq) ZnSO4(aq) + H2(g)

H2O (l) + CO2 (g) → H2CO3 (aq)

2H2(g) + O2(g) 2H2O(l) + energy!

Mg(s) + H2SO4(aq) MgSO4(aq) + H2(g)

Pb(NO3)2(aq) + 2NaBr(aq) PbBr2(s) + 2NaNO3(aq)

NaOH(aq) + HCl(aq) NaCl(aq) + H2O(l)

NH3(g) + HCl(g) NH4Cl(s)

NH4Cl(s) NH3(g) + HCl(g)

AgNO3(aq) + NaCl(aq) AgCl(s) + NaNO3(aq)

Ag+(aq) + NO3-(aq) + Na+(aq) + Cl-(aq) AgCl(s) + Na+(aq) + NO3-(aq)

BaCl2(aq) + 2AgNO3(aq) 2AgCl(s) + Ba(NO3)2(aq)

Ba2+(aq) + 2Cl-(aq) + 2Ag+(aq) + 2NO3-(aq) 2AgCl(s) + Ba2+(aq) + 2NO3-(aq)

CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) CaCO3(s) + 2NaCl(aq)

Pb(NO3)2(aq) + 2HCl(aq)   PbCl2(s) + 2HNO3(aq)

insoluble bases - basic oxides, hydroxides or insoluble carbonates: MgO, CuO, ZnO, Mg(OH)2,

Fe(OH)2, Cu(OH)2, CuCO3, ZnCO3, CaCO3

نوع مطلب :
برچسب ها : شیمی 3،
لینک های مرتبط :
جمعه 29 خرداد 1394 :: نویسنده : عبداله جهانتاب
آموزش شیمی 3


[جلسه اول - یادآوری از شیمی 2 - فرمول نویسی و هیدروکربن ها]

دانلود فیلم

دانلود جـزوه

………………………………………………………………………………………………………………………

[جلسه دوم - موازنه واکنش های شیمیایی] مطابق صفحات 1 تا 5 کتاب درسی

دانلود فیلم

دانلود جـزوه

………………………………………………………………………………………………………………………

[جلسه سوم - انواع واکنش های شیمیایی + شناسایی یون ها] مطابق صفحات 6 تا 11 کتاب درسی


دانلود فیلم (part 1)

دانلود فیلم (part 2) 

دانلود جـزوه

………………………………………………………………………………………………………………………

[جلسه چهارم - استوکیومتری] مطابق صفحات 11 تا 14 کتاب درسی


دانلود فیلم

دانلود جـزوه

………………………………………………………………………………………………………………………

[جلسه پنجم - فرمول تجربی و فرمول مولکولی] مطابق صفحات 14 تا 18 کتاب

 

دانلود فیلم

دانلود جـزوه

………………………………………………………………………………………………………………………

[جلسه ششم - استوکیومتری واکنش] مطابق صفحات 18 تا 22 کتاب درسی

 

دانلود فیلم

دانلود جـزوه

………………………………………………………………………………………………………………………

[جلسه هفتم - درصد خلوص] مطابق صفحات 23 و 24 کتاب درسی

 

دانلود فیلم 

دانلود جـزوه

 ………………………………………………………………………………………………………………………

[جلسه هشتم - روابط حجمی گازها] مطابق صفحات 24 تا 28 کتاب درسی

دانلود فیلم

دانلود جزوه

………………………………………………………………………………………………………………………..

[جلسه نهم - محدودکننده و اضافی] مطابق صفحات 28 تا 32 کتاب درسی

دانلود فیلم

دانلود جزوه

………………………………………………………………………………………………………………………..

[جلسه دهم - بازده] مطابق صفحات 32 تا 34 کتاب درسی

دانلود فیلم

دانلود جزوه

………………………………………………………………………………………………………………………..

[جلسه یازدهم - استوکیومتری و زندگی] مطابق صفحات 34 تا 38 کتاب درسی

دانلود فیلم

دانلود جزوه

………………………………………………………………………………………………………………………..

ویدئو های بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی

 

برخی از تغییر آنتالپی های مهم

دانلود فیلم آموش نکات (کلیک کنید)

دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (کلیک کنید)

دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (کلیک کنید)

 

تعیین گرمای واکنش های شیمیایی 

دانلود جزوه

دانلود فیلم آموش نکات (22min)

دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (40min)

دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (قانون هس) (1hr)

دانلود حل تست ویژه ی کنکوری ها (با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد) (35min)

 

آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی

دانلود جزوه

دانلود فیلم آموزش نکات (70min)

دانلود فیلم حل مثال برای سومی ها (16min)

دانلود فیلم حل تست ویژه ی کنکوری ها (27min)

………………………………………………………………………………………………………………………..

ویدئو های بخش سوم : محلول ها

 

به زودی 

.

.

.

.

.

منبع: دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

نوع مطلب :
برچسب ها : شیمی 3،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 خرداد 1394 :: نویسنده : عبداله جهانتاب
آهن گالوانیزه

 

آهن گالوانیزه ، آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند.

ماهیت آهن گالوانیزه

در آهن گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند بکار می‌رود و آهن به عنوان کاتد. روی در.......

 


 

آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد.

حلبی

در حلبی هایی که از آن ، قوطی می‌سازند، عمل معکوسی انجام می‌شود. در حلبی ، بر روی آهن ، پوشش قلع بکار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانیزه انجام می‌شود. چون آهن فلزی فعالتر از قلع است و پتانسیل احیاء قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبی به کار می‌رود و آهن آند می‌شود. البته در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می‌رود.

علت استفاده از آهن گالوانیزه

علت استفاده و ایجاد آهنهای گالوانیزه ، پدیده خوردگی آهن است. خوردگی آهن زیانهای اقتصادی فاحشی دارد. هزینه سالانه تعویض آهن‌ آلات زنگ زده در جهان مقادیر زیادی را بخود اختصاص می‌دهد. فرآیند زنگ زدن آهن ماهیت الکتروشیمیایی دارد.

خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می‌گیرد. در جایی بر سطح جسم آهنی، اکسایش آهن انجام می‌شود و آند را تشکیل می‌دهد و در جایی دیگر سطح آن جسم که (O2(g و H2O وجود دارد، کاهش انجام می‌شود و کاتد را تشکیل می‌دهد و در نتیجه این عمل، ایجاد یک سلول ولتایی یا پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است. الکترونهای تولید شده در ناحیه آندی در میان آهن بسوی ناحیه کاتدی حرکت می‌کند.

کاتیونها ، یعنی یونهای Fe+2 که در آن آند تولید شده‌اند در آب موجود بر سطح جسم بسوی کاتد می‌روند. آنیونها یعنی یونهای -OH که در کاتد تولید شده‌اند، به طرف آند حرکت می‌کنند. این یونها در جایی میان دو ناحیه بهم می‌رسند و Fe(OH)2 بوجود می‌آورند.

اما "آهن II هیدروکسید" در حضور رطوبت و اکسیژن پایدار نیست. این هیدروکسید به نوبه خود اکسید و به "آهن III هیدروکسید" تبدیل می‌شود که در واقع "آهن III اکسید آبپوشیده" ، Fe2O3.xH2O یا زنگ آهن است.

جاهایی که جسم آهنی زنگ زده گود شده ‌است ، نواحی آندی یا جاهایی هستند که آهن بصورت یونهای Fe+2 در محلول وارد می‌شوند. نواحی کاتدی جاهایی هستند که بیشتر در معرض رطوبت و هوا هستند ، زیرا (O2(g و H2O در واکنش کاتدی دخالت دارند. زنگ آهن همیشه در نقاطی نسبتا دورتر از جاهای گود شده (میان نواحی آندی و کاتدی) ایجاد می‌شود.

اثر آب نمک

آب نمک ، زنگ زدن را تسریع می‌کند، زیرا یونهای موجود در آب به انتقال جریان در سلولهای ولتایی یا پیلهای ولتایی کوچکی که بر سطح آهن برقرار شده‌است، کمک می‌کند. بنظر می‌رسد که بعضی از یونها ، مثلا -Cl وکنشهای الکترودی را کاتالیز می‌کنند.

 

اثر ناخالصیها

ناخالصیهای موجود در آهن نیز سبب پیشرفت زنگ زدگی می‌شوند، آهن بسیار خالص به سرعت زنگ نمی‌زند. بعضی از انواع ناخالصیها، کشیدگی ها و نقصهای بلوری موجود در آهن با جذب الکترونها آنها را از ناحیه‌هایی که جایگاههای آندی می‌شوند، دور می‌کنند.

طریقه گالوانیزاسیون

در گالوانیزاسیون ، فلز فاسد شدنی را در مذاب یک فلز فاسد ناشدنی فرو می‌برند و بیرون می‌آورند تا سطح آن از یک لایه فلز فاسد نشدنی پوشیده شود. مثلا ورقه های نازک آهنی را در مذاب فلز روی فرو می‌برند و بیرون می‌آورند تا سطح آنها از فلز روی پوشیده شود و آهن سفید یا آهن گالوانیزه تهیه شود.

موارد استفاده از آهن گالوانیزه

از آهن گالوانیزه در ساختن لوازمی مثل لوله بخاری ، کانال کولر ، کابینت آشپزخانه ، شیروانی منازل ، لوله‌های آب و هر جا که احتمال خوردگی آهن و خسارت وجود دارد، استفاده می‌شود

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها : شیمی 3،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 10 )    ...   5   6   7   8   9   10   
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو