1- سوال شیمی12 استان البرز

2- سوال شیمی 12 استان کردستان

3- سوال شیمی12 دی ماه 97 هماهنگ کشوری با پاسخ

4- شیمی 12خرداد 98 جارج از کشور